[Ostatnia aktualizacja 14 grudnia 2011]

 Pobieranie aktualizacji dla wersji 32-bitowe Pobieranie aktualizacji dla wersji 32-bitowej
Pobieranie aktualizacji dla wersji 64-bitowej Pobieranie aktualizacji dla wersji 64-bitowej

Nowości w wydaniu 10.0.1011 w stosunku do 10.0.228

Analiza grupami

Wyniki analizy grupami mogą być umieszczane w jednej tabeli (ustawienie Zbierz wyniki w jednej tabeli).

Grafika

W oknie Informacje o STATISTICA można sprawdzić dostępność zaawansowanego sprzętowego wspomagania grafiki Direct 2D.

Wykresy

Na wykresie nakładanym można wyłączyć wypełniania obszaru od poziomu odniesienia do wartości pierwszej zmiennej (ustawienie Brak wypełnienia podstawy w panelu ustawień Wykres właściwy -Agregacja okna Opcje wykresu). 


Wykres nakładany wiele zmiennych

Rozkłady i symulacja

Dwukrotne kliknięcie rozkładu w polu Rozkłady przywołuje okno Określanie rozkładów, w którym możemy określić parametry rozkładu.

Przekształcenie Boxa-Coxa

Można teraz wykonać transformację rozkładów w obrębie grup do rozkładu normalnego przy zapewnieniu jednorodności wariancji w grupach.

Warunki selekcji przypadków (udoskonalone łącza dynamiczne)

Na karcie Opcje można ustawić automatycznie kopiowanie autofiltra do warunków selekcji. Dzięki temu każda zmiana autofiltr będzie odzwierciedlana w warunkach selekcji przypadków, a co za tym idzie na wykresach połączonych z danymi.

Funkcje arkusza

Rozszerzono funkcje daty i czasu oraz funkcje przestrzenne

 • Skorygowano funkcje DTWeekOfYear, GetDate, GetTime
 • Nowe funkcje daty DTAddMonths, DTAddYears, DTEndOfMonth, DTEndOfNextMonth, DTEndOfQuarter
 • Nowe funkcje przestrzenne ATAN2, DMSToDecimal, Haversine

Uogólnione model liniowe i nieliniowe (GLZ)

Usunięto problemy pojawiające się przy pewnej konfiguracji wartości numerycznych podczas szacowania modelu i podczas wielokrotnego obliczania statystyk dobroci dopasowania dla całego modelu. Ponadto poprawiono sposób wyświetlania arkusza z historią iteracji i obliczanie wartości BIC dla rozkładów wielomianowych.

Model proporcjonalnego hazardu Coxa

Udoskonalono procedurę krokowego doboru zmiennych do modelu.

[Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2010]

 Pobieranie aktualizacji dla wersji 32-bitowej Pobieranie aktualizacji dla wersji 32-bitowej
 Pobieranie aktualizacji dla wersji 64-bitowej Pobieranie aktualizacji dla wersji 64-bitowej
 Instrukcja aktualizacji
Instrukcja aktualizacji

Nowości w wydaniu 9.1.210 w stosunku do poprzedniego wydania (9.0):

Wydajność

 • Wykorzystanie procesorów wielordzeniowych umożliwia wielowątkowe wykonywanie wybranych procedur analitycznych i przekształceń danych wymagających długotrwałych obliczeń. Umożliwia to szybsze wykonywanie działań zarówno w przypadku 32- jaki 64-bitowej wersji programu.
 • W modułach data mining wymagających iteracyjnych obliczeń (m.in. Drzewach interakcyjnych, Drzewach wzmacnianych, Losowym lesieUogólnionej analizie skupień) obsługiwane są skrajnie duże zbiory danych.

