Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską


Znane są już wyniki siedemnastej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach Statistica i Statistica Data Miner W konkursie organizowanym pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego nagrody są przyznawane przez Komisję Konkursową złożoną z doświadczonych naukowców i dydaktyków..

W kategorii prac doktorskich Komisja przyznała jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia:

Nagroda główna dla dr med. Joanny Szaleniec za pracę zatytułowaną „Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu efektów leczenia operacyjnego chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych”, obronioną na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem pracy był prof. dr hab. med. Paweł Stręk z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyróżnienie dla dr Karoliny Borowiec-Mihilewicz za pracę zatytułowaną „Zastosowanie analizy przeżycia do modelowania upadłości przedsiębiorstw (na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)”, obronioną na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Promotorem pracy był prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga z Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem.
Wyróżnienie dla dr Anny Nowak-Czarnockiej za pracę zatytułowaną „Wskaźnik kondycji finansowej kredytobiorcy. Aspekty metodologiczne”, obronioną w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Promotorem pracy była prof. zw. dr hab. Teresa Słaby z Zakładu Badań Zachowań Konsumentów z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.

W kategorii prac magisterskich Komisja przyznała jedną nagrodę główną dla:


mgr. Mariusza Zapadki
za pracę zatytułowaną „Wykorzystanie metod kalibracji wielowymiarowej do modelowania zależności struktura-aktywność farmakologiczna flawonidów”, obronioną na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotorem pracy była dr farm. Bogumiła Kupcewicz z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK Toruniu.

Gratulujemy autorom i promotorom nagrodzonych prac.

Więcej informacji.