Statistica kurs podstawowy

Warszawa, 15-16 marca 2017


Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia zasadniczy nacisk położono na poznanie podstawowych zasad użytkowania programu Statistica oraz wybrane zagadnienia analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych. Przy wprowadzaniu podstawowych pojęć analizy danych ograniczono się tylko do tych zagadnień, które są niezbędne do zrozumienia idei tych technik analitycznych, które są najczęściej wykorzystywane. Jednocześnie sposób ich wyjaśniania odwołuje się bardziej do intuicji badacza czy też analityka niż do formalnych definicji czy twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. W żadnym wypadku nie oznacza to oczywiście rezygnacji z przestrzegania przyjętych powszechnie zasad podejścia statystycznego.

W pierwszym dniu nacisk zostanie położony na takie kwestie jak przeznaczenie i budowa programu Statistica, opanowanie podstawowych narzędzi i opcji służących do wprowadzania danych i importowania zbiorów danych przygotowanych za pomocą innych aplikacji, sprawdzanie ich poprawności, przekształcanie danych, badanie empirycznych rozkładów zmiennych jakościowych i ilościowych, ocena zgodności z rozkładem normalnym, obliczanie i interpretacja statystyk opisowych, tworzenie wykresów, analiza danych jakościowych, sposoby efektywnego zarządzania wynikami analiz oraz tworzenie raportów z przebiegu analiz.

Drugi dzień zajęć zostanie poświęcony wybranym elementom wnioskowania statystycznego. Szczególną uwagę zwrócono na kryteria, które decydują o wyborze odpowiednich testów parametrycznych i nieparametrycznych. Omówiono także etapy weryfikacji hipotez statystycznych. Końcową część zajęć poświęcono wprowadzeniu do problematyki analizy współzależności pomiędzy zmiennymi (omówiono podstawowe zagadnienia analizy korelacji i regresji prostej).

W trakcie przeprowadzania praktycznych analiz szczególną uwagę zwrócono na te kwestie, które zwykle sprawiają badaczom i analitykom największe kłopoty. Chodzi przede wszystkim o: upewnienie się, czy sposób zaplanowania badań i zebrane dane empiryczne uzasadniają możliwość wykorzystania metod statystycznych, przełożenie pytań lub hipotez na język analiz oraz przełożenie wniosków z analiz statystycznych na wnioski merytoryczne dotyczące danej dziedziny badań.

W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące moduły programu Statistica: Statystyki podstawowe i tabele, Statystyki nieparametryczne, Regresja wieloraka. Przy tworzeniu wykresów wykorzystywane są niezwykle rozbudowane narzędzia graficznej prezentacji i eksploracji danych i wyników analiz.

Kurs ten stanowi przygotowanie do innych, bardziej specjalistycznych kursów prowadzonych przez firmę StatSoft Polska.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być wszystkie specjalistyczne szkolenia.

Terminy szkoleń: 15-16.03.2017

Miejsce szkolenia: Warszawa
Program szkolenia

 1. Wstęp
  • Cele i Program szkolenia
 2. Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych
  • Rola analizy danych w procesie badawczym
  • Etapy analizy danych
  • Podstawowe pojęcia analizy danych
 3. Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA
  • Podstawowe informacje o programie STATISTICA
  • Tworzenie arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych
 4. Wybrane operacje zarządzania danymi
  • Import przykładowego zbioru danych z innej aplikacji
  • Sprawdzanie poprawności danych
  • Tworzenie zapytań do baz danych za pomocą STATISTICA Query
 5. Elementy opisowej analizy danych
  • Badanie empirycznego rozkładu zmiennej
  • Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej
  • Analiza porównawcza (przekrojowa)
  • Podsumowanie – etapy i narzędzia prowadzenia analizy danych w programie STATISTICA
 6. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego
  • Podstawowe pojęcia związane z weryfikacją hipotez statystycznych
  • Kryteria wyboru testów istotności różnic
  • Przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych
  • Przykład opracowania wyników jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA)
  • Etapy weryfikacji hipotez statystycznych
 7. Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk
  • Elementy analizy korelacyjnej
  • Tworzenie wykresów korelacyjnych
  • Obserwacje nietypowe
  • Analiza regresji
  • Model regresji liniowej prostej
  • Tworzenie prognoz i analiza reszt