Analiza danych w programie STATISTICA
Warszawa, 23 października 2013


Profesjonalna analiza danych dla każdego, czyli rozwiązania STATISTICA i usługi StatSoft Polska
Podczas wystąpienia zostaną krótko przedstawione najważniejsze elementy oferty StatSoft Polska w zakresie analizy danych: profesjonalne rozwiązania i systemy analityczne STATISTICA oraz usługi (szkolenia, doradztwo, wdrożenia itp.).


Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych
Modele skoringowe na trwałe wpisują się w kulturę organizacyjną coraz większej liczby organizacji. Za ich pomocą szacuje się ryzyko kredytowe klientów w bankach i innych instytucjach finansowych, ocenia wiarygodność kredytową kontrahentów firm handlowych oraz kontrahentów dostawców różnego rodzaju mediów, ocenia prawdopodobieństwo wyłudzenia telefonów w firmach telekomunikacyjnych czy szansę na zakup przez klientów określonego produktu. Za pomocą tego typu modeli można także oceniać skłonność klienta do rezygnacji z usług. Podczas wystąpienia przedstawiony zostanie przykład budowy i oceny modelu skoringowego badającego skłonność klientów do zakupu karty kredytowej.


„Statystyczny Polak” – studium przypadku na podstawie wyników badań ankietowych
Statystyczny Polak to przedmiot wielu opracowań statystycznych. Kim jest statystyczny Polak? Czy jego zarobki są przeciętne, a zadowolenie z życia średnie? w trakcie prezentacji podejmiemy próbę stworzenia portretu statystycznego Polaka na podstawie wyników badań ankietowych. Będzie to również dobra okazja do przedstawienia środowiska pracy w programie STATISTICA. Dane zostaną zaimportowane z innej aplikacji. Następnie sformatujemy arkusz danych i wykonamy wstępną analizę. do podsumowania wyników badań wykorzystamy podstawowe moduły analityczne. Pokażemy również możliwości dostosowania narzędzi wizualizacji danych dostępnych w programie.


Graficzna prezentacja danych na mapach w programie Mapy STATISTICA
W wystąpieniu przedstawiona zostanie nowa wersja programu Mapy STATISTICA. Jest to dodatek, który uzupełnia i rozszerza bogate możliwości wizualizacji danych programu STATISTICA o tworzenie map i prezentowanie na nich wybranych wielkości, np. W postaci wykresów kołowych czy słupkowych. Tego typu analiza bywa bardzo pomocna, ponieważ pozwala dostrzec zależności, których nie sposób odkryć, patrząc tylko na dane tabelaryczne. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną przykłady wizualizacji danych na mapie Polski z podziałem na gminy i województwa, na mapie Warszawy z podziałem na dzielnice, a także tworzenie własnych map.


Co wie smartfon? – rozpoznawanie aktywności człowieka metodami klasyfikacyjnymi STATISTICA Data Miner
Smartfony, oprócz podstawowej funkcji telefonu, oferują wiele dodatkowych możliwości wynikających z wprowadzenia systemu operacyjnego i zastosowania różnych czujników mechanicznych. Już teraz urządzenia mogą śledzić nasze działania i uczyć się naszych zachowań. Informacje uzyskane z analizy zebranych sygnałów mogą być wykorzystane przykładowo w celu dopasowania środowiska do naszych upodobań lub poprawy bezpieczeństwa. Określenie aktywności użytkownika na podstawie informacji gromadzonych w smartfonach jest możliwe dzięki zastosowaniu modeli klasyfikacyjnych. W prezentacji przedstawiony zostanie przykład analizy takich danych wykorzystujący metodę klasyczną (analizę dyskryminacyjną) oraz metody data mining: drzewa klasyfikacyjne i losowy las.


Przewidywanie właściwości produktu z wykorzystaniem uczenia maszyn
Przewidywanie właściwości produktu na podstawie składu surowcowego oraz parametrów przebiegu procesu wytwórczego może znaleźć bardzo wiele zastosowań: od optymalizacji receptur i ustawień procesu, po symulację i dostrajanie procesu na bieżąco. Złożoność procesów, wielka liczba parametrów i pomiarów powodują, że do budowy modeli prognostycznych szczególnie dobrze nadają się techniki uczenia maszyn. W wystąpieniu przedstawiony zostanie przykład tworzenia modelu z wykorzystaniem wybranych technik uczenia maszyn: sieci neuronowych i drzew wzmacnianych.