Najczęstsze pytania

Pytania i odpowiedzi – spis treści

 

Czy można dodawać foldery do skoroszytu?

Tak. Domyślnie wyniki analizy są umieszczane w skoroszycie w osobnym folderze, tak aby można było łatwo zidentyfikować rezultatem jakiej procedury jest każdy z dokumentów skoroszytu. W razie potrzeby możemy definiować własną strukturę folderów, o dowolnej liczbie poziomów. Ułatwia to uporządkowanie wejściowych arkuszy danych, raportów i wykresów STATISTICA oraz dokumentów innych aplikacji. Podobnie jak w przypadku innych obiektów, nowy folder może być wstawiony jako podrzędny lub równorzędny w stosunku do aktywnego obiektu.

Foldery wstawiamy do skoroszytu po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybranego obiektu w drzewie skoroszytu (np. głównego folderu) i wybraniu polecenia Wstaw z menu podręcznego.

Wstawianie folderu do skoroszytu

Polecenie Wstaw przywołuje okno Wstaw do skoroszytu. W celu utworzenia nowego folderu wybieramy opcję Folder skoroszytu w grupie Element, po czym określamy położenie nowego obiektu w skoroszycie: aby np. wstawić folder jako pierwszego potomka zaznaczamy pole Pierwszy podrzędny w grupie Wstaw jako. Zauważmy, że polecenie wstawiające obiekt jako równorzędny względem wybranego elementu skoroszytu są niedostępne, gdy wstawiamy folder do folderu głównego. Po kliknięciu OK nowy folder zostanie umieszczony w skoroszycie. Zaraz po wstawieniu nowego folderu, jego nazwa jest w trybie edycji. Możemy wpisać własną nazwę, a jeżeli naciśniemy ENTER, to folderowi zostanie nadana domyślna nazwa.

Wstaw do skoroszytu

Jak umieścić w skoroszycie dokument innej aplikacji?

Dokumenty innych aplikacji (np. arkusze MS Excel, dokumenty MS Word) umieszczamy w skoroszycie po kliknięciu prawym klawiszem myszy obiektu w drzewie skoroszytu (np. głównego foldera) i wybraniu polecenia Wstaw z menu podręcznego lub naciśnięciu klawisza INSERT. Polecenie to przywołuje okno Wstaw do skoroszytu (zob. rysunek powyżej). Dla przykładu umieścimy w skoroszycie nowy dokument MS Word.

Najpierw klikamy prawym klawiszem myszy któryś z folderów skoroszytu i z menu podręcznego wybieramy polecenie Wstaw. Warto zauważyć, że wstawiony obiekt możemy bez trudu przenieść w inne miejsce, np. przeciągając go myszą, a więc wybór odpowiedniego miejsca przy wstawianiu nie jest kluczową kwestią. W oknie Wstaw do skoroszytu zaznaczamy Z innej aplikacji w grupie Element, a jako położenie elementu wybieramy Jako pierwszy podrzędny, po czym klikamy OK. Na ekranie otworzy się okno:

Wstaw dokument z innej aplikacji

Możemy wstawić nowoutworzony lub zapisanemu wcześniej dokument. My wstawimy do skoroszytu nowy dokument MS Word – w tym celu wybieramy Utwórz nowy, a jako typ wskazujemy Dokument programu Microsoft Office Word, , po czym klikamy OK.

Jak umieścić w skoroszycie zapisany wcześniej dokument?

Zapisane wcześniej dokumenty ActiveX (np. wykresy i arkusze STATISTICA, arkusze MS Excel, dokumenty MS Word) umieszczamy w skoroszycie po kliknięciu prawym klawiszem myszy obiektu w drzewie skoroszytu (np. głównego foldera) i wybraniu polecenia Wstaw z menu podręcznego lub naciśnięciu klawisza INSERT. Polecenie to przywołuje okno Wstaw do skoroszytu (zob. powyżej). W skoroszycie możemy umieszczać różnorodne dokumenty, co pozwala uporządkować wszystkie pliki związane z badanym problemem. Podobnie jak w przypadku wszystkich elementów skoroszytu, pliki z dysku wstawiamy jako podrzędne lub nadrzędne w stosunku do aktywnego obiektu skoroszytu.

Poniżej omawiamy wstawienie do skoroszytu pliku jako następnego obiektu równorzędnego do pierwszego elementu w folderze głównym skoroszytu.

