Najczęstsze pytania

Pytania i odpowiedzi – spis treści

 

Jak wydrukować raport zawierający tekst i wykresy?

Raport drukujemy poleceniem Drukuj z menu Plik lub z menu przycisku Start Start wstążki. Na ekranie pojawi się okno Drukuj raport. W grupie Zakres wydruku tego okna określamy obszar, który ma zostać wydrukowany. Jeśli wybierzemy Wszystko, to wydrukowany zostanie cały raport. Podświetlona część dokumentu zostanie wydrukowana, gdy włączymy przycisk opcji Wybrane, a zakres drukowanych stron możemy wybrać po zaznaczeniu Strony.

Czym różni się format RTF od formatu raportu STATISTICA?

Format RTF (Rich Text Format) to standardowy sposób zapisu dokumentów zawierających sformatowany tekst i grafikę opracowany przez Microsoft w celu ułatwienia wymiany dokumentów między aplikacjami. Po zapisaniu raportu w pliku RTF, może on zostać poprawnie odczytany z zachowaniem układu dokumentu i grafiką przez wszystkie programy obsługujące RTF (np. Microsoft Word).

Domyślny format raportu programu STATISTICA (.str) jest zgodny z najważniejszymi konwencjami RTF, jednak zawiera dodatkowe informacje gwarantujące, że w programie STATISTICA, będziemy mogli korzystać z drzewa raportu. Raport możemy zapisać w formacie RTF za pomocą polecenia Zapisz jako z menu Plik, dzięki czemu będziemy mogli odczytać raport w programach obsługujących RTF.

Czy raport może zawierać tekst, tabele i wykresy?

Odpowiedź brzmi: „Tak”. W jednym raporcie możemy umieścić tabele (arkusze) i wykresy powstałe w wyniku wielu różnorodnych analiz, wpisywać tekst i osadzać obiekty różnych aplikacji. Najprostszym sposobem umieszczenia aktywnego dokumentu programu STATISTICA w raporcie jest kliknięcie przycisku Dodaj do raportu na pasku narzędzi.

Jak ustawić marginesy raportu?

Marginesy na wydruku raportu ustawiamy w oknie Podgląd wydruku. Okno to przywołujemy poleceniem Podgląd wydruku z menu Plik lub z menu przycisku Start Start wstążki.

Podgląd wydruku

W polach Lewy, Prawy, GórnyDolny wpisujemy szerokość marginesów. Możemy je także ustawić przeciągając myszą przerywaną linię oznaczającą krawędź marginesu na podglądzie wydruku. Zauważmy, że w oknie podglądu wydruku możemy również zdefiniować nagłówek i stopkę.

Jak automatycznie umieszczać w raporcie wszystkie arkusze i wykresy uzyskane w wyniku analizy?

W celu skonfigurowania programu STATISTICA, tak aby wszystkie wyniki analiz były w momencie utworzenia automatycznie przesyłane do raportu na karcie Globalne ustawienia wyjścia okna Opcje zaznaczamy pole wyboru Wysyłaj też do okna raportu. Okno Opcje przywołujemy poleceniem Opcje dostępnym w menu Narzędzia i na karcie Podstawowe wstążki. Jeżeli zaznaczymy Wiele raportów wyniki różnych analiz będą trafiać do oddzielnych raportów. Natomiast jeżeli zaznaczymy Jeden raport, to wszystkie tabele i wykresy kierowane będą do jednego, wspólnego dokumentu.

Czy można umieścić wyniki wielu analiz w jednym raporcie?

Wyniki wielu różnych analiz będą automatycznie przesyłane do jednego raportu, jeżeli na karcie Globalne ustawienia wyjścia okna Opcje zaznaczymy pole wyboru Wysyłaj też do okna raportu i wybierzemy opcję Jeden raport (wspólny dla wszystkich analiz lub wykresów). Okno Opcje przywołujemy poleceniem Opcje dostępnym w menu Narzędzia i na karcie Podstawowe wstążki. Od momentu dokonania tych ustawień wyniki wszystkich analiz (arkusze i wykresy) umieszczane będą automatycznie w jednym, wspólnym raporcie.

Czy można zapisać raport w formacie HTML?

Odpowiedź brzmi: „Tak”, a umożliwia nam to polecenie Zapisz jako z menu Plik (dostępne również w menu przycisku Zapisz na karcie Podstawowe wstążki). Po jego wybraniu na ekranie pojawi się standardowe okno zapisu pliku, w którym z listy Zapisz jako typ wybieramy Pliki HTML. Zauważmy, że zawarte w raporcie wykresy domyślnie zapisywane są jako pliki *.png w tym samym katalogu co plik HTML z raportem. Możemy również zapisywać wykresy w formacie jpg, wystarczy w tym celu zaznaczyć odpowiednią opcje na karcie Raport okna Opcje. Nazwy plików graficznych tworzone są z nazwy raportu, znaku podkreślenia i numeru kolejnego (np. mój_raport0001.png, mój_raport0002.png itd.).

Czy można zapisać raport w formacie PDF?

Odpowiedź brzmi: „Tak”, a umożliwia nam to polecenie Zapisz jako PDF z menu przycisku Zapisz na karcie Podstawowe wstążki, a gdy używamy tradycyjnego menu przycisk Zapisz jako PDF.

Czy można zapisać raport w dokumencie MS Word?

Tak – można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zapisanie dokumentu w formacie RTF i otwarcie go MS Word. RTF jest rozumiany przez wiele edytorów tekstu i innych programów.

