Statystyka w jakości – kurs podstawowy


Opis szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla osób chcących stosować analizę danych w zastosowaniach dotyczących jakości i optymalizacji procesów produkcyjnych. Na kursie omówione zostaną podstawowe narzędzia statystycznej analizy danych oraz ich stosowanie w programach z rodziny STATISTICA.

Szkolenie to jest polecane w cyklu szkoleń Six Sigma.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być wszystkie specjalistyczne szkolenia.

Terminy szkoleń: 13.09.2017 - 14.09.2017;

Program szkolenia:

 1. Zmienność procesu
  • Dlaczego zmienność jest ważna i jaki jest jej związek z jakością?
  • Rodzaje zmienności i jak statystyka może pomóc w zmniejszaniu zmienności
 2. Podstawy pracy z programem STATISTICA
  • Środowisko programu STATISTICA
   • Uruchamianie i podstawowe operacje w programie
   • Uzyskiwanie pomocy
   • Stosowane konwencje
  • Operacje na danych
   • Arkusz
   • Import danych z aplikacji i baz danych
   • Przekształcanie zmiennych
   • Zmiana układu danych
  • Zarządzanie wynikami
 3. Praktyczne spojrzenie na podstawy statystyki
  • Prawdopodobieństwo
  • Rozkłady
  • Krótko o błędzie pomiarowym
 4. Podstawowy opis procesu i badania zmienności
  • Histogram i tabela liczności (szereg rozdzielczy)
  • Statystyki opisowe (średnia odchylenie standardowe)
  • Wskaźniki zdolności jakościowej
  • Obserwacje odstające
  • Wykres ramka-wąsy
  • Analiza przekrojowa (badanie rozkładu w grupach)
  • Wykresy przebiegu
  • Wykresy normalności
  • Testy normalności
  • Analiza Pareto
 5. „Czy to prawda, że…?”, czyli o estymacji i testowaniu hipotez
  • Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
  • Przykłady stosowania wybranych testów statystycznych
   • Wykrywanie obserwacji odstających w oparciu o test Grubbsa
   • Testy normalności
   • Testy istotności różnic (test t, prosta ANOVA)
 6. Badanie związków między zmiennymi
  • Wykres rozrzutu (diagram korelacyjny)
  • Analiza korelacji
  • Analiza regresji
 7. Przegląd bardziej zaawansowanych narzędzi
  • Praca z wykresami i style
  • Graficzna eksploracja danych
  • Makra i automatyzacja pracy
 8. Przegląd metod analiz danych stosowanych w przemyśle i SPC