Prognozowanie i analiza danych w energetyce


Opis szkolenia: Kurs adresowany jest do wszystkich osób, które przygotowują prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną i jej przyszłego zużycia – w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych itp. Od podstaw wprowadza niezbędne pojęcia statystyczne, a następnie kolejne metody analityczne: analizę regresji, metody prognozowania szeregów czasowych, prognozowanie za pomocą sieci neuronowych, a także metody klasyfikacji. Na kursie poruszane będą nie tylko zagadnienia prognozowania, ale także klasyfikacyjne, np. wyodrębnianie grup klientów o podobnych cechach. Na kursie zostaną wykorzystane rzeczywiste dane pochodzące z polskich przedsiębiorstw.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia: Data mining – kurs podstawowyData mining – metody predykcyjneSieci neuronowePraktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA.

Terminy szkoleń:

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do statystycznej analizy danych

  • Podstawowe pojęcia
  • Zakres zastosowań metod statystycznych
 2. Wybrane operacje na danych

  • Import arkusza MS Excel i sposoby sprawdzania poprawności danych
  • Czyszczenie danych
 3. Elementy statystyki opisowej

  • Badanie rozkładu zmiennych
  • Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej
  • Analiza statystyk opisowych w grupach
 4. Elementy wnioskowania statystycznego

  • Testowanie hipotez statystycznych
  • Przykłady weryfikacji hipotez statystycznych
 5. Wybrane metody analizy współzależności pomiędzy zmiennymi

  • Wprowadzenie
  • Elementy analizy korelacyjnej
  • Regresja liniowa dwóch zmiennych (regresja prosta)
  • Regresja wieloraka

   • Metody budowy modeli
  • Estymacja modeli nieliniowych
 6. Metody prognozowania szeregów czasowych – wprowadzenie

  • Składniki szeregu czasowego
  • Metody prognozowania
  • Miary oceny trafności prognoz
 7. Analiza trendu

  • Średnie ruchome
  • Analityczna metoda wyodrębniania trendu
  • Eliminacja trendu
 8. Analiza wahań okresowych

  • Sezonowość addytywna i multiplikatywna
  • Metoda Census I
  • Eliminacja wahań okresowych
 9. Zastosowanie modeli regresji w prognozowaniu szeregów czasowych

  • Trendy
  • Modele ze zmiennymi zerojedynkowymi
  • Modele autoregresji
  • Uwzględnianie informacji ze zmiennych dodatkowych
  • Trendy jednoimiennych okresów
 10. Modele ARIMA

  • Struktura modelu
  • Doprowadzanie analizowanego procesu do stacjonarności
  • Poszukiwanie dopuszczalnego modelu
  • Weryfikacja modelu
 11. Wyrównywanie wykładnicze

  • Zasady wyrównywania wykładniczego
  • Wybór modelu
  • Ocena wyników
 12. Analiza skupień

  • Podstawy analizy skupień
  • Wybór miary odległości, metody i strategii grupowania
  • Metoda Warda i metoda k-średnich
  • Zastosowanie metod analizy skupień w analizie szeregów czasowych
 13. Analiza obserwacji ekstremalnych i nietypowych

  • Analiza dyskryminacyjna
  • Modele logitowe
 14. Sieci neuronowe

  • Neuron i jego budowa
  • Sieć neuronowa – architektura, funkcje aktywacji i błędu
  • Uczenie sieci
  • Zalety sieci i zagrożenia związane z ich stosowaniem
  • Neuronowe modele regresyjne
  • Wykorzystanie sieci do prognozowania szeregów czasowych
  • Techniki klasyfikacji wzorcowej