Najczęstsze pytania

Import

Eksport

Pytania i odpowiedzi – spis treści

 

Import danych

Jak uzyskać dostęp do danych z programu Excel i innych zewnętrznych plików danych?

Istnieje wiele sposobów odczytywania danych z innych aplikacji:

 • Schowek.
 • Najszybszym i w wielu przypadkach najłatwiejszym sposobem dostępu do zbiorów danych z innych aplikacji Windows (np. Z arkuszy kalkulacyjnych) jest skopiowanie danych do schowka, a następnie wklejenie ich od arkusza STATISTICA.

 • Narzędzia importowania plików. Pliki danych z rozmaitych aplikacji możemy wczytać i przełożyć na format programu STATISTICA przy pomocy narzędzi do importowania plików (które jest uruchamiane po wybraniu polecenia Otwórz z menu Plik i wskazaniu importowanego pliku). STATISTICA czyta m.in. arkusze Excel i pliki tekstowe (ASCII).
 • STATISTICA Query. Oprócz importowania plików (opisanego powyżej), w programie STATISTICA możemy korzystać z niemal dowolnych baz danych za pośrednictwem STATISTICA Query. Narzędzie to uruchamiamy poleceniami z menu Plik – Dane zewnętrzne.
 • Połączenia OLE. STATISTICA obsługuje mechanizm Object Linking and Embedding (OLE), co pozwala połączyć wartości (liczbowe lub tekstowe) w dokumencie STATISTICA (np. arkuszu, raporcie) z dokumentami innych aplikacji Windows. Łącze OLE możemy nawiązać poleceniem Wklej specjalnie i zaznaczając Wklej łącze.
 • Połączenia DDE. STATISTICA wykorzystuje konwencję Dynamic Data Exchange (DDE), a zatem możemy połączyć dynamicznie zakres danych w jej arkuszu z podzbiorem danych w innych aplikacjach Windows. W celu nawiązania połączenia DDE z menu Edycja wybieramy polecenie Łącza DDE.
 • Korzystanie ze zbiorów danych niemieszczących się na lokalnym dysku. w specjalnych wersjach STATISTICA możemy korzystać z dużych baz danych przetwarzanych na serwerze (tzn. bez tworzenia lokalnej kopii danych).

Jak wczytać arkusz Excel?

Klikamy Otwórz w menu Plik lub na karcie Podstawowe wstążki. Na ekranie pojawi się okno:

Okno Otwórz

Z listy Plik typu wybieramy Pliki Excel xls, xsls, po czym wskazujemy skoroszyt Excela, który chcemy wczytać. Po naciśnięciu OK, na ekranie pojawi się poniższe okno, w którym naciskamy przycisk Import wybranego arkusza.

Import

W kolejnym oknie wskazujemy arkusz Excela, który ma zostać wczytany.

Wybór arkusza

Na ekranie pojawi się okno Otwórz plik Excel.

[Otwórz plik Excel

W oknie Otwórz plik Excel możemy określić następujące ustawienia importu:

 • Weź nazwy zmiennych z 1 wiersza. To pole zaznaczamy, aby z pierwszego wiersza importowanego zakresu komórek pobrać nazwy zmiennych (a nie wartości pierwszego przypadku). Pole to jest domyślnie zaznaczone.
 • Weź nazwy przypadków z 1 kolumny. To pole zaznaczamy, jeśli pierwsza kolumna importowanego zakresu komórek ma zostać zinterpretowane jako nazwy przypadków, a nie jako wartości pierwszej zmiennej.
 • Pozostaw formaty komórek. To pole zaznaczamy, aby do arkusza STATISTICA wczytane zostały nie tylko wartości z komórek, ale również ich sformatowanie.
 • Zakres. w tej grupie określamy zakres wierszy i kolumn, które mają zostać wczytane do arkusza STATISTICA.
 • Zmienne. Ten przycisk umożliwia określenie typu zmiennej w arkuszu STATISTICA, do której trafią wartości z kolumny arkusza Excel. Na ekranie pojawi się pokazano poniżej okno.

Zmiana typu kolumny

Po określeniu sposobu wczytywania danych naciskamy OK, aby zaimportować dane.

Czy STATISTICA może pobierać dane z systemów baz danych?

Tak. Za pomocą STATISTICA Query możemy bez trudności korzystać z danych zawartych w bazie danych pod warunkiem, że dysponujemy odpowiednim sterownikiem ODBC (32 bitowym) lub OLE DB. STATISTICA Query umożliwia m.in. pobieranie danych z wielu tabel do jednego arkusza. Narzędzie to dostępne jest w menu Plik – Dane zewnętrzne.

Czy STATISTICA może pracować na plikach większych niż lokalny dysk twardy?

Tak, STATISTICA z rozszerzeniem IDP umożliwia przetwarzanie danych z baz danych na serwerze (bez importowania danych i tworzenia ich lokalnej kopii).

Czy STATISTICA wykorzystuje ODBC?

Tak, z ODBC możemy skorzystać za pomocą STATISTICA Query, narzędzia pobierania danych dostępnego w menu Plik – Dane zewnętrzne. Umożliwia ono pobieranie danych z wielu tabel i daje dostęp do wielu systemów zarządzania bazą danych, w tym z najpopularniejszych korporacyjnych systemów takich jak Microsoft SQL Server, Oracle i IBM DB2. Rekordy, które mają zostać pobrane, wybierane są przez wyrażenie SQL. Ponieważ STATISTICA Query automatycznie buduje wyrażenie SQL na podstawie operacji wykonywanych w graficznym środowisku pracy, do budowy zapytań nie jest wymagana gruntowna znajomość SQL.

Chcę połączyć dane z relacyjnej bazy danych i systemów archiwizacji danych przemysłowych (ang. data historian). Jak to zrobić?

STATISTICA Extract, Transform, and Load (ETL) umożliwia przetwarzanie danych z relacyjnych baz danych (Microsoft SQL® , Oracle® itp.) oraz specjalistycznych baz procesowych (np. OSI Pi®). Dane mogą być filtrowane, synchronizowane i agregowane. Dane z różnorodnych źródeł mogą być dopasowywane według partii, czasu i innych kluczy. Typowym zadaniem jest łączenie danych z wielu źródeł w jeden zbiór do dalszej analizy.

Import

Czy do STATISTICA można wczytać pliki SAS (binarne))?

Tak. Pliki binarne SAS od wersji 6.08 mogą być wczytywane do STATISTICA.

Eksport

Jak eksportować dane z programu STATISTICA do programu Excel i innych aplikacji?

Program STATISTICA może eksportować dane w formatach wielu aplikacji za pomocą polecenia Zapisz jako z menu Plik. Arkusz możemy zapisać np. W formacie tekstowym (ASCII). Przy eksporcie danych możemy dokładnie określić sposób konwersji danych (np. zdecydować czy eksport ma dotyczyć także nazw zmiennych, etykiet tekstowych i nazw przypadków).Ponadto arkusze STATISTICA są serwerami i klientami OLE, a więc inne aplikacje mogą zostać z nimi połączone.