Statystyka dla niestatystyków


Opis szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zadaniami statystyki oraz podstawowymi metodami oferowanymi przez program STATISTICA. Teoretyczne podstawy metod omawiane są w sposób przystępny z pominięciem skomplikowanych matematycznych uzasadnień. Prezentowane są elementy statystyki opisowej oraz wnioskowania statystycznego. Krótkie wprowadzenie w zasady korzystania z programu STATISTICA oraz szereg prostych przykładów ilustracyjnych pozwalają słuchaczom na samodzielne stosowanie omawianych metod. Nacisk położono na wskazanie uniwersalności statystyki, pozwalającej na stosowanie jej praktycznie we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Terminy szkoleń: 04.05.2017 - 05.05.2017; 12.10.2017 - 13.10.2017;

Program szkolenia:

 1. Co to jest statystyka?
 2. Populacja i próba
 3. Cechy statystyczne
 4. Skale pomiaru
 5. Klasyczna statystyka – analiza danych – data mining
 6. Zmienne losowe
 7. Rozkład normalny
 8. Kalkulator prawdopodobieństwa
 9. Arkusz danych w STATISTICA
 10. Charakterystyki cech jakościowych
 11. Charakterystyki cech ilościowych
 12. Estymacja nieparametryczna
 13. Estymacja parametryczna – punktowa i przedziałowa
 14. Weryfikacja hipotez statystycznych
 15. Schemat budowy testu istotności
 16. Testowanie normalności rozkładu
 17. Porównywanie dwóch średnich
 18. Analiza współzależności zjawisk
 19. Współczynnik korelacji liniowej
 20. Regresja prosta
 21. Podstawy analizy szeregów czasowych
 22. Estymacja i prognozowanie trendu