Zastosowanie nowoczesnej analizy danych
w marketingu i badaniach rynku
20 październik 2009


Metody analizy preferencji konsumenckich w STATISTICA. Analiza conjoint i mapy percepcji

Badania preferencji konsumentów stanowią podstawowe pole zainteresowań badaczy marketingowych. Stanowią one podstawową kategorię badawczą w modelowaniu zachowań konsumentów na rynku, uwzględniającą racjonalność procesu podejmowania decyzji. Podczas wystąpienia zostaną przedstawione zastosowania programu STATISTICA w trzech typach analiz związanych z badaniami preferencji konsumentów:

  • analizie conjoint,
  • budowie skali V ocen porównawczych Thurstone’a
  • analizie dopasowania własności (property fitting – PROFIT) z wykorzystaniem połączonych metod wielowymiarowego skalowania percepcji i analizy regresji.


Od kwestionariusza do raportu – system zbierania danych i narzędzia analityczne w badaniach ankietowych

W prezentacji przedstawiony zostanie system wprowadzania danych ankietowych, który umożliwia umieszczenie kwestionariuszy w sieci internetowej i gromadzenie odpowiedzi w centralnej bazie danych. W programie STATISTICA zebrane odpowiedzi ankietowe poddane będą wstępnej obróbce i sprawdzeniu poprawności danych. Następnie do przedstawienia prostych zestawień i podsumowania wyników kwestionariusza wykorzystane zostaną podstawowe narzędzia analityczne stosowane w badaniach ankietowych.


Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku

Segmentacja rynku jest jednym z kluczowych zadań realizowanych podczas opracowania strategii marketingowych. Dzięki segmentacji możemy wyróżnić grupy klientów podobnych do siebie i co ważniejsze podobnie reagujących na stosowane wobec nich instrumenty marketingowego oddziaływania. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną zaawansowane techniki analityczne zawarte w programie STATISTICA używane do segmentacji rynku. Przedstawiony zostanie także przykład segmentacji opisowej za pomocą analizy skupień oraz segmentacji predykcyjnej za pomocą drzew klasyfikacyjnych.


Analiza migracji klientów (churn analysis)

Termin churn w praktyce oznacza utratę klientów na rzecz konkurencji. podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną strategie szacowania wskaźnika odejścia oraz metody budowy modeli pozwalających na przewidywanie skłonności klientów do odejścia ze szczególnym uwzględnieniem problemu niezrównoważonych proporcji modelowanych klas zmiennej zależnej. Zaprezentowane zostaną również specyficzne własności migracji klientów z branży telekomunikacyjnej, finansowej oraz handlu detalicznego.


Wykorzystanie skoringu marketingowego do optymalizacji kampanii sprzedażowych

Znajomość wzorców zachowania klientów oraz czynników, jakie na nie wpływają, jest jednym z krytycznych warunków sukcesu każdej kampanii sprzedażowej. Bardzo pomocne w poznawaniu klientów są narzędzia służące do zgłębiania danych (data mining). Jednym z najczęstszych podejść do optymalizacji kampanii marketingowych jest stworzenie modelu wskazującego klientów, do których warto skierować ofertę. Modele te określamy mianem modeli skoringowych, ponieważ rezultatem ich działania jest ocena (scoring) szansy zakupu przez danego klienta określonego produktu. Podczas wystąpienia zaprezentowany zostanie przykład budowy i oceny modelu skoringowego oceniającego skłonność klientów do zakupu karty kredytowej.


Analiza koszykowa i analiza sekwencji – Wielki Brat czuwa

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną analiza koszykowa oraz analiza sekwencji metody zaliczane do grupy metod rozpoznawanych bez nauczyciela pozwalające na generowanie reguł skojarzeniowych opisujących na przykład zwyczaje klientów. Wystąpienie przybliży także specyfikę wykorzystywania tych metod w handlu elektronicznym oraz marketingu bezpośrednim. Zaprezentowany zostanie także przykład stosowania reguł asocjacyjnych w analizie danych ankietowych.