Statystyka w medycynie – metaanaliza


Opis szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem metaanalizy oraz praktycznymi aspektami jej wykorzystania. W części warsztatowej kursu analizy wykonywane będą w programie STATISTICA Zestaw Medyczny (moduł Metaanalizametaregresja). Kurs 2-dniowy.

Punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów: Firma StatSoft Polska jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i za udział w tym kursie można uzyskać 12 punktów edukacyjnych.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość podstawowych pojęć statystki. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie Statystyka w medycynie – metody podstawowe, STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Statystyka w medycynie – analiza danych jakościowych, Statystyka w medycynie – metody analizy wariancji i analizy regresji, Statystyka w medycynie – metody zaawansowane, Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych.

Terminy szkoleń: 29.05.2017 - 30.05.2017; 27.11.2017 - 28.11.2017;

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do metaanalizy
 2. Przygotowanie danych do metaanalizy
  • Rodzaje miar efektu
  • Obliczanie miar efektu
  • Uwzględnienie w analizie różnych miar efektu
  • Uwzględnienie w analizie różnych formatów danych
 3. Wprowadzanie wyników badań
  • Wprowadzenie wyników badań pierwotnych
  • Wprowadzanie już wyliczonych miar efektu
  • Zapis wprowadzonych informacji do bazy danych
 4. Metaanaliza (meta-analysis)
  • Obliczanie efektu łącznego
  • Model z efektem stałym i zmiennym (fixed effect model, random effects model)
  • Przedstawienie wyników analizy
  • Wykres leśny (forest plot)
 5. Analiza skumulowana (cumulative meta-analysis)
 6. Analiza niejednorodności (heterogeneity analysis)
  • Obliczanie miar niejednorodności badań – Q, p, T2, I2
  • Wykres L’Abbego
  • Wykres Galbraitha (zwykły i radialny)
 7. Analiza w grupach (subgroup analyses)
  • Definiowanie podziału na grupy
  • Obliczanie łącznych miar efektu w grupach
  • Model z efektem stałym oraz zmiennym z oddzielnym T2 i wspólnym T2
  • Przedstawienie wyników analizy w grupach
  • Wykres leśny w grupach
  • Testy porównujące wyniki w grupach
 8. Metaregresja (meta-regression)
  • Metaregresja dla zmiennych niezależnych ilościowych i jakościowych
  • Model z efektem stałym i zmiennym
  • Kodowanie zmiennych jakościowych
  • Przedstawienie wyników metaregresji
  • Metaregresja w grupach
  • Wykres bąblowy
 9. Analiza wrażliwości (sensitivity analysis)