Najczęstsze pytania

Dzielenie i scalanie plików

Przekształcenia, obliczanie wartości zmiennych wg formuł

Przekodowywanie, sprawdzanie i czyszczenie danych

Analizy statystyczne

Pytania i odpowiedzi – spis treści

 

Dzielenie i scalanie plików

Jak podzielić arkusz STATISTICA na mniejsze pliki?

Z arkusza danych możemy wyodrębnić podzbiór za pomocą poleceń z menu Dane: PodzbiórPróbkowanie losowe (odpowiednie polecenie znajdują się również na karcie Dane wstążki).

Polecenie Podzbiór tworzy arkusz zawierający wskazane zmienne oraz przypadki, spełniające warunki selekcji.

Podzbiór

Natomiast polecenie Próbkowanie losowe tworzy nowe arkusze poprzez losowanie proste (ze zwracaniem lub bez), warstwowe i systematyczne. Możemy również losowo podzielić zbiór na dwie części.

Próbkowanie losowe

Wylosowany arkusz zapisujemy poleceniem Zapisz z menu Plik, co pozostawi oryginalny arkusz bez zmian (chyba, że przy zapisie podamy nazwę oryginalnego pliku.)

Czy można wylosować podzbiór danych?

Tak. Polecenie Próbkowanie losowe znajdujące się w menu Dane i na karcie Dane wstążki tworzy losowy podzbiór danych z arkusza. Możemy wykonywać losowanie proste, systematyczne i warstwowe oraz podzielić losowo zbiór na dwie części. Dla każdego rodzaju losowania dostępne są rozmaite ustawienia.

Jak scalić dwa zbiory danych STATISTICA?

Po wybraniu polecenia Scal z menu Dane zostanie przywołane okno Opcje scalania.

Scalanie

Możemy scalać albo przypadki (wiersze danych), albo zmienne (kolumny danych). Innymi słowy, drugi zbiór może być przyłączony albo „na dole”, albo „po prawej stronie” pierwszego zbioru. Dla różnych operacji scalania plików dostępne są rozmaite ustawienia.

Czy można scalać przypisania etykiet tekstowych i liczb z dwóch plików?

Tak. Umożliwia nam to karta Etykiety tekstowe okna Opcje scalania. Okno to jest przywoływane po wybraniu polecenia Dane – Scal.

Scal etykiety

Na tej karcie wybieramy sposób, w jaki mają być scalone wartości tekstowe z dwóch plików.

Czy można scalić arkusze zawierające te same zmienne, ale umieszczone w innej kolejności?

Tak. W tym celu wybieramy polecenie Scal dostępne w menu Dane i na karcie Dane wstążki. Następnie w oknie Opcje scalania przechodzimy na kartę Przypadki i zaznaczamy pole Scal wg nazw zmiennych, po czym naciskamy OK, aby połączyć pliki.

Scal wg nazw zmiennych

Czy można scalić arkusze korzystając z kluczy identyfikujących przypadki?

Tak. Możemy wybrać zbiory zmiennych identyfikujących przypadki, odpowiadające sobie w scalanych zbiorach danych. Zmienne z jednego zbioru danych zostaną dołączone do drugiego w odpowiednich przypadkach (wierszach). Takie łączenie jest wykonywane, gdy na karcie Zmienne okna Opcje scalania zaznaczymy pole Wg zmiennych w grupie Tryb. W nowym arkuszu zmienne z łączonych plików danych pojawią się w kolejności, takiej jak w oryginalnych plikach.

Scal wg zmiennych

Przekształcenia, obliczanie wartości zmiennych wg formuł

Jak obliczać wartości zmiennych wg formuł?

Wartości zmiennych w arkuszu STATISTICA mogą być wyznaczane na podstawie formuł, które mogą zawierać wiele funkcji matematycznych, logicznych, statystycznych.