Import arkuszy Excel

 • Udoskonalono wczytywanie arkuszy Excel dla innych niż amerykańskie ustawień regionalnych

Statystyka

 • W module Statystyki podstawowe można obliczać procent ważnych obserwacji (tzn. liczby przypadków o znanej wartości do wszystkich przypadków)
 • W module Uogólnione modele liniowe wprowadzono nowe statystyki i wykresy
  • Iloraz szans wraz z przedziałem ufności
  • Krzywą ROC
  • Rozkład Tweediego
  • Test Hosmera-Lemeshowa
 • W module Karty kontrolne można używać jednostronnych granic kontrolnych i linii ostrzegawczych. Dotyczy to kart X, X-średnie, MA, EWMA, CuSum
 • W module Analiza przeżycia w wynikach regresji możemy określić poziom ufności dla wartości parametrów i ryzyka względnego

Przestrzenie robocze STATISTICA Data Miner

 • W wynikach drzew tworzonych w przestrzeni roboczej umieszczane jest drzewo przewijalne, co ułatwia przeglądanie dużych drzew

Wykresy

 • Znaczniki na wykresach rozrzutu mają domyślnie przeźroczyste tło, co ułatwia interpretację wykresów z nakładającymi się znacznikami.
 • Statystyki wyświetlane po wskazaniu ramki lub wąsa na wykresie ramka – wąsy rozbudowano o liczbę przypadków i numery (lub nazwy) przypadków wchodzących w skład grupy reprezentowanej przez ramkę lub wąs.

Arkusze

 • Użytkownik może wpisywać komentarze do dziennika arkusza (audit trial).
 • Ułatwiono dostęp do warunków selekcji przypadków przy tworzeniu podzbioru danych
 • Wprowadzono dwie nowe funkcje SVB umożliwiające dobieranie długości zmiennych tekstowych:
  • OptimalTextVariableWidths
  • SetTextVariableWidths
 • Wprowadzono zapis arkuszy do plików csv

Inne

 • Modele zbudowane w STATISTICA można wdrażać w SAS
 • Bezpośrednio w module MSPC dostępna jest funkcjonalność STATISTICA ETL, służąca do ujednolicenia długości partii

STATISTICA Enterprise

 • Nowe uprawnienie pozwalające określać połączenia z bazą danych użytkownikom bez uprawnień administratora
 • Określanie nie tylko dwustronnych, ale również jednostronnych granic kontrolnych
 • Wstawianie istniejącego Pulpitu MAS do definicji innego pulpitu
 • Możliwość skojarzenia specyfikacji z wieloma właściwościami
 • MAS sprawdza, które próbki były już analizowane, i generuje alarmy wyłącznie dla nowych próbek. Uwaga: wymaga to wykorzystania automatycznej aktualizacji danych w konfiguracji danych.


[Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2008]

Z przyjemnością informujemy, że dostępne jest bezpłatne uaktualnienie dla użytkowników polskiej wersji 8 programu STATISTICA do najnowszego wydania (nr 8.0.725). Uaktualnienie przeznaczone jest dla legalnych użytkowników wersji polskiej STATISTICA 8.

Nowe wydanie programu zawiera wiele nowych funkcji i udoskonaleń. Najważniejsze z nich to rozbudowanie systemu STATISTICA Data Miner o nowatorskie środowisko tworzenia i stosowania modeli: Przepisy Data Miner. Inne nowe funkcje omawiamy poniżej.

Ogólne udoskonalenia

 • Wykresy i arkusze tworzone przez większość analiz są połączone z Pomocą: jeśli aktywny jest wynikowy arkusz lub wykres, to naciśniecie F1 przywołuje odpowiedni temat Pomocy
 • Nowe wykresy kołowe
 • Możliwość stosowania stylów dla wielu wykresów jednocześnie
 • Podpowiedź do wykresów ramka wąsy: po wskazaniu ramki myszą wyświetlana jest informacja o zmiennych i statystyki (uwaga: należy wcześniej włączyć podpowiedzi do obiektów graficznych).
 • Zapis wielu składników skoroszytu jednym poleceniem.
 • Udoskonalona wykorzystanie funkcji Microsoft Vista w tym: tworzenie PDF i i obsługa kopiowania ekranu
 • Nowy stan przypadku Pominięty (połączenie stanów Ukryty i Wyłączony)
 • Przy zapisie dokumentu możemy podać rozszerzenie i określić w ten sposób format pliku. Przykładowo, po wpisaniu nazwy dane.xls, program zapisze plik jako dokument MS Excel
 • Kompresja skoroszytu
 • Domyślne ustawienia STATISTICA mogą być określane przez administratora i stosowane na stanowiskach użytkowników

Współpraca z Microsoft Office

 • Udoskonalenie i rozszerzenie integracji z Microsoft Office
 • Przy imporcie wielu arkuszy ze skoroszytu Microsoft Excel można określać układ danych (nazwy przypadków i zmiennych, formatowanie komórek) dla każdego arkusza z osobna
 • Odczyt i zapis plików Microsoft Excel 2007.

