Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Warszawa, 19 października 2004


Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma

W dniach 19-20.X.2004 odbyły się w Warszawie seminaria poświęcone zastosowaniom statystyki i data mining.

Pierwszego dnia wystąpienia podzielone zostały na dwie równoległe sesje. Jedna z nich obejmowała tematykę finansów, CRM oraz prognozowania, druga poświęcona została zagadnieniom wykorzystania technik analizy danych w technologii i zarządzaniu jakością.

W drugim dniu prezentowane będą referaty dotyczące zastosowań technik statystyki i data mining w badaniach naukowych.

Swoją wiedzę i doświadczenie prezentowali specjaliści – wykładowcy akademiccy, pracownicy StatSoft i praktycy stosujący na co dzień metody analizy danych i data mining w różnych dziedzinach ekonomii, biznesu i nauki.

 

W październiku 2004 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Analiza danych w CRMAnaliza danych w CRM – Warszawa, 19 października 2004
Statystyka i data mining w technologiiStatystyka i data mining w technologii – Warszawa, 19 pździernika 2004
Analiza danych i data mining dla instytucji finansowychAnaliza danych i data mining dla instytucji finansowych – Warszawa, 19 października 2004
Prognozowanie i analiza szeregów czasowychPrognozowanie i analiza szeregów czasowych – Warszawa, 19 października 2004
Statystyka i data minig w badaniach naukowychStatystyka i data minig w badaniach naukowych – Warszawa, 20 października 2004

Patronat nad seminarium objelo:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

Ale bank

Interia.pl

Magazyn Przemysłowy

CXO

Computer World

Świat nauki

Problemy jakości

Wiedza i życie

Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma

Zastosowania statystyki i data mining 19-20.X.2004
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma
Zarządzanie jakością SPC i Six Sigma

Główne idee SPC i Six Sigma

dr hab. inż. Adam Walanus, StatSoft Polska

Wychodząc od podstawowych pojęć: produktu, klienta i czasu, widzianych pod kątem SPC, a więc jako: dane o produkcie/procesie,
specyfikacja produktu i zmienność krótko- i długoterminowa, omówione zostaną konkretne, najważniejsze
przy dzisiejszym stanie technologii koncepcje wykorzystania metod statystycznych. Przenikający coraz szerzej
do świadomości praktyków zapewnienia jakości sposób posługiwania się statystyką, polegający na implementacji
nowoczesnych narzędzi analitycznych, współpracujących z układami pomiarowymi powoduje, że zmienia się podejście do SPC.
Rosną przy tym oczekiwania w stosunku do metod statystycznych oraz rosną wymagania w stosunku do wykształcenia inżynierów,
ale oba te trendy mają inne kierunki, niż można by się spodziewać jeszcze parę lat temu.

 

 

Przykład zastosowania SPC w sektorze usług

Michał Iwaniec, StatSoft Polska

Statystyczne sterowanie procesami zazwyczaj kojarzone jest z produkcją przemysłową. Artykuł podaje przykład tego, jak sprawdzone narzędzia
SPC przenieść na grunt usług. W technikach ciągłej poprawy jakości niezbędne jest wdrożenie cyklicznego schematu postępowania,
który zapewni ciągłość prac nad poprawą jakości. Opisany został cykl PDSA (Plan, Do, Study, Act) wraz z przykładami zastosowania w każdym
z jego etapów odpowiednich narzędzi analitycznych. Przytoczony w artykule przykład oparty jest na rzeczywistym wdrożeniu.

 

 

Metoda stopniowej poprawy jakości procesu

Adam Doliński, Thomson multimedia Polska

Referat będzie obejmować zagadnienia dotyczące:

  • idei, struktury i sposobu działania systemu jakości w Hucie Szkła Thomson multimedia Polska
  • koncepcji wdrażanego SPC i sposobu jego realizacji z wykorzystaniem opracowanych w zakładzie systemów monitoringu i sterowania procesem
  • prognoz rozwoju istniejącego systemu jakości i SPC w ramach jakościowej strategii firmy

 

 

 

Zapewnianie wiarygodności analizowanych danych – zasady MSA

dr inż. Roman Tabisz, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych, Politechnika Rzeszowska

Opisano zasady realizacji dwóch eksperymentów pozwalających na wykonanie analizy R&R (Powtarzalności i Odtwarzalności)
oraz analizy liniowości przemysłowych systemów pomiarowych. Zaprezentowano przykłady praktycznej realizacji tych analiz w programie
STATISTICA 7. Wyjaśniono dlaczego obydwie procedury są podstawą pełnej analizy MSA zapewniającej wiarygodność wyników pomiarów wykorzystywanych
w systemach sterowania jakością wyrobów i procesów wytwarzania.

