Zastosowania nowoczesnej analizy danych
w administracji publicznej


STATISTICA w administracji publicznej

Podczas wystąpienia zostanie zaprezentowana rola zaawansowanych narzędzi analitycznych STATISTICA na różnych szczeblach administracji publicznej. Będzie można zapoznać się z najważniejszymi cechami programów z rodziny STATISTICA, które powodują że są one tak chętnie wykorzystywane w administracji publicznej oraz z zakresem pomocy jaką oferuje StatSoft Polska we wdrażaniu rozwiązań analitycznych.


Podstawowe analizy i wizualizacja z wykorzystaniem map w STATISTICA

Wiele różnych analiz dotyczy danych opisujących wielkości charakterystyczne bądź silnie związane z pewnym obszarem geograficznym np. dane o zarobkach czy bezrobociu. Celem prezentacji jest przedstawienie analizy danych tego typu i wizualizacji jej wyników.


Analiza kosztów budowy nieruchomości w Małopolsce i innych województwach.

Skąd się bierze niski wskaźnik?

Kraków jest miastem, w którym ceny rynkowe 1 m2 mieszkania należą do najwyższych w Polsce i to już od dłuższego czasu. Tymczasem publikowane przez GUS wskaźniki ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w Krakowie do najwyższych nie należą. Podczas wystąpienia zostanie zaprezentowana rozszerzona analiza porównawcza danych dotyczących kosztów budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, na podstawie której będzie można odpowiedzieć na drażliwe i nurtujące wiele osób pytanie: „Dlaczego w Krakowie tak tanio, jeśli tak drogo?”.


Automatyzacja raportowania w STATISTICA

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną możliwości systemu STATISTICA w zakresie automatyzacji procesu raportowania. Na podstawie danych z wniosków PIT wykonana zostanie przykładowa analiza danych, a następnie przedstawione zostaną mechanizmy umożliwiające ponowne wykonie tej analizy bez konieczności jej wywoływania. Między innymi przedstawiony zostanie system STATISTICA Enterprise, który umożliwia przygotowywanie szablonów analiz i raportów oraz ich automatyczne generowanie.


Monitorowanie i ocena oddziaływania interwencji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE na przykładzie MOPR1

w wyniku zmian w systemie zarządzania państwem wprowadzonych reformą administracyjną w 1999 r., powstały dwa nowe szczeble samorządu terytorialnego, powiat oraz województwo samorządowe. od tego momentu w Polsce, dzięki stworzeniu odpowiedniego układu podmiotowego na poziomie regionu, możemy mówić de facto o pojawieniu się warunków do prowadzenia właściwej polityki interregionalnej oraz intraregionalnej. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa2 podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój regionu stały się samorządy poszczególnych województw.
Wraz z postępującą z roku na rok coraz większą decentralizacją zadań i rozszerzaniem zakresu interwencji samorządu województwa, a także przeniesieniem w obecnej perspektywie finansowej UE 2007 – 2013 zarządzania i wdrażania części środków z funduszy unijnych na poziom regionalny, koniecznym stało się stworzenie odpowiedniego narzędzia służącego do monitorowania i oceny efektów podejmowanych działań.
Jako odpowiedź na narastające potrzeby informacyjne samorządu województwa stworzono Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. Głównym celem Obserwatorium jest dostarczanie informacji na temat procesów rozwoju społeczno – gospodarczego
w Małopolsce, a także zbieranie i analiza danych dotyczących absorpcji środków unijnych i ich wpływu na rozwój województwa. Ocena dokonywana na podstawie tych danych ma stanowić z kolei podstawę dla korekt strategii województwa, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz bieżących interwencji władz samorządowych.


1Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju
2Art. 11, ust. 2, ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.