Gdy wprowadzimy długą nazwę zmiennej (w odpowiednim polu w oknie specyfikacji zmiennej), która rozpoczyna się od znaku równości, STATISTICA założy, że jest to formuła i zweryfikuje ją pod względem formalnej poprawności. Jeśli formuła będzie poprawna, zostaniemy postawieni przed wyborem przeliczenia zmiennej teraz albo później. Formuły można wykorzystać do weryfikacji danych, przekształcania zmiennej, przekodowania zmiennej lub utworzenia wartości zmiennej w oparciu o warunki logiczne (np. =(v0≤100)*1 + (v0>100)*2 przypisze wartość 1 przypadkom od numeru 1 do 100 a 2 przypadkom powyżej 100). Do zmiennych odwołujemy się przez ich nazwy (np. Test1, Dochód) lub numery (np. v1, v2, v3, …); v0 oznacza numer przypadku. Do formuł można dodawać komentarz poprzedzony średnikiem.

Co to jest Przeglądarka funkcji?

Przeglądarka funkcji pomaga szybko odnaleźć potrzebne w formułach funkcje, ich składnię i opis. Funkcje pogrupowane są w Kategorie, aby ułatwić znalezienie potrzebnej funkcji. Przeglądarkę funkcji przywołujemy klikając przycisk funkcją nad polem długiej formuły w oknie definicji zmiennej.

Przeglądarka funkcji

Czy STATISTICA może automatycznie przeliczać wszystkie formuły arkusza przy zmianie danych?

Tak. Jeżeli w oknie Przelicz zaznaczymy opcję Przeliczaj automatycznie przy zmianie danych wszystkie formuły arkusza będą automatycznie przeliczane, gdy tylko zmienią się dane w arkuszu. Okno Przelicz przywołujemy Przelicz dostępny w menu Dane i na karcie Dane wstążki.

Przeliczaj automatycznie przy zmianie danych

Przy takich ustawieniach, STATISTICA będzie automatycznie obliczać wartości zmiennych na podstawie formuł arkusza. Jeżeli nie włączymy automatycznego przeliczania formuł, to możemy przeliczać je na żądanie np. naciskając klawisz F9.

Przekodowywanie, sprawdzanie i czyszczenie danych

Jak obliczyć wartości nowej zmiennej na podstawie warunków spełnionych przez inne zmienne?

Do obliczenia wartości nowej zmiennej możemy użyć któregoś z narzędzi transformacji danych: formuł arkusza danych lub STATISTICA Visual Basic. Często jednak najszybszym sposobem wyznaczenia wartości nowej zmiennej na podstawie warunków spełnionych przez inne zmienne, będzie wykorzystanie przekodowania danych. Przekodowanie możemy wykonać w dowolnym momencie klikając przycisk Zmienne i wybierając polecenie Przekoduj (jest ono dostępne również w menu Dane). Aktualnie podświetlona zmienna nie musi być włączona do tekstów warunków przekodowania. Możemy zatem wykorzystać to narzędzie do utworzenia wartości zmiennej na podstawie warunków spełnionych przez inne zmienne.

Na przykład możemy dodać nową (pustą) zmienną do zbioru danych, a następnie zastosować to narzędzie do utworzenia nowych wartości. Warunki przekodowania można by było zastosować do przypisania w nowej zmiennej: 1 – tym „mężczyznom w wieku 18 do 25 lat, którzy mają poziom cholesterolu poniżej 200”; 2 – tym „mężczyznom w wieku 18 do 25 lat, którzy mają poziom cholesterolu powyżej 200”; a kodów brakujących danych wszystkim innym osobom.

Jaki jest najprostszy sposób przekodowania wartości zmiennej (np. podzielenia zmiennej ciągłej na kategorie)?