 

 

Monitorowanie i sterowanie jakością procesów wsadowych (okresowych)

Tomasz Demski, StatSoft Polska

Wystąpienie poświecone będzie zagadnieniu monitorowania i sterowania jakością procesów wsadowych (często stosowanych w m.in.
przemyśle chemicznym i petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, papierniczym i kosmetycznym). Na początek przedstawiona zostanie
specyfika procesów wsadowych i trudności związane z zapewnieniem ich jakości i sterowaniem nimi. Następnie zostaną omówione rozwiązania
tych problemów: metody MSPC wykorzystujące analizę składowych głównych (PCA) i metodę cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS). Rozważanie
teoretyczne zostaną zilustrowane przykładem analizy rzeczywistych danych.

 

 

Planowanie doświadczeń

dr inż. Jacek Pietraszek, Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali, Politechnika Krakowska

Prezentowany artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom planowania doświadczeń. Po przedstawieniu najważniejszych informacji
niezbędnych do zrozumienia koncepcji leżących u podłoża tych metod zaprezentowany zostanie przykład ich zastosowania.
Wszystkie potrzebne obliczenia oraz wykresy zostały wykonane za pomocą programu STATISTICA.

 

 

Główne idee SPC i Six Sigma

dr hab. inż. Adam Walanus, StatSoft Polska

Wychodząc od podstawowych pojęć: produktu, klienta i czasu, widzianych pod kątem SPC, a więc jako: dane o produkcie/procesie,
specyfikacja produktu i zmienność krótko- i długoterminowa, omówione zostaną konkretne, najważniejsze
przy dzisiejszym stanie technologii koncepcje wykorzystania metod statystycznych. Przenikający coraz szerzej
do świadomości praktyków zapewnienia jakości sposób posługiwania się statystyką, polegający na implementacji
nowoczesnych narzędzi analitycznych, współpracujących z układami pomiarowymi powoduje, że zmienia się podejście do SPC.
Rosną przy tym oczekiwania w stosunku do metod statystycznych oraz rosną wymagania w stosunku do wykształcenia inżynierów,
ale oba te trendy mają inne kierunki, niż można by się spodziewać jeszcze parę lat temu.

 

Przykład zastosowania SPC w sektorze usług

Michał Iwaniec, StatSoft Polska

Statystyczne sterowanie procesami zazwyczaj kojarzone jest z produkcją przemysłową. Artykuł podaje przykład tego, jak sprawdzone narzędzia
SPC przenieść na grunt usług. W technikach ciągłej poprawy jakości niezbędne jest wdrożenie cyklicznego schematu postępowania,
który zapewni ciągłość prac nad poprawą jakości. Opisany został cykl PDSA (Plan, Do, Study, Act) wraz z przykładami zastosowania w każdym
z jego etapów odpowiednich narzędzi analitycznych. Przytoczony w artykule przykład oparty jest na rzeczywistym wdrożeniu.

 

Metoda stopniowej poprawy jakości procesu

Adam Doliński, Thomson multimedia Polska

Referat będzie obejmować zagadnienia dotyczące:

  • idei, struktury i sposobu działania systemu jakości w Hucie Szkła Thomson multimedia Polska
  • koncepcji wdrażanego SPC i sposobu jego realizacji z wykorzystaniem opracowanych w zakładzie systemów monitoringu i sterowania procesem
  • prognoz rozwoju istniejącego systemu jakości i SPC w ramach jakościowej strategii firmy

 

Zapewnianie wiarygodności analizowanych danych – zasady MSA

dr inż. Roman Tabisz, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych, Politechnika Rzeszowska

Opisano zasady realizacji dwóch eksperymentów pozwalających na wykonanie analizy R&R (Powtarzalności i Odtwarzalności)
oraz analizy liniowości przemysłowych systemów pomiarowych. Zaprezentowano przykłady praktycznej realizacji tych analiz w programie
STATISTICA 7. Wyjaśniono dlaczego obydwie procedury są podstawą pełnej analizy MSA zapewniającej wiarygodność wyników pomiarów wykorzystywanych
w systemach sterowania jakością wyrobów i procesów wytwarzania.

 

Monitorowanie i sterowanie jakością procesów wsadowych (okresowych)

Tomasz Demski, StatSoft Polska

Wystąpienie poświecone będzie zagadnieniu monitorowania i sterowania jakością procesów wsadowych (często stosowanych w m.in.
przemyśle chemicznym i petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, papierniczym i kosmetycznym). Na początek przedstawiona zostanie
specyfika procesów wsadowych i trudności związane z zapewnieniem ich jakości i sterowaniem nimi. Następnie zostaną omówione rozwiązania
tych problemów: metody MSPC wykorzystujące analizę składowych głównych (PCA) i metodę cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS). Rozważanie
teoretyczne zostaną zilustrowane przykładem analizy rzeczywistych danych.

 

Planowanie doświadczeń

dr inż. Jacek Pietraszek, Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali, Politechnika Krakowska

Prezentowany artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom planowania doświadczeń. Po przedstawieniu najważniejszych informacji
niezbędnych do zrozumienia koncepcji leżących u podłoża tych metod zaprezentowany zostanie przykład ich zastosowania.
Wszystkie potrzebne obliczenia oraz wykresy zostały wykonane za pomocą programu STATISTICA.