Konferencja „Analityka danych w biznesie 2017
predykcja – uczenie maszyn – wizualizacja”
Warszawa, 6 kwietnia 2017


Data science, business intelligence, analiza danych sprzedażowych, optymalizacja działań marketingowych, ocena ryzyka kredytowego, wykrywanie fraudów, przeciwdziałanie odejściom klientów – to tylko wybrane obszary, w których analityka danych przynosi wymierne zyski i oszczędności. Z roku na rok jej znaczenie wzrasta wraz z rosnącym wolumenem dostępnych danych. Nie wystarczy już tylko analizować dane – należy robić to efektywnie!Jak to osiągnąć? Jakie są doświadczenia wiodących polskich przedsiębiorstw? Jakie narzędzia stosować w codziennej praktyce? – odpowiedzi na te i inne pytania można było poznać 6 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawiono praktyczne przykłady wykorzystania analizy danych i rozwiązania analityki danych dla całego przedsiębiorstwa. Swoimi doświadczeniami podzielili się specjaliści z wieloletnim doświadczeniem – osoby odpowiadające za procesy analizy danych w polskich przedsiębiorstwach i eksperci StatSoft Polska. Omówiono m.in.:

 • Trendy w analityce danych i jej zastosowaniach
 • Wymagania biznesowe a proces analizy danych
 • Kompletna platforma analityki (dla data science, uczenia maszyn, predykcji i nie tylko)
 • Nowoczesna wizualizacja danych sprzedażowych – narzędzia typu BI
 • Prototypowanie modeli analitycznych
 • Ryzyko kredytowe, windykacja, wykrywanie nadużyć i inne obszary zastosowania predykcji w biznesie
 • System wczesnego ostrzegania bazujący na modelach analitycznych

W trakcie konferencji poruszono wiele zagadnień istotnych na różnych etapach procesu analizy danych w firmie. Pozyskanie odpowiednich danych i ich przygotowanie, eksploracja danych, dobór technik analityki danych (machine learning, data mining, statystyka, BI) i ich stosowanie, bezpieczne udostępnianie wyników końcowym użytkownikom, spójne, łatwe w administrowaniu i dostosowywalne do zmieniających się potrzeb użytkowników/organizacji środowisko analityczne, z którego mogą łatwo korzystać zarówno zaawansowani analitycy danych (expert data scientist), jak również użytkownicy biznesowi (citizen data scientist) – to tylko wybrane z wyzwań stojących przed każdym nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Na konferencję zaproszono osoby odpowiedzialne za kształtowanie strategii w zakresie rozwiązań do analityki danych na poziomie całego przedsiębiorstwa. Dzięki konferencji można było m.in.:

 • Poznać doświadczenia polskich przedsiębiorstw w zakresie analityki danych
 • Poznać efektywne narzędzia analityczne
 • Wysłuchać ciekawych prelekcji ekspertów z polskich firm przedstawiających praktyczne aspekty analityki danych w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • Skorzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistami StatSoft Polska, którzy mają duże doświadczenie w identyfikacji problemów biznesowych i wdrażaniu narzędzi analityki danych, które je rozwiązują


Rafał Wajda, Kierownik Działu Klientów Kluczowych, StatSoft Polska


Analityka danych w biznesie 2017

Analityka danych od lat umożliwia przedsiębiorstwom działającym w różnych obszarach biznesu osiąganie sukcesu. Z roku na rok jej rola wzrasta wraz z rosnącym wolumenem danych dostępnych w różnych repozytoriach – wewnętrznych i zewnętrznych. W trakcie wystąpienia zostanie zwrócona uwaga na wybrane trendy biznesowych zastosowań analizy danych, jak również zgodne z nimi rozwiązania.

 

 

Kamila Karnowska, Katarzyna Cioch, Obszar Ryzyka Finansowego Ruchu SKOK


Uwzględnianie wymagań biznesowych w procesie analizy danych
na wybranych przykładach działalności SKOK Stefczyka

Każda instytucja finansowa buduje swoją przyszłość m.in. poprzez stawianie właściwych sobie celów, wymagań i definiowanie potrzeb. Działania te sprowadzają się do tworzenia strategii sprzedażowych, długofalowych planów rozwoju, strategii zarzadzania ryzykiem, polityki kredytowej. Niejednokrotnie wymagania te są kreowane przez przepisy prawa czy rekomendacje nadzorcze.

Realizacja projektów biznesowych, zagadnień i celów w nich ujętych wiąże się z podejmowaniem decyzji wspieranych m.in. poprzez analizę danych. Wyniki analizy danych jednak nie zawsze spełniają oczekiwania biznesu lub wymagania regulacyjne, bywają niezgodne z intuicją lub jakimś powszechnie panującym w organizacji przekonaniem. Przedmiotem wystąpienia jest przedstawienie wybranych przykładów takich problemów, które pojawiły się w działalności SKOK Stefczyka, w szczególności w zakresie procesu kredytowego, wraz ze wskazaniem rozważanych rozwiązań, podejmowanych działań analitycznych i przyjętych decyzji.

