Techniki segmentacji w badaniach rynkowych


Opis szkolenia: Segmentacja rynku jest jednym z najczęściej wykonywanych zadań analizy danych i data mining. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami segmentacji, szczególnie w kontekście badań marketingowych i rynkowych. Omówione zostaną nowoczesne techniki analityczne stosowane w tego typu zagadnieniach. Przedstawione zostaną dwa podejścia do segmentacji: predykcyjne i deskryptywne.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Badanie satysfakcji i wartości klienta, kursy z cyklu data mining, Analizy wielowymiarowe, Sieci neuronowe, Zastosowania data mining w badaniach marketingowych.

Terminy szkoleń: 15.05.2017;

Program szkolenia:

 1. Segmentacja rynku: podejście eksploracyjne i modelowe
  • Segmentacja a priori i post-hoc
  • Modele deskryptywne i predykcyjne
  • Segmentacja deterministyczna i probabilistyczna
 2. Podejście predykcyjne w segmentacji rynku – istota i założenia
 3. Drzewa interakcyjne CART w podejściu predykcyjnym
  • Indeks Giniego a podział rekurencyjny w algorytmie CART
  • Interakcyjna budowa modelu predykcyjnego z subiektywnym doborem predyktorów
  • Rola zmiennych zastępczych (surrogates)
 4. Metoda Random Forests i wzmacniane modele drzew klasyfikacyjnych (boosted trees)
  • Metody wzmacniania algorytmów uczących oparte na technice bootstrap (bagging, boosting)
  • Właściwości metody „losowy las”
  • Budowa wzmacnianych modeli predykcyjnych
 5. Podejście deskryptywne w segmentacji rynku – istota i założenia
 6. Analiza głównych składowych i algorytm NIPALS w segmentacji deskryptywnej
  • Rola analizy głównych składowych w diagnostyce kryteriów segmentacji
  • Algorytm NIPALS
  • Optymalizacja kryteriów post-hoc
  • Ocena wymiarowości kryteriów segmentacji
 7. Uogólniona analiza skupisk w grupowaniu konsumentów
  • Podejście hierarchiczne i niehierarchiczne w segmentacji rynku
  • Metoda k-średnich w segmentacji
  • Podejście probabilistyczne do segmentacji – metoda EM