Najczęstsze pytania

Pytania i odpowiedzi – spis treści

 

Jak w programie STATISTICA można zarządzać wynikami?

W programie STATISTICA mamy możliwość określenia sposobu postępowania z uzyskiwanymi wynikami. W trakcie analiz, w programie otrzymujemy wyniki w postaci multimedialnych tabel (arkuszy) i wykresów. Istnieje pięć docelowych miejsc, do których kierowane są wyniki. Są to skoroszyty, osobne okna, raporty,dokumenty Microsoft Word, WWW.

Cztery pierwsze docelowe miejsca (mechanizmy zarządzania wynikami) określamy na karcie Globalne ustawienia wyjścia znajdującej się w oknie Opcje na karcie Analiza lub wykres – Globalne ustawienia wyjścia. Dostępnych jest wiele sposobów kierowania wyników do sieci World Wide Web, w zależności od posiadanej wersji programu STATISTICA. Docelowe miejsca, do których kierowane są wyniki mogą być wykorzystywane w różnych kombinacjach (np. jednocześnie skoroszyt i raport), a ponadto każde z nich może być na wiele sposobów dostosowywane do konkretnych potrzeb użytkownika.

Jak wydrukować arkusz?

Najprostszym sposobem wydrukowania arkusza jest użycie przycisku Drukuj (Drukuj) umieszczonego na pasku narzędzi. Po jego naciśnięciu program STATISTICA przesyła arkusz na drukarkę określoną w oknie Drukowanie. Nie są przy tym wyświetlane żadne pośrednie okna. Jeśli w arkuszu został zaznaczony blok, wtedy tylko ten blok zostanie przesłany do docelowego wyjścia. W przeciwnym przypadku do wyjścia jest wysyłany cały arkusz. Więcej ustawień możemy określić po wybraniu polecenia Drukuj z menu Plik (lub po użyciu kombinacji klawiszy CTRL+P).

Automatyczne raporty. Zauważmy, że program daje nam możliwość przechowywania pełnego rejestru wszystkich arkuszy (oraz wykresów), które są wyświetlane na ekranie bez konieczności pamiętania o ich umieszczaniu w oknie raportu lub ich wydruku. Aby skorzystać z tej możliwości zaznaczamy Jeden skoroszyt (wspólny dla wszystkich analiz lub wykresów) oraz pole Wysyłaj też do okna raportu w oknie Opcje, na karcie Analiza lub wykres – Globalne ustawienia wyjścia. Możemy tam także ustawić tworzenie osobnych raportów dla każdej analizy. Zauważmy, że jest to ustawienie o działaniu globalnym (tak jak wszystkie inne w oknie Opcje) i będzie wpływać na wszystkie analizy dopóki go nie zmienimy. Dla wprowadzenia zmian o działaniu lokalnym (dotyczących tylko konkretnej analizy) wykorzystujemy przycisk Opcje dostępny w oknie definicji analizy.

Czym są skoroszyty?

Skoroszyt (*.stw) pakietu STATISTICA jest wygodnym narzędziem do zarządzania wynikami, wykorzystującym technologię ActiveX. Są to zoptymalizowane pojemniki ActiveX, umożliwiające zarządzanie wszystkimi rodzajami dokumentów programu STATISTICA (np. tabelami, wykresami) jak również wszystkimi innymi dokumentami zgodnymi z technologią ActiveX (np. arkuszami Excela lub dokumentami Worda). Każdy skoroszyt ma dwa panele: po lewej stronie drzewo (podobne do Eksploratora Windows) a po prawej panel podglądu dokumentu. Eksploracyjne drzewo skoroszytu dzielimy na foldery, tak, aby uzyskać logiczne uporządkowanie dokumentów (np. wg typu: w jednym folderze wszystkie wyniki analiz, w drugim makra wykorzystywane w analizie itd.). Zakładki na dole okna podglądu dokumentu umożliwiają łatwe poruszanie się pomiędzy dokumentami aktualnie otwartego folderu.

Skoroszyt

Skoroszyty pomagają porządkować zbiory plików wynikowych (np. arkuszy, wykresów, raportów, makr, plików tworzonych przez programy inne niż STATISTICA itd.), które zostały utworzone lub są używane (np. przeglądane) w trakcie analizy zbioru danych.

Jak wydrukować zapisane wcześniej wyniki?

Istnieje kilka sposobów wydrukowania wyników:

  1. Otwieramy każdy arkusz i wykres, po czym drukujemy je poleceniem Drukuj, tak jak opisano to powyżej,
  2. Wszystkie arkusze i wykresy wstawiamy do raportu i przesyłamy go na drukarkę. Raport możemy wzbogacić dodatkowymi opisami, rysunkami itp.
  3. Wszystkie arkusze i wykresy umieszczamy w skoroszycie i drukujemy skoroszyt.

W jaki sposób możemy wyłączyć drukowanie linii siatki w arkuszach?

Aby wyłączyć drukowanie linii siatki aktywnego arkusza musimy przeprowadzić zmiany w dwóch oknach. Najpierw w oknie Linie siatki (dostępnym za pomocą polecenia Linie siatki z menu Widok) musimy zmienić Styl Poziomych i Pionowych linii siatki na brak linii. Zauważmy, że gdy aktywnym dokumentem jest raport lub skoroszyt wtedy zestaw poleceń, dotyczących arkusza w menu Widok, jest dostępny dopiero po podwójnym kliknięciu na obiekcie jakiegokolwiek arkusza znajdującego się w aktywnym dokumencie.

Linie siatki

Następnie, w oknie Edytuj układ arkusza: Filtr wydruku musimy wyłączyć opcję Style i kolory linii siatki (aby wyświetlić to okno wybieramy najpierw polecenie Arkusz – Menedżer układów z menu Format, a następnie w oknie Układy arkusza, na karcie Systemowe wybieramy opcję Filtr wydruku i klikamy przycisk Edycja).

Układ arkusza

Zauważmy, że wyłączenie tej opcji powoduje, że STATISTICA przy wydruku linii siatki używa styli i kolorów określonych w oknie Linie siatki, a nie ustawienia domyślnego (kolor czarny).

Czy na wydrukach można umieszczać własne nagłówki lub stopki?

Tak. Dla dokumentów programu STATISTICA (arkuszy, raportów, wykresów lub skoroszytów) możemy tworzyć własne nagłówki i stopki, które mogą zawierać datę, czas, numer strony, oraz nazwę firmy lub dowolny inny tekst.

Nagłówek i stopka

Aby utworzyć własny nagłówek lub stopkę dla arkusza, raportu lub wykresu wybieramy polecenie Nagłówek/Stopka z menu Widok, a następnie w oknie Edycja nagłówka i stopki określamy tekst własnego nagłówka lub stopki. Zauważmy, że własne nagłówki i stopki dla skoroszytów tworzymy w oknie Ustawienia strony skoroszytu.

Jak zmienić ustawienia drukarki?

Większość opcji służących do modyfikacji ustawień wydruku dla danego dokumentu, w tym marginesy oraz własne nagłówki i stopki można określać w oknie Podgląd wydruku . Aby zmienić ustawienie dla danej drukarki wybieramy polecenie Ustawienia wydruku, dostępne w menu Plik, a następnie klikamy przycisk Właściwości, aby uzyskać dostęp do opcji zawartych w oknie Właściwości.