Statystyka w medycynie – metody zaawansowane


Opis szkolenia: Kurs ten jest kontynuacją kursu Statystyka w medycynie – metody podstawowe i obejmuje bardziej zaawansowane metody analizy danych stosowane w medycynie. Uczestnicy tego kursu zapoznają się z zaawansowanymi metodami statystycznymi wykorzystywanymi w medycynie i naukach biologicznych (weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych, tablice trwania życia, metoda Kaplana-Meiera, analiza przeżycia, model Coxa, korelacje, regresja liniowa i logitowa, wprowadzenie do metod wielowymiarowych). Szczególny nacisk położony jest na właściwą interpretację otrzymywanych wyników.Punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów: firma StatSoft Polska jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i za udział w tym kursie można uzyskać 12 punktów edukacyjnych.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie Statystyka w medycynie – metody podstawowe,STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Statystyka w medycynie – analiza danych jakościowych, Statystyka w medycynie – metody analizy wariancji i analizy regresji, Statystyka w medycynie – metaanaliza, Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA, Analizy wielowymiarowe, Planowanie badań i analiza wariancji, Metody wizualizacji danych, Sieci neuronowe, Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych.

Terminy szkoleń: 05.07.2017 - 06.07.2017; 13.12.2017 - 14.12.2017;

Program szkolenia

 1. Podstawy wnioskowania statystycznego
 2. Przygotowanie danych
 3. Estymacja
 4. Ustalenie liczebności próby
 5. Weryfikacja hipotez statystycznych
 6. Schemat budowy testu istotności
 7. Metody analizy związków między zmiennymi
 8. Statystyczne metody przeglądu materiału badawczego – cechy ilościowe i jakościowe
 9. Analiza przeżycia
  • Metoda Kaplana-Meiera
  • Testy dla porównywania przeżyć.
  • Modele regresji w analizie przeżyć
 10. Podstawy analizy case-control. Regresja logistyczna.
 11. Problemy decyzyjne w medycynie
  • Miary dokładności predykcji (czułość i specyficzność)
  • Krzywa ROC
 12. Analiza dyskryminacyjna