Wprost z arkusza danych możemy w dowolnym momencie skorzystać z podręcznego narzędzia przekodowania. W celu przekodowania wybranej zmiennej z menu Dane wybieramy polecenie Przekoduj. Na ekranie otworzy się okno Przekoduj wartości zmiennej umożliwiające zdefiniowanie nowych wartości dla aktualnej zmiennej (patrz opis grup Nowa wartość, poniżej), jeżeli spełnione są podane przez nas warunki (patrz opis grup Kategoria, poniżej).

Przekodowanie

Przekodowanie zdefiniowane w powyższym oknie, spowoduje przypisanie wartości zmiennej Klasa jakości (która była podświetlona, gdy uruchamialiśmy przekodowanie) etykiety tekstowej Niska, jeżeli zmienna Wskaźnik ma wartość mniejszą lub równą 3. W przypadku, gdy zmienna ta jest większa od 3 i nie przekracza 6, to przekodowywana zmienna uzyska etykietę Pośrednia, a jeżeli Wskaźnik przekracza 6 i nie przekracza 10, to w wyniku przekodowania uzyskamy etykietę Wysoka. Jeżeli zmienna Wskaźnik nie spełnia żadnego z tych warunków to przekodowywana zmienna uzyska wartość kodu braku danych, ponieważ w grupie Inne zaznaczono opcję Kod BD. Warto zauważyć, że program najpierw przypisuje wartości dla przypadków spełniających pierwszy warunek (w polu Kategoria 1), po czym następne warunki sprawdza dla pozostałych przypadków (tzn. nie spełniających pierwszego warunku). Dzięki temu w polu Kategoria 2 nie musimy wpisywać warunku Poziom > 3 AND Poziom >= 6.

Składnia warunków przekodowania jest zgodna ze standardowymi konwencjami wspólnymi wszystkim procedurom programu STATISTICA.

Jak weryfikować i czyścić dane?

Poprawność danych kontrolujemy za pomocą polecenia Sprawdź z menu DaneSprawdzanie danych. Po wybraniu tego polecenia na ekranie pojawi się okno Sprawdzaj dane, w którym określamy warunki poprawności danych.

Sprawdzanie danych

Warunki poprawności danych podajemy zgodnie z konwencjami składni wspólnymi dla wszystkich procedur wymagających wyboru przypadków w oparciu o ich wartości. Warunki poprawności możemy zapisać w pliku tekstowym lub wczytać je z pliku.

Weryfikacja może być bardzo prosta: może np. polegać na sprawdzeniu, czy wartości w danej zmiennej są dopuszczalne (np. w zmiennej Płeć mogą się pojawić tylko 1 i 2) lub czy mieszczą się one w dozwolonych przedziałach wartości (np. Wiek musi być większy niż 0 i mniejszy niż 200). Możemy także wykonywać skomplikowaną weryfikację, polegającą na sprawdzaniu wielu warunków logicznych, które muszą spełniać poprawne wartości.

Rozważmy następujący przykład weryfikacji warunkowej. Jeśli osoba jest mężczyzną lub jeśli ma mniej niż 10 lat, to liczba ciąż tej osoby nie może być większa niż zero. Aby zastosować takie warunki, powinniśmy zdefiniować następujące wyrażenie:

Niepoprawne jeśli: (Płeć='Mężczyzna' OR Wiek<10) AND N_Ciąż>0

Po podaniu warunków poprawności klikamy przycisk Znajdź pierwszy, aby przejść do pierwszego niepoprawnego przypadku w arkuszu danych. Kolejne błędne przypadki znajdujemy za pomocą polecenia Znajdź następny niepoprawny przypadek z menu Dane – Sprawdzanie danych. Kliknięcie przycisku Podświetl wszystkie w oknie Sprawdzaj dane powoduje zastosowanie układu Podświetlone komórki do przypadków nie spełniających warunków poprawności.

Czy można uporządkować dane wg wielu zmiennych (kluczy)?

Tak. W celu uporządkowania danych wg wielu zmiennych wybieramy polecenie Sortuj dostępne w menu Dane i na karcie Dane wstążki.