Współpraca z R
R to język programowania umożliwiający wykonywanie specjalistycznych procedur.

Z języka R można korzystać w STATISTICA na kilka sposobów:

 • Bezpośredni dostęp do biblioteki R przez serwer COM R
 • Korzystanie z plików STATISTICA i pobieranie do STATISTICA wyników działania R
 • Wywoływanie procedur R z SVB
 • Uruchamianie R w środowisku STATISTICASTATISTICA Enterprise
 • Korzystanie z R w węzłach przestrzeni roboczych data mining
 • Korzystanie z R wSTATISTICA Enterprise Server

Dokładne informacje o współpracy z R

STATISTICA Data Miner

 • Przepisy STATISTICA Data Miner umożliwiają tworzenie modeli w intuicyjnym środowisku. Użytkownik uzyskuje rozwiązanie w wyniku wykonania „przepisu” określającego krok po kroku jak otrzymać prawidłowy model. Za pomocą Przepisów Data Miner można rozwiązywać zadania regresyjne i klasyfikacyjne. Ponadto istnieje możliwość zbudowania przepisu dostosowanego do potrzeb konkretnego zastosowania. Zrealizowany Przepis może zostać zapisany i wielokrotnie stosowany dla nowych danych.
 • Przestrzeń robocza STATISTICA Data Miner jako całość może być rozciągana, niezależnie od rozmiaru okna, w którym jest wyświetlana. Okno przestrzeni roboczej może być przewijane, aby pokazać wybraną część projektu. Dzięki temu można uzyskać miejsce na ogromne projekty. Ponadto użytkownik może dobierać szerokość pól przestrzeni roboczej przeznaczonych na źródła danych, przekształcenia, węzły analityczne i wynikowe dokumenty.

STATISTICA Enterprise

 • Tworzenie kart X-średnie i R oraz X-średnie i S na podstawie danych zagregowanych (o średnich i rozstępach albo odchyleniach standardowych).
 • Konfiguracje analiz SPC (tj. szablony analiz w STATISTICA Enterprise) mogą tworzyć 6 wykresów (podsumowanie jakości stosowane m.in w Six Sigma).
 • Możliwość wybrania pierwszego dnia tygodnia (niedziela albo poniedziałek).
 • Administratorzy mają możliwość zawężania kryteriów filtrowania do tych, które są sensowne dla filtrowanych danych.
 • Możliwość stosowania modeli dla nowych danych poprzez konfiguracje analiz; wdrożenie modelu uzyskanego np. W sieciach neuronowych jest teraz bardzo proste.
 • Generator raportów STATISTICA Enterprise może zapisywać raport w formacie MS Word (pod warunkiem, że na komputerze, na którym tworzone są raporty, zainstalowany jest MS Word).
 • Nowy rodzaj konfiguracji analizy: Doraźna analiza. W tym wypadku dane są pobierane do STATISTICA, a użytkownik może kontynuować analizę ręcznie.

W sprawie aktualizacji wcześniejszych wersji STATISTICA do wersji 8 oraz rozszerzenia do STATISTICA Enterprise prosimy o kontakt ze StatSoft Polska.

