Statystyka w farmacji – przegląd jakości produktu


Opis szkolenia: Zaproponowany w ICH Q10 model zarządzania jakością został wprowadzony do rozdziału 1 wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Jednym z podstawowych elementów Farmaceutycznego Systemu Jakości jest zbudowanie skutecznego programu monitorowania jakości produktu i działania procesu. Polega on na zbieraniu danych/informacji, efektywnym przekształceniu ich na wiedzę o jakości produktu i działaniu procesu oraz ciągłym doskonaleniu jakości w trakcie cyklu życia produktu. Program monitorowania działania procesu i jakości produktu według ICH Q10 powinien umożliwić:

 • ustalenie strategii kontroli w odniesieniu do parametrów procesu i atrybutów produktu, wykorzystując zasady zarządzania ryzykiem jakości;
 • dostarczenie narzędzi do pomiaru oraz analizy parametrów i atrybutów zidentyfikowanych w strategii kontroli;
 • analizowanie parametrów procesu i atrybutów produktu w celu weryfikacji ciągłego stanu kontroli;
 • identyfikowanie źródeł zmienności, wpływających na działanie procesu i jakość produktu w celu redukcji lub kontroli zmienności;
 • uwzględnianie informacji zwrotnych o jakości produktu: reklamacji, wycofań, odchyleń, niezgodności, dyskwalifikacji, audytów, inspekcji;
 • efektywne zarządzanie wiedzą w celu pogłębienia znajomości procesu, przestrzeni projektowej i innowacyjnego podejścia do walidacji procesu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wytycznymi, dotyczącymi przeglądu jakości produktu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania statystycznych metod analizy danych. Kurs łączy praktyczną znajomość specyficznych zagadnień dotyczących przemysłu farmaceutycznego ze  znajomością metod analizy danych, które prezentowane są w oparciu o dane pochodzące z tej branży.

Poszczególne zagadnienia statystyczne będą wstępnie omawiane teoretycznie, a następnie rozwijane w formie ćwiczeń. Uczestnicy po kursie będą w stanie samodzielnie zaproponować odpowiednie techniki wizualizacji i statystycznej oceny danych w przeglądzie jakości produktu.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Terminy szkoleń: 06.11.2017 - 07.11.2017;

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – omówienie wymagań
  • Podstawowe wymagania dotyczące przeglądu jakości produktu
  • Jakie dokumenty, dane i w jakim zakresie powinny być przeglądane
  • Jakie metody analizy ryzyka zastosować do oceny procesu i produktu
  • Jakie parametry produktu/procesu włączyć do okresowego przeglądu produktu
  • Jakie metody statystyczne zastosować do analizy parametrów produktu / procesu
  • Jak interpretować wyniki otrzymane podczas analizy statystycznej
  • Jak skategoryzować proces w oparciu o wyniki analizy statystycznej
  • Jakie działania podjąć w przypadku procesów niestabilnych i/lub niezdolnych
  • Jakie metryki jakościowe zastosować do oceny procesu i produktu
  • Jak wyznaczyć limity kontrolne do bieżącego monitorowania procesu
  • Jaka jest procedura postępowania po przekroczeniu limitów kontrolnych
  • Jak zintegrować bieżącą weryfikację procesu z okresowym przeglądem produktu
  • Przykłady okresowego przeglądu produktu / bieżącej weryfikacji procesu
 2. Statystyczne metody analizy danych – omówienie wraz z przykładami
  • Statystki opisowe
  • Wnioskowanie statystyczne
  • Metody wykorzystywane w modelowaniu procesu
  • Metody wykorzystywane w analizie modelu procesu
  • Analiza stabilności procesu za pomocą kart kontrolnych
  • Analiza zdolności procesu Cp, Cpk versus Pp, Ppk