Najpierw wskazujmy pierwszy obiekt w folderze głównym skoroszytu, po czym z menu Skoroszyt wybieramy polecenie Wstaw. Na ekranie pojawi się okno Wstaw do skoroszytu. W grupie Element zaznaczamy Dokument STATISTICA lub Z innej aplikacji, a w grupie Wstaw jako wybieramy Następny równorzędny. Naciskamy OK. Jeżeli wybraliśmy Dokument STATISTICA, to na ekranie pojawi się Typ dokumentu, w którym określamy, czy wstawiamy arkusz, wykres, czy raport STATISTICA. Natomiast jeśli wybraliśmy Z innej aplikacji, to pojawi się okno Wstaw dokument z innej aplikacji (zob. powyżej).

W obu tych oknach wybieramy Utwórz z pliku i naciskamy przycisk Przeglądaj, aby wskazać plik, którego zawartość wstawimy do skoroszytu.

Jak umieścić zawartość aktywnego okna w skoroszycie?

W skoroszycie możemy umieszczać wszystkie dokumenty STATISTICA oprócz innych skoroszytów, tzn. wykresy, arkusze danych, makra. Najprostszym sposobem wstawienia aktywnego obiektu do skoroszytu jest kliknięcie przycisku Dodaj do skoroszytu na pasku narzędzi lub na wstążce. Rozwija to menu z listą aktualnie otwartych i ostatnio zapisywanych skoroszytów. Aby dokument wstawić do jednego z nich wystarczy kliknąć odpowiedni skoroszyt na tej liście. W menu znajduje się również polecenie Dołącz do nowego skoroszytu, którego wybranie powoduje umieszczenie zawartości aktywnego okna w nowoutworzonym skoroszycie.

Dodaj do skoroszytu

Domyślnie dokument dołączany jest jako ostatni w folderze głównym. Po wstawieniu obiekt możemy przenieść w dowolne miejsce w skoroszycie, np. korzystając z techniki przeciągnij i upuść.

Do umieszczania w skoroszycie otwartych dokumentów STATISTICA służy również polecenie Wstaw z menu Skoroszyt lub z menu podręcznego skoroszytu. Po jego wybraniu lub naciśnięciu klawisza INS) na ekranie otworzy się okno Wstaw do skoroszytu, w którym w grupie Element wybieramy Dokument STATISTICA. Po kliknięciu OK w oknie Wstaw do skoroszytu na ekranie pojawi się okno Typ dokumentu. W oknie tym wybieramy Pobierz z okna, aby wstawić do skoroszytu otwarty dokument. Po zaznaczeniu tej opcji w polu Okno wyświetlone zostaną nazwy wszystkich okien dokumentów. Z listy tej możemy wybrać jeden lub więcej dokumentów, które mają zostać wstawione do skoroszytu.

Typ dokumentu

Do skoroszytu możemy również dodać otwarte dokumenty innych aplikacji zgodnych z ActiveX (np. arkusz MS Excel). W tym celu po zaznaczeniu całego dokumentu lub jego fragmentu, kopiujemy go do Schowka (np. naciskając CTRL+C), a potem w programie STATISTICA wklejamy zawartość Schowka (np. poleceniem Wklej jako dokument skoroszytu z menu podręcznego, przywoływanego kliknięciem drzewa skoroszytu prawym klawiszem myszy). STATISTICA automatycznie utworzy dokument odpowiedniego typu i umieści w nim zawartość Schowka.

Jak umieścić w skoroszycie zapisany wcześniej dokument STATISTICA?

Polecenie Wstaw z menu Skoroszyt lub menu podręcznego umożliwia wstawienie do skoroszytu zapisanego wcześniej dokumentu STATISTICA (tzn. arkusza danych, wykresu, raportu, makra).

Dla przykładu omówimy dołączenie do skoroszytu przykładowego pliku danych Adstudy.sta. Zaczynamy od otwarcia skoroszytu i wskazania dowolnego obiektu w jego drzewie. Następnie naciskamy klawisz INSERT, aby przywołać okno Wstaw do skoroszytu. Inny sposób przywołania tego okna to wybranie polecenia Wstaw z menu podręcznego lub z menu Skoroszyt.

W oknie Wstaw do skoroszytu wybieramy Dokument STATISTICA, a jako położenie wskazujemy Następny równorzędny. Po kliknięciu OK na ekranie pojawi się okno Typ dokumentu.

