STATISTICA w nauczaniu statystyki


Opis szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla tych osób, które chciałyby wykorzystywać pakiet STATISTICA w dydaktyce. Uczestnicy poznają sposoby wykorzystania pakietu STATISTICA w procesie dydaktycznym, które przyspieszają i uatrakcyjniają przekazywanie wiedzy ze statystyki matematycznej oraz pozwalają możliwie najlepiej zilustrować podstawowe pojęcia i metody statystyczne. Zastosowanie w tym celu pakietu STATISTICA pozwala skoncentrować się na interpretacji wyników, a nie na wykonywaniu obliczeń.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, zalecana podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.

Kontynuacją mogą być wszystkie specjalistyczne szkolenia.

Terminy szkoleń: 28.06.2017 - 29.06.2017;

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Wizerunek absolwenta. Znaczenie umiejętności analizy danych
 3. Organizacja dydaktyki w szkole wyższej. Wykorzystanie STATISTICA w trakcie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów i w pracach na stopień
 4. Statystyka – Ekonometria – Psychometria – Biometria – Socjometria – SKJ – Demografia – Epidemiologia – Statystyka medyczna – Teoria sportu
 5. Trzy segmenty kursu podstawowego: statystyka opisowa, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna
 6. Co to jest statystyka?
 7. Rachunek prawdopodobieństwa. Rozkłady. Kalkulator prawdopodobieństwa. Obliczanie prawdopodobieństwa w rozkładach: normalnym, wykładniczym, lognormalnym, chi-kwadrat, Studenta. Wyznaczanie kwantyli
 8. Statystyka opisowa. Podstawowe statystyki i tabele. Budowa szeregu rozdzielczego
 9. Graficzna prezentacja danych statystycznych. Zmiany elementów wykresu STATISTICA. Współpraca z edytorem tekstu
 10. Statystyka matematyczna
  • Estymacja punktowa miar położenia, zmienności, asymetrii i skośności
  • Estymacja przedziałowa wartości przeciętnej
 11. Testowanie hipotez. Znaczenie wartości p w procesie testowania hipotez
  • Testy dla jednego parametru
  • Testy dla dwóch grup (porównanie wartości przeciętnych, wariancji, wskaźników struktury). Test Manna-Whitneya
  • Jednoczynnikowa analiza wariancji. Weryfikacja założeń ANOVA. Graficzna ilustracja wyników. Testy post-hoc. Test Kruskala-Wallisa
 12. Regresja i korelacja
  • Korelacja. Diagram korelacyjny. Obliczanie i testowanie współczynnika korelacji liniowej. Macierz korelacji. Korelacja cząstkowa i wieloraka
  • Regresja. Regresja prosta. Testowanie istotności parametrów modeli regresji. Miary dobroci dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych. Regresja wieloraka. Regresja krokowa zstępująca i wstępująca. Analiza reszt
 13. Analiza szeregów czasowych. Szacowanie modeli trendu. Analiza wahań sezonowych. Wyrównywanie wykładnicze. Modele ARIMA
 14. Statystyka w praktyce. Analiza danych. Data mining
 15. Przykłady dostarczane z programem STATISTICA
 16. Wykorzystanie STATISTICA w wykładach specjalistycznych