 

 

Tomasz Demski, Dyrektor ds. Rozwoju, StatSoft Polska


Kompletna platforma analityki predykcyjnej

Znaczenie zaawanasowanej analizy danych (data science, uczenia maszyn, predykcji itp.) w biznesie stale rośnie: analizę danych stosuje coraz więcej firm i organizacji w coraz większym zakresie. Co za tym idzie, coraz więcej osób jest zaangażowane w analitykę predykcyjną i korzysta z jej wyników. Jednocześnie rośnie różnorodność wykorzystywanych narzędzi i technologii, a także wzrasta liczba źródeł i formatów danych. Podczas wystąpienia omówione zostaną wymagania, funkcjonalność oraz architektura platformy analitycznej przeznaczonej do stosowania w nowoczesnym przedsiębiorstwie przez wiele współpracujących ze sobą osób o różnych kompetencjach i zadaniach.

 

 

Anna Wilk, Konsultant w Dziale Analityki, StatSoft Polska


Nowoczesna wizualizacja biznesowa na przykładzie badania danych sprzedażowych

Zadania, z którymi musi zmierzyć się każdy analityk biznesowy to nie tylko analiza złożonych i różnorodnych danych, często napływających w czasie rzeczywistym. To także konieczność sprawnego oraz czytelnego przekazywania wyników i wniosków analiz osobom pracującym na różnych szczeblach organizacji. Narzędziem wychodzącym naprzeciw tym wszystkim wymaganiom jest Statistica Interactive Visualizations & Dashboards – środowisko umożliwiające interaktywną eksplorację danych pochodzących z różnych źródeł. W trakcie prezentacji zostanie zaprezentowane wykorzystanie tego narzędzia do wizualizacji przekrojowych, ilustracji trendów czasowych i wizualizacji na mapach na przykładzie danych sprzedażowych.

 

 

Marcin Wilczewski, dr inż. Kierownik Działu Analityki Biznesowej, Pion Planowania i Analiz, BEST S.A


Prototypowanie modeli analitycznych w środowisku Statistica

Na pewnym etapie rozwoju organizacji wykorzystujących analizę danych ważne jest istnienie stabilnego i pewnego procesu analitycznego pozwalającego na przyrostowe budowanie analiz, w tym szybkie prototypowanie modeli, testowanie ich skuteczności i benchmarkowanie z innymi. Analogiczne metody z sukcesem stosują zespoły IT w procesie wytwarzania oprogramowania. Statistica, w szczególności Zestaw Skoringowy, stwarzają doskonałe warunki do wdrożenia tej koncepcji w obszarze analiz.

Podczas prezentacji zostaną pokazane scenariusze wykorzystania środowiska Statistica do szybkiej budowy uproszczonych modeli pełniących rolę szybkich prototypów do badania sensowności określonych ścieżek analizy.

 

 

Grzegorz Migut, Dyrektor Działu Technicznego, StatSoft Polska


Modelowanie predykcyjne w biznesie – skoring i nie tylko

Modele predykcyjne są jednymi z najczęściej stosowanych modeli w biznesie. Wspomagają optymalizację procesu sprzedaży oraz utrzymania klienta, pozwalają automatyzować ocenę ryzyka zarówno w przypadku procesu kredytowego jak i windykacyjnego. Są wreszcie nieodzownym narzędziem w walce z nadużyciami w wielu instytucjach finansowych oraz firmach telekomunikacyjnych czy energetycznych. Podczas wystąpienia omówione zostaną najczęstsze zastosowania modeli predykcyjnych w biznesie.

 

 

Marcin Stolarski, Key Manager, Departament Ryzyka, Bank Millennium S.A.


Budowa systemu wczesnego ostrzegania dla małych przedsiębiorstw

Wystąpienie będzie poświęcone procesowi budowy systemu wczesnego ostrzegania dla firm zaliczanych do segmentu małych przedsiębiorstw, prowadzących pełną księgowość. Zbudowany system składa się z dwóch modeli – ilościowego, opartego o sprawozdania finansowe i behawioralnego, opartego o dane dot. współpracy kredytowej, pochodzące z systemów wewnętrznych banku. Oba modele pozwalają na szacowanie prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w horyzoncie 3-miesięcznym. W ramach wystąpienia zostanie omówiony proces budowy i kalibracji każdego z modeli oraz modelu połączonego przy wykorzystaniu funkcjonalności oprogramowania Statistica, ze szczególnym uwzględnieniem Zestawu Skoringowego.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z 3-minutową relacją z seminarium.

Zapraszamy do zapoznania się z 13-minutową relacją z seminarium.