Typ dokumentu

W oknie Typ dokumentu wybieramy Utwórz z pliku i klikamy przycisk Przeglądaj, aby wskazać plik, którego zawartość zostanie wstawiona do skoroszytu. Podczas instalacji plik Adstudy.sta jest domyślnie umieszczany w podkatalogu Examples/Datasets katalogu, w którym zainstalowano program STATISTICA. Katalog zawierający plik Adstudy.sta wskazujemy na liście Szukaj w, po czym dwukrotnie klikamy nazwę pliku. Po wykonaniu tej czynności powrócimy od okna Typ dokumentu, a w polu Plik wpisana będzie pełna nazwa pliku. Po kliknięciu OK plik danych zostanie wstawiony do skoroszytu.

Jak umieścić w skoroszycie nowy dokument STATISTICA?

Do skoroszytu możemy dołączyć nie tylko istniejący dokument STATISTICA, ale również nowoutworzony, pusty arkusz danych, raport lub makro. Przy umieszczaniu w skoroszycie nowego dokumentu musimy określić, gdzie w drzewie skoroszytu zostanie wstawiony nowy obiekt i jakiego będzie typu.

Jednym ze sposobów wstawienia do skoroszytu nowego dokumentu STATISTICA jest kliknięcie prawym klawiszem myszy obiektu, który będzie nadrzędny dla nowego dokumentu. Następnie z menu podręcznego wybieramy polecenie Wstaw, co przywoła okno Wstaw do skoroszytu.

Dokument STATISTICA

W oknie tym możemy wybrać wstawienie do skoroszytu nowoutworzonego dokumentu, pliku danych lub okna STATISTICA. W naszym wypadku wybieramy Utwórz nowy i na liście Typ wskazujemy odpowiedni rodzaj dokumentu po czym klikamy OK, aby utworzyć nowy dokument i umieścić go w skoroszycie.

Jak usunąć elementy skoroszytu?

Polecenia usuwające elementy skoroszytu znajdują się w menu Skoroszyt i w menu podręcznym drzewa skoroszytu (przywoływanym kliknięciem drzewa prawym klawiszem myszy). Inną metoda usunięcia obiektu ze skoroszytu jest zaznaczenie go i naciśnięcie klawisza DEL. Zauważmy, że jeżeli w skoroszycie występowały obiekty podrzędne w stosunku do usuwanych elementów, to zostaną one przesunięte o jeden poziom wyżej w drzewie skoroszytu.

Jak zmienić nazwę elementu skoroszytu?

Do zmiany nazwy elementu skoroszytu służy polecenie Zmień nazwę dostępne w menu Skoroszyt i w menu podręcznym, przywoływanym kliknięciem drzewa skoroszytu prawym przyciskiem myszy. Poleceniu Zmień nazwę równoważne jest naciśnięcie klawisza F2.

Czy można przebudować drzewo skoroszytu za pomocą techniki przeciągnij i upuść?

Odpowiedź brzmi: „Tak”. W skoroszytach STATISTICA możemy korzystać z techniki przeciągnij i upuść w standardowy dla środowiska Windows sposób. Obiekt (lub grupę obiektów) przenosimy (lub kopiujemy) po zaznaczeniu go, naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku myszy i przeciągnięciu elementu w nowe miejsce w drzewie skoroszytu. Techniki przeciągnij i upuść uwzględniają związki węzłów podrzędnych (potomków) z nadrzędnymi, co umożliwia zastosowanie ich do przebudowy dużych fragmentów drzewa skoroszytu.

Aby wybrać składnik skoroszytu i wszystkich jego potomków (tzn. obiekty podrzędne) po prostu klikamy go myszą. Natomiast nieciągłą listę składników wybieramy klikając je przy wciśniętym klawiszu CTRL. W ten sposób możemy wybierać elementy z jednego lub wielu węzłów skoroszytu.

Składnik skoroszytu przenosimy w nowe miejsca w następujący sposób:

1. Klikamy myszą składnik skoroszytu i nie zwalniamy klawisza myszy.

2. Przemieszczamy kursor myszy w inne miejsce w drzewie skoroszytu (trzymając wciśnięty klawisz myszy).

3. Zwalniamy klawisz myszy, gdy kursor wskazuje wybrane przez nas miejsce.

Przeniesiony obiekt zostanie umieszczony jako podrzędny do wskazanego składnika. Aby wstawić go jako równorzędny naciskamy klawisz SHIFT podczas przeciągania.

Jak korzystać z kopiowania i wklejania w skoroszycie?

Do zmiany struktury drzewa skoroszytu oprócz przeciągania służą również operacje kopiowania, wycinania i wklejania. Odpowiadające im polecenia są dostępne w menu Skoroszyt, w menu podręcznym i na standardowym pasku narzędzi.