 Pobieranie aktualizacji Pobieranie aktualizacji dla wersji jednostanowiskowej, serwera wersji sieciowej i stacji roboczej z plikami programu zainstalowanymi lokalnie
 Pobieranie aktualizacji Pobieranie aktualizacji dla stacji roboczej z plikami programu zainstalowanymi na serwerze

Instrukcje aktualizacji:

Wersja jednostanowiskowa, serwer plików z możliwością uruchamiania STATISTICA, stacja robocza z lokalnie zainstalowanymi plikami:

 • Pobieramy program aktualizujący i zapisujemy go na dysku.
 • Uruchamiamy program aktualizujący podwójnym kliknięciem na ikonę SetupPl.exe i potwierdzamy uruchomienie instalatora, naciskając przycisk “Tak”. W systemie Vista pojawi się dodatkowe okno Kontrola konta użytkownika, w którym naciskamy przycisk Kontynuuj.
 • W oknie powitalnym klikamy “Dalej” .
 • Wybieramy typ instalacji “Jednostanowiskowa, serwer z uruchamianiem stacji lub stacja robocza z lokalnymi plikami” i naciskamy przycisk “Dalej”.
 • Wyświetlona zostania porada, aby zamknąć inne programy przed wykonaniem aktualizacji. Klikamy “Dalej”.
 • Pojawi się okno z pytaniem, w jaki sposób zaktualizować przeglądarkę węzłów. Po wybraniu odpowiedniej opcji klikamy “Dalej”.
 • Pojawi się okno, w którym należy wskazać lokalizację plików STATISTICA (np. C:Program FilesStatSoftSTATISTICA 8).
 • Klikamy “Dalej”.
 • Po sprawdzeniu poprawności lokalizacji plików naciskamy “Instaluj”.

Serwer (bez możliwości uruchamiania STATISTICA na samym serwerze):

 • Pobieramy program aktualizujący i zapisujemy go na dysku.
 • Uruchamiamy program aktualizujący podwójnym kliknięciem na ikonę SetupPl.exe i potwierdzamy uruchomienie instalatora, naciskając przycisk “Tak”. W systemie Vista pojawi się dodatkowe okno Kontrola konta użytkownika, w którym naciskamy przycisk Kontynuuj.
 • W oknie powitalnym klikamy “Dalej”.
 • Wybieramy typ instalacji “Serwer plików” i naciskamy przycisk “Dalej”.
 • Zostaniemy poproszenie o zamknięcie STATISTICA przez wszystkich użytkowników sieciowych. Klikamy “Dalej”.
 • Pojawi się okno z pytaniem, w jaki sposób zaktualizować przeglądarkę węzłów. Po wybraniu odpowiedniej opcji klikamy “Dalej”.
 • Pojawi się okno, w którym należy wskazać lokalizację plików STATISTICA (np. C:Program FilesStatSoftSTATISTICA 8).
 • Klikamy “Dalej”.
 • Po sprawdzeniu poprawności lokalizacji plików naciskamy “Instaluj”.

Aktualizacja stacji roboczych (korzystających z plików na serwerze):

UWAGA: po zaktualizowaniu serwera plików wszystkie stacje robocze muszą zostać zaktualizowane. Zwróćmy uwagę, iż są dwa rodzaje instalacji na stanowiskach. W pierwszym wszystkie pliki wykonywalne (exe) i biblioteki (dll) przechowywane są na serwerze. Natomiast w drugim pliki te zapisywane są na stacji roboczej.

Stacja robocza wykorzystująca pliki na serwerze:

 • Pobieramy program aktualizujący dla stacji roboczej z plikami programu zainstalowanymi na serwerze i zapisujemy go na dysku.
 • Uruchamiamy program aktualizujący podwójnym kliknięciem na ikonę WrkUpdatePL. W systemie Vista pojawi się dodatkowe okno Kontrola konta użytkownika, w którym naciskamy przycisk Kontynuuj.
 • W oknie powitalnym klikamy “Dalej”.
 • Pojawi się okno, w którym należy wskazać lokalizację plików STATISTICA (np. ServerNameSTATISTICA 8). Klikamy “Dalej”.
 • W kolejnym oknie klikamy “Instaluj”, aby potwierdzić aktualizację.

Stacja robocza z plikami zainstalowanymi lokalnie

 • Na każdej stacji roboczej należy zaktualizować pliki, używając programu dla wersji jednostanowiskowej tak jak to opisano powyżej

Uaktualnienie STATISTICA 8 w wersji angielskiej dostępne jest na stronie StatSoft Inc.