Sortowanie

Jak rangować wartości zmiennej (zastąpić wartości ich rangami)?

W celu przeprowadzenia rangowania używamy polecenia Ranguj dostępnego w menu i na karcie Dane wstążki. Przywołuje ono pokazane poniżej okno.

Rangowanie

Następnie naciskamy przycisk Zmienne, aby wybrać zmienne do rangowania. Zauważmy, że operacja ta powoduje zastąpienie oryginalnych wartości zmiennych przez ich rangi. Możemy także określić podzbiór przypadków, na które ma działać ta operacja (po kliknięciu przycisku Przypadki), wykorzystać wagi przypadków (po kliknięciu przycisku Wagi) i ustawić kilka opcji, aby wykonać szczególne rodzaje rangowania.

Jak transponować dane (zamieniać przypadki na zmienne)?

W celu transponowania danych z menu Dane wybieramy Transponuj, a następnie polecenie Blok lub Plik.

Transponuj

Transponowanie bloku danych. Operacja transponowania bloku będzie działała tylko na zawartość komórek aktualnie wybranego bloku, podświetlonego w arkuszu danych (blok musi być kwadratowy); nie zadziała na nazwy zmiennych i nazwy przypadków. Na przykład polecenie Transponuj – Blok wykonane na następującym bloku danych (o kształcie kwadratu):

Transponuj blok

da następujący wynik:

Transponuj blok

Transponowanie zbioru danych. Transponowania zbioru danych zmienia układ całego zbioru. Na przykład transponowanie zbioru danych pokazanego powyżej (przed transponowaniem bloku) spowoduje zamianę przypadków i zmiennych w zbiorze danych:

Transponowanie zbioru danych

Zauważmy, że gdy transponujemy zbiór, nazwy przypadków stają się nazwami zmiennych, a nazwy zmiennych stają się nazwami przypadków.

Jak automatycznie wypełnić zakresy danych w arkuszu?

W STATISTICA dostępne są różne działania automatycznego wypełniania zakresów w arkuszu:

 • Wypełnianie wartościami losowymi. Aby wypełnić blok liczbami losowymi o rozkładzie jednorodnym od 0 do 1, zaznaczamy blok, klikamy w jego obrębie prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybieramy polecenie Wypełnij/standaryzuj blok – Wypełnij wartościami losowymi. Zaznaczony blok zostanie wypełniony liczbami o rozkładzie jednorodnym z przedziału od 0 do 1. Jeżeli nie zaznaczymy żadnego bloku program poinformuje nas o błędzie.
 • Ekstrapolacja wartości (automatyczne wypełnianie na podstawie sąsiednich komórek).
 • Wybrana seria wartości (składająca się z co najmniej dwóch wartości) będzie rozszerzona, jeżeli program wykryje związek między kolejnymi wartościami serii. Na przykład seria: 1,00, 2,00 i 3,00 zostanie rozszerzona do postaci: 1,00, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, i 8,00. Jeżeli program nie wykryje związku między kolejnymi wartościami serii, to do ekstrapolacji zostanie zastosowana regresja liniowa, w której zmienną niezależną jest numer obserwacji w serii. Jeśli jest zaznaczona pojedyncza wartość (lub powtarzająca się wartość), to zostanie ona skopiowana do ekstrapolowanego bloku.

 • Wypełnij w dół lub w prawo. Dostępne jest także zwykłe „wypełnianie bloku” (W dół lub W prawo). Powoduje ono przypisanie komórkom wybranego bloku wartości z (odpowiednio) pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny bloku. Aby zastosować tę technikę, najpierw zaznaczamy w arkuszu blok do wypełnienia. Następnie wybieramy opcję Wypełnij/standaryzuj blok dostępną w menu Edycja lub w menu podręcznym arkusza. Na koniec wybieramy polecenie Wypełnij/kopiuj w dół lub Wypełnij/kopiuj w prawo.

