Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych


Opis szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla przedstawicieli firm badawczych oraz pracowników instytutów naukowych i uczelni wyższych. Z kursu będą mogli skorzystać również pracownicy służb marketingowych przedsiębiorstw i instytucji rynkowych. Zalecana jest znajomość zasad wielowymiarowej analizy regresji i analizy czynnikowej. Program szkolenia obejmuje podstawy modelowania, interpretację i idealizację modelu oraz symulację i predykcję. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wykorzystanie modeli regresyjnych dla danych jakościowych (logit, probit) w badaniach rynkowych i marketingowych. Zostaną przedstawione również metody konfirmacyjnej analizy czynnikowej i modelowania strukturalnego SEPATH. Kurs 2-dniowy.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA, znajomość zasad wielowymiarowej analizy regresji i analizy czynnikowej, zalecamy wcześniejszy udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków oraz Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku, Analizy wielowymiarowe.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Badanie satysfakcji i wartości klienta, Data mining – kurs podstawowy, Data mining – metody bez nauczyciela, Data mining – metody predykcyjne, Sieci neuronowe, Data mining – Statistica Data Miner dla zaawansowanych, Prognozowanie w STATISTICA Data Miner, Prognozowanie i analiza szeregów czasowych, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Analizy wielowymiarowe, Sieci neuronowe, Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise, Techniki segmentacji w badaniach rynkowych, Zastosowania data mining w badaniach marketingowych.

Terminy szkoleń: 22.05.2017 - 23.05.2017;

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Regresja prosta
 3. Regresja wieloraka
 4. Prosta regresja logistyczna
 5. Modele logitowe i probitowe
 6. Wielomianowe modele logitowe
 7. Eksploracyjna analiza czynnikowa
  • Zastosowania EAC w budowaniu modeli marketingowych
  • Analiza głównych składowych a analiza czynnikowa
  • Procedura analizy czynnikowej/głównych składowych
  • Interpretacja wyników analizy czynnikowej
 8. Konfirmacyjna analiza czynnikowa
  • Zastosowania KAC w modelowaniu marketingowym
  • Budowa modelu pomiarowego
  • Problemy identyfikacji modelu
  • Rodzaje estymacji parametrów modelu
 9. Równania strukturalne (SEPATH)
  • Zastosowania równań strukturalnych w modelowaniu marketingowym
  • Model pomiarowy i model strukturalny
  • Graficzna prezentacja diagramu ścieżkowego
  • Problemy identyfikacji modelu
  • Estymacja i interpretacja parametrów modelu
 10. Wielogrupowe modele strukturalne w międzykulturowych badaniach marketingowych
  • Rodzaje ekwiwalencji badań
  • Ocena inwariancji pomiarowej
  • Wykorzystanie modeli strukturalnych w porównaniach międzykulturowych