Teoretyczne podstawy wnioskowania statystycznego


Opis szkolenia: Kurs ten jest przeznaczony dla osób zainteresowanych usystematyzowaniem lub poszerzeniem wiedzy w zakresie teoretycznych podstaw wnioskowania statystycznego.
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu wzbogaconego o przykłady zastosowań omawianych zagadnień w różnych dziedzinach badań stosowanych. Niektóre z omawianych zagadnień będą też ilustrowane przykładami w programie STATISTICA.

Wymagania: Wskazana jest znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa (przede wszystkim pojęcie rozkładu zmiennej losowej), analizy matematycznej (elementy rachunku różniczkowego i całkowego) oraz elementy rachunku macierzowego.

Terminy szkoleń:

Program szkolenia:

 1. Model statystyczny
  • Pojęcie modelu statystycznego
  • Przykłady wybranych modeli: dwumianowy, Poissona, wykładniczy, gaussowski
  • Podstawowe twierdzenia statystyki matematycznej
 2. Estymacja punktowa
  • Pojęcie estymatora
  • Kryteria estymacji (nieobciążoność, wariancja, ryzyko średniokwadratowe)
  • Techniki estymacji: metoda największej wiarygodności, metoda najmniejszych kwadratów
 3. Przedziały ufności
  • Pojęcie przedziału ufności
  • Metody konstrukcji przedziałów ufności
  • Przykłady konstrukcji przedziałów ufności
 4. Weryfikacja hipotez statystycznych
  • Podstawowe pojęcia: hipoteza statystyczna, test statystyczny, poziom istotności, poziom krytyczny, hipoteza alternatywna, moc testu
 5. Zagadnienia wybrane: podejmowanie decyzji statystycznych, elementy statystyki bayesowskiej