Skoring kredytowy w STATISTICA


Opis szkolenia: Kurs ten jest przeznaczony dla osób zainteresowanych skoringiem kredytowym i wykonywaniem związanych z nim analiz danych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi STATISTICA. Uczestnicy dowiedzą się czym jest skoring kredytowy oraz jakie są jego rodzaje. Omówiony zostanie szczegółowo cały proces budowy modeli skoringowych: od definiowania parametrów i przygotowania danych, poprzez segmentację klientów pod kątem ryzyka, po budowę modeli i ich walidację. Kurs został przygotowany i jest prowadzony we współpracy z praktykami mającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie skoringu kredytowego m.in. w banku PKO BP, Biurze Informacji Kredytowej.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być np.:kursy z cyklu data mining.

Terminy szkoleń:

Kraków: 09.05.2017 - 11.05.2017 [opcjonalnie do 12.05.2017];

Warszawa: 24.10.2017 - 26.10.2017 [opcjonalnie do 27.10.2017];

Program szkolenia

 1. Zamiast wprowadzenia: Skoring kredytowy w praktyce – cele, wyzwania, ograniczenia
  • Co to jest skoring?
  • Rodzaje skoringu kredytowego (aplikacyjny, behawioralny, biurowy)
  • Skoring kredytowy jego rola i wpływ na działalność biznesową
  • Model skoringowy jako element systemu skoringowego – reguły strategie, modele
 2. Proces budowy modelu skoringowego
  • Definiowanie parametrów procesu – czynności przygotowawcze
   • Definicja celu modelowania – definicja dobrego i złego kredytu
   • Identyfikacja wykluczeń
   • Określenie zakresu czasowego
   • Sposoby postępowania z wnioskami odrzuconymi (reject inference)
  • Przygotowanie danych
   • Problemy występujące w danych
   • Analiza jakości danych
   • Dobór próby do budowy modelu
  • Segmentacja populacji klientów pod kątem ryzyka
   • Segmentacja ekspercka a segmentacja statystyczna
   • Segmentacja metodami drzew interakcyjnych CART/CHAID w STATISTICA Data Miner
  • Budowa modelu skoringowego
   • Przygotowanie cech do budowy modelu – dyskretyzacja zmiennych w STATISTICA Zestaw Skoringowy
   • Dobór cech do modelu (siła predykcyjna, stabilność w czasie, interakcje)
   • Budowa modelu regresji logistycznej
    • metody budowy modeli
    • interpretacja wyników
   • Budowa modelu w STATISTICA Zestaw Skoringowy
    • Model regresji logistycznej
    • Kalibracja parametrów modelu do potrzeb biznesowych
    • Budowa wyskalowanej tablicy skoringowej
 3. Modele małej próby
  • Sposoby postępowania w przypadku małej liczby złych kredytów
  • Bootstraping, boosting i agregacja modeli
 4. Walidacja modeli skoringowych
  • Cykl życia modeli skoringowych – rola walidacji
  • Wskaźniki jakości modelu
  • Raporty biznesowe (final score report, characteristic report, wykres bad rate, wykres odds)
  • Określanie optymalnego punktu odcięcia
  • Wskaźniki stabilności populacji

Dzień 4 (opcjonalny):

  1. Dodatkowe metody budowy modeli
   • Modele typu survival (analiza przeżycia)
    • Charakterystyka modeli
    • Model zrównoważonego hazardu Coxa
    • Przykład analizy
   • Modelowanie więcej niż dwóch klas zmiennej zależnej
    • Wielomianowy model logitowy
    • Przykład analizy
   • Budowa modeli skoringowych metodami data mining
    • Sieci neuronowe
    • Drzewa wzmacniane (boosted trees)
    • Losowy las (random forests)
    • Przykład analizy