Drugi sposób sprowadza się do wykorzystania Worda jako edytora raportów. Dokument MS Word jest wtedy otwierany w oknie programu STATISTICA a wykresy i tabele tworzone w wyniku analiz są automatycznie umieszczane w tym dokumencie, podobnie jak w zwykłym raporcie STATISTICA. Przesyłanie wyników do dokumentu MS Word włączamy na karcie Globalne ustawienia wyjścia okna Opcje przywoływanej poleceniem Ustawienia wyjścia z menu Plik, albo poleceniem Globalne ustawienia wyjścia z menu przycisku Start Start wstążki.

Eksport do Worda

Jak utworzyć nowy raport?

Jeśli używamy wstążki, to nowy raport tworzymy poleceniem Raport z menu rozwijanego kliknięciem przycisku Nowy na karcie Podstawowe wstążki. Natomiast gdy korzystamy z tradycyjnego menu, to wybieramy polecenie Nowy z menu Plik. Na ekranie otworzy się okno Utwórz nowy dokument, w którym przechodzimy na kartę Raport. Na karcie tej określamy czy raport ma zostać umieszczony w samodzielnym oknie, czy w nowym skoroszycie, a następnie klikamy OK.

Innym sposobem utworzenia nowego raportu jest wstawienie aktywnego dokumentu do nowotworzonego raportu. Aby to wykonać klikamy Dodaj do raportu na pasku narzędzi lub na karcie Podstawowe wstążki i wybieramy odpowiednio Nowy raport lub Dołącz do nowego raportu.

Jak zdefiniować własny nagłówek i stopkę raportu?

Własny nagłówek i stopkę dla raportu programu STATISTICA zawierające takie informacje jak data, czas, nazwa organizacji itp. możemy zdefiniować za pomocą polecenia Nagłówek/Stopka z menu Widok. Na ekranie otworzy się okno Edycja nagłówka i stopki, w którym możemy wybrać dla raportu jeden z predefiniowanych wzorów nagłówka i stopki lub określić własny.

Jak zmienić nazwę obiektu w raporcie?

Wstawianym do raportu obiektom przypisywane są automatycznie wygenerowane nazwy. Nazwy te możemy w każdej chwili zmienić zaznaczając obiekt i naciskając klawisz F2. Następnie wpisujemy własną nazwę i wciskamy ENTER.

Czy można przebudować drzewo raportu za pomocą techniki przeciągnij i upuść?

W raportach programu STATISTICA możemy korzystać ze wszystkich operacji przeciągania standardowych dla systemów Windows. Aby przenieść obiekt klikamy go i przeciągamy w nowe miejsce.

Czy można przebudować drzewo raportu za pomocą operacji Schowka?

Oprócz przeciągania do przebudowy drzewa raportu możemy użyć również operacji wycinania (CTRL+X) i kopiowania (CTRL+C) do Schowka oraz wklejania zawartości Schowka (CTRL+V). Przykładowo, jeżeli w raporcie mamy wykres za dwoma arkuszami, to możemy go przenieść na początek najpierw wycinając go, a potem wklejając przed arkuszami. W celu przeniesienia obiektu klikamy go i naciskamy CTRL+X lub klikamy go prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybieramy Wytnij. Obiekt zostanie usunięty z raportu, a jego kopia znajdzie się w Schowku. Aby umieścić obiekt zawarty w Schowku w raporcie, w treści raportu ustawiamy kursor tam gdzie chcemy umieścić obiekt i z menu podręcznego wybieramy polecenie Wklej (identyczny wynik daje naciśnięcie klawiszy CTRL+V).

Jakie informacje dodatkowe dostępne są dla arkuszy i jak automatycznie umieszczać je w raporcie?

Przy przesyłaniu wynikowych arkuszy do raportów program może automatycznie umieszczać w raporcie informacje dodatkowe. Zakres informacji dodatkowych określamy na karcie Globalne ustawienia wyjścia okna Opcje przywoływanej poleceniem Ustawienia wyjścia z menu Plik, albo poleceniem Globalne ustawienia wyjścia z menu przycisku Start Start wstążki.

Umieszczanie dodatkowych informacji w raporcie. Dodatkowe informacje są automatycznie wpisywane do raportu, jeżeli na karcie Globalne ustawienia wyjścia okna Opcje zaznaczymy pole wyboru Informacje dodatkowe. Obok tego pola znajduje się suwak określający zakres dodatkowych informacji.

  • Krótkie. Po wybraniu tej opcji w raporcie umieszczana będzie wyłącznie zawartość wskazanych arkuszy.
  • Średnie. Po wybraniu tej opcji w raporcie umieszczana będzie zawartość wskazanych arkuszy oraz nazwa wykorzystywanego pliku danych, warunki selekcji i definicja wag przypadków (jeżeli je określono), nagłówek wyników, lista zmiennych wybranych do analizy oraz kod braku danych dla każdej zmiennej.
  • Długie. Po wybraniu tej opcji w raporcie umieszczane będą wszystkie informacje odpowiadające wyborowi opcji Średnie oraz długie nazwy zmiennych, przy czym dla każdej zmiennej przeznaczony będzie co najmniej jeden wiersz.
  • Wyczerpujące. Wybranie tej opcji powoduje generowanie najobszerniejszych informacji. Oprócz wszystkich informacji odpowiadające wyborowi opcji Długie w raporcie znajdzie się kompletna lista wartości, które mają etykietę tekstową lub opis.