Jak działa automatyczne wypełnianie danych na podstawie sąsiednich komórek (ekstrapolacja bloku)?

Poziome lub pionowe serie danych możemy ekstrapolować przez przeciąganie uchwytu wypełnienia bloku (mały kwadrat umieszczony w prawym dolnym rogu bloku). Po zaznaczeniu bloku wskazujemy uchwyt wypełnienia, co spowoduje zmianę kształtu wskaźnika myszy na Kursor. Następnie przeciągamy kursor myszy do ostatniej komórki wypełnianego bloku. STATISTICA może tworzyć takie serie wartości jak: kolejne liczby, ekstrapolacje liniowe i daty (np. możemy rozszerzyć serię 1, 2, 3 na serię, która obejmie 4, 5, 6, …).

Bloki mogą być rozciągane w następujący sposób:

 • Jeśli pierwotny wybór zawiera powtarzające się wartości, to w rozszerzonym bloku zostaną one skopiowane.
 • Różne wartości są rozszerzane przez obliczenie ekstrapolowanych wartości szeregu przy pomocy regresji liniowej.
 • Jeżeli zaznaczony blok zawiera takie same etykiety tekstowe (np. wszystkie komórki zawierają etykietę „Kobieta”), to zostanie ona skopiowana do wszystkich komórek, na które rozszerzamy blok. Natomiast, gdy blok zawiera kilka różnych etykiet, to będą one kolejno umieszczane w komórkach, na które rozszerzamy blok (np. seria a, b, b zostanie rozszerzona do serii a, b, b, a, b, b), chyba że program wykryje logiczną sekwencję (np. a1, a2, a3).
 • W przypadku, gdy zmienna w rozszerzanym bloku zawiera daty (tzn. jej formatem wyświetlania jest data), to program w oparciu o przebieg dat odpowiednio ekstrapoluje wartości.
 • Jeśli blok składa się z nazw dni (np. PON, WTO, ŚRO, …), miesięcy (np., STY, LUT, …) lub kwartałów (np. KW1, KW2, …) zapisane jako teksty, wówczas program wstawi pozostałe nazwy w serii (np. odpowiednio: MAR, KWI, MAJ, …, GRU; CZW, PIĄ, SOB, NIE; KW3, KW4). Zauważmy, że nazwy możemy wpisywać dużymi lub małymi literami, jednak musimy być konsekwentni w obrębie rozszerzanego bloku; np. poprawny jest wpis Sty, Lut, Mar, a wpis Sty, lut, Mar jest błędny.
 • Na karcie Własne listy nazw okna Opcje (przywoływanego z menu Narzędzia) możemy zdefiniować własne ciągi wartości dla ekstrapolacji.

Jak standaryzować wartości w bloku?

W celu standaryzowania wartości w bloku, podświetlamy blok wartości w arkuszu danych, naciskamy prawy przycisk myszy i z podręcznego menu wybieramy Wypełnij/standaryzuj blok, po czym wybieramy Standaryzuj wiersze lub Standaryzuj kolumny. Wartości standaryzowane oblicza się w następujący sposób:

Wartość standaryzowana = (surowa wartość – średnia podświetlonego wiersza lub kolumny) / odchylenie standardowe(wiersza lub kolumny)

Można także standaryzować wybrane zmienne za pomocą polecenia Standaryzuj z menu Dane (procedura ta działa niezależnie od zaznaczonego bloku, ale bierze pod uwagę aktualne warunki selekcji przypadków i wagi).

Analizy statystyczne

Jak wybrać zmienne do analizy?

Każde okno definicji analizy w programie STATISTICA zawiera przynajmniej jeden przycisk Zmienne, który umożliwia wybranie zmiennych do analizy. Jeśli zapomnimy określić zmienne i naciśniemy OK, aby rozpocząć analizę, STATISTICA zapyta o zmienne, które mają być analizowane. Na ekranie pojawi się okno, które umożliwia wybór zmiennych, a także oferuje rozmaite skróty i opcje przeglądania zawartości zbioru danych.