Jak wybrać nieciągłą listę elementów drzewa skoroszytu?

Wiele obiektów skoroszytu możemy wybierać w standardowy dla Windows sposób klikając je przy naciśniętym klawiszu SHIFT (wybór kolejnych obiektów) lub CTRL (wybór pojedynczych obiektów, które nie tworzą ciągłej listy). Dodatkowo obiekty skoroszytu możemy wybierać również za pomocą klawiszy HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN i klawiszy strzałek w podobny sposób jak zaznaczamy obiekty np. Eksploratorze Windows. Wszystkie zaznaczone obiekty możemy usunąć naciskając klawisz DELETE, a klawisz INS przywołuje okno Wstaw do skoroszytu, dla wybranego w danej chwili obiektu.

Warto zwrócić uwagę, że wybierane są wyłącznie widoczne elementy, tzn. przed zaznaczaniem obiektów powinniśmy rozwinąć wszystkie foldery (klikając znak plus przy nazwie folderu).

Czy można wydrukować więcej niż jedną pozycję ze skoroszytu nie drukując całego skoroszytu?

Odpowiedź brzmi „Tak”. Po naciśnięciu przycisku Drukuj Drukuj, drukowany jest tylko aktywny dokument skoroszytu (wyświetlany w prawym panelu skoroszytu). Kilka elementów jednocześnie będzie drukowanych w przypadku, gdy w z menu Plik lub z menu przycisku Drukuj wstążki wybierzemy polecenie Drukuj, po czym w oknie Drukuj skoroszyt wybierzemy pozycję Zaznaczenie w grupie Zakres wydruku. Proszę zauważyć, że STATISTICA wykorzystuje standard Windows czyli zaznaczanie elementów z wciśniętym klawiszem SHIFT lub CTRL, wówczas zaznaczamy odpowiednio całe obszary lub tylko kilka wybranych elementów. Jeżeli więc chcemy wydrukować zakres kilku wykresów skoroszytu, zaznaczamy te wykresy, wybieramy polecenie Drukuj z menu Plik, zostanie przywołane okno Drukuj skoroszyt, wybieramy opcje Zaznaczenie i klikamy przycisk OK.

Drukowanie

Jak obejrzeć podgląd zawartości folderu skoroszytu?

Po kliknięciu folderu w prawym panelu skoroszytu zostaną pokazane obiekty zawarte w tym skoroszycie.

Czy można zmienić liczbę kolumn w podglądzie zawartości folderu?

Tak. Liczbę kolumn podglądu dla wszystkich nowych skoroszytów ustalamy na karcie Dokumenty: Skoroszyty okna Opcje, które przywołujemy z menu Narzędzia. W grupie Wyświetlanie wielu obiektów określamy liczbę kolumn, szerokość kolumn i wysokość wierszy.

Jak zmienić ustawienia podglądu folderu w istniejącym skoroszycie bez zmiany ustawień domyślnych?

Klikamy prawym klawiszem myszy folder w drzewie skoroszytu i z menu podręcznego wybieramy polecenie Podgląd folderu – Ustawienia. Następnie w oknie Ustawienia podglądu folderu określamy układ podglądu. Aby zastosować zmiany do wszystkich folderów bieżącego skoroszytu zaznaczamy pole Zastosuj do wszystkich folderów. Jeżeli nie będzie ono wybrane zmieniony zostanie układ bieżącego folderu. Poszczególne foldery skoroszytu mogą mieć różny układ podglądu.

Czy można określić domyślny układ dla wszystkich nowych folderów istniejącego skoroszytu bez zmiany ogólnych ustawień domyślnych?

Tak. Klikamy prawym klawiszem myszy dowolny element w drzewie skoroszytu i z menu podręcznego wybieramy polecenie Podgląd folderu – Domyślne ustawienia. Aby zastosować wybrany układ do wszystkich folderów skoroszytu zaznaczamy pole Zastosuj do wszystkich folderów.

Jak zmienić wykres lub arkusz wyświetlany w podglądzie folderu?

Możemy to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze zmiany dokumentów skoroszytu są odzwierciedlane w panelu podglądu folderu. Po drugie, dwukrotne kliknięcie wykres lub arkusza w panelu podglądu pozwala zmieniać go bezpośrednie w tym panelu.

Czy można zmienić kolejność składników w panelu podglądu?

Tak. Wystarczy w tym celu zmienić kolejność składników w drzewie skoroszytu.

Jak wydrukować panel podglądu?

Panel podglądu przesyłamy na drukarkę poleceniem Drukuj aktywny obiekt z menu Plik.