Czy można wybrać zmienne do analizy przez podświetlenie ich w arkuszu danych?

Tak, istnieje taka skrócona metoda. Jeśli wybierzemy blok w arkuszu danych, wówczas zmienne zawarte w bloku zostaną automatycznie wstępnie wybrane do następnej analizy. Zauważmy, że skrót ten jest tak zaprojektowany, aby ograniczyć szanse tworzenia niezamierzonych wyników, dlatego że:

 • Wstępny wybór zmiennych dokonany przez zaznaczenie bloku w arkuszu danych działa tylko wtedy, gdy nie wybierzemy określonej listy zmiennych do analizy (tzn. nigdy nie zastąpi naszych poprzednich wyborów; program pamięta nasze poprzednie wybory).
 • Ponadto, jeśli nie zamierzamy analizować zmiennych z bloku, nie musimy „cofać” wyboru. Kiedy otworzymy okno wyboru zmiennych, lista wstępnie wybranych zmiennych będzie podświetlona, a zatem pierwsze kliknięcie myszą anuluje zaznaczenie poprzedniego zakresu (jeśli nie trzymamy wciśniętego klawisza CTRL). Jeśli wolimy korzystać z klawiatury do określenia listy, wówczas pierwszy klawisz (z wyjątkiem klawiszy strzałek), który naciśniemy, skasuje wcześniejszy zapis w oknie wyboru zmiennych.

Jak wybrać podzbiór przypadków (obserwacji), które będą uwzględniane w analizie?

Zanim rozpocznie się analiza (tzn. przed rozpoczęciem obliczeń), możemy poinstruować program, aby wybrał tylko te przypadki (tzn. wiersze arkusza), które odpowiadają pewnym warunkom wyboru. Warunki selekcji przypadków określamy po wybraniu polecenia Narzędzia – Warunki selekcji – Edycja lub dwukrotne kliknięcie pola Selekcja na pasku stanu, które pokazuje bieżący stan warunków selekcji przypadków (gdy warunki są wyłączone pole pokazuje Selekcja: NIE, gdy włączone Selekcja: TAK).

Warto zwrócić uwagę, że w programie STATISTICA występują dwa rodzaje selekcji przypadków: stałe (zapisywane w pliku danych) i tymczasowe (dotyczące wyłączne aktualnej analizy). Opisano je w punkcie Jak są przechowywane i zapisywane Warunki selekcji przypadków?

Jak są przechowywane i zapisywane warunki selekcji przypadków?

Globalne warunki selekcji (określające podzbiór danych) dołączane są do arkusza danych i nazywamy je Warunkami selekcji dla arkusza. Operacje na nich dostępne są w menu Narzędzia – Warunki selekcji lub po kliknięciu pola Selekcja na pasku stanu. Warunki selekcji dla analizy lub wykresu możemy określić dla konkretnej analizy lub wykresu. Operacje na tych warunkach możemy wykonywać po kliknięciu przycisku Selekcja przypadków umieszczonego w każdym oknie określania analizy lub wykresu. Oba typy warunków możemy zapisywać i otwierać (a także tworzyć bibliotekę warunków selekcji przypadków) używając przycisków Otwórz lub Zapisz jako w oknie Warunki selekcji przypadków. Zauważmy, że wagi przypadków określamy w podobny sposób.

Jak najszybciej otrzymać podstawowe statystyki opisowe zmiennej?

Aby uzyskać podstawowe statystyki opisowe z menu Statystyka wybieramy Statystyki podstawowe i tabele i w panelu początkowym tego modułu klikamy Statystyki opisowe. Inną metodą otrzymania podstawowych statystyk opisowych jest kliknięcie przycisku Wartości, statystyki w oknie specyfikacji zmiennej (przywoływanym m.in. dwukrotnym kliknięciem nazwy zmiennej w arkuszu lub poleceniem Specyfikacja zmiennej z menu podręcznego). Jeszcze szybciej uzyskamy je wybierając polecenie Wykresy danych wejściowych – Wartości, statystyki z menu podręcznego arkusza lub menu Wykresy.

Wartości, statystyki

Po kliknięciu przycisku Wartości, statystyki, na ekranie pojawi się okno z informacjami o zmiennej, uporządkowaną listą jej wartości i podstawowymi statystykami. Statystyki opisowe można skopiować do Schowka naciskając przycisk Kopiuj.

Jaki jest najszybszy sposób przejrzenia uporządkowanej listy wszystkich wartości zmiennej?

Okno z uporządkowaną listą wartości liczbowych i etykiet tekstowych zmiennej przywołujemy klikając przycisk Wartości, statystyki w oknie specyfikacji zmiennej, które uzyskujemy dwukrotnym kliknięciem nazwy zmiennej.

Wartości

Zauważmy, że przyporządkowania między wartościami liczbowymi i tekstowymi zmiennej określamy w Edytorze etykiet tekstowych.

Czym są statystyki bloku?

Statystyki bloku to statystyki obliczane dla każdego wiersza lub kolumny w zaznaczonym bloku. Umieszczane są one w nowych arkuszach. Statystyki bloku uzyskujemy najpierw zaznaczając blok w arkuszu, klikając go prawym klawiszem myszy, a następnie wybierając z menu podręcznego pozycję Statystyki bloku danych.

Statystyki bloku

Przykładowo, operacje przedstawione na rysunku powyżej spowodują obliczenie sum dla każdego wiersza w zaznaczonym bloku, utworzenie nowego arkusza i umieszczenie w nim wartości sum.

Statystyki bloku wynik

Jeśli wybierzemy Statystyki bloku danych – Dla kolumn, wyniki wybranych statystyk zostaną również umieszczone w nowym arkuszu, jak widać poniżej.

Statystyki bloku dla kolumn

Dodatkowo w tym samym menu podręcznym dostępna jest modyfikowalna lista wykresów bloku danych.

Wykresy bloku

Czy źródłem danych do analizy mogą być dane przetworzone np. macierz korelacji?

Tak. STATISTICA wykorzystuje rozmaite typy arkuszy macierzowych jako dane wejściowe (np. w modułach Regresja wieloraka, Analiza czynnikowa oraz Analiza rzetelności i pozycji). Arkusze te mogą zawierać m.in. macierz korelacji, kowariancji i odległości. Zbiory macierzowe mogą być edytowane w arkuszu (tak jak by były surowymi zbiorami danych), jednak aby zostały poprawnie zinterpretowane przez program jako macierze muszą spełniać określone warunki dotyczące zawartości i formatu (zależne od rodzaju macierzy). STATISTICA obsługuje także wielomacierzowy format zbioru danych na wejściu procedur (takich jak Modelowanie równań strukturalnych), które obsługują macierze danych dla grup. Zauważmy, że plik z danymi macierzowymi musi mieć odpowiednią zawartości i format. Pliki takie zapisywane są domyślnie jak arkusze macierzowe STATISTICA (*.smx).

Jak dla podzbioru przypadków utworzyć wykres z widocznym warunkiem selekcji przypadków do podzbioru?

Jeśli określimy warunki selekcji przypadków do analizy to domyślnie w podtytule wykresów (i w nagłówkach arkuszy wynikowych) umieszczony zostanie warunek uwzględniania przypadków na wykresie (lub w analizie). Umieszczanie warunków selekcji w podtytułach wykresów i nagłówkach arkuszy włączamy na karcie Analiza lub wykres – Wyświetlanie okna Opcje przywoływanego z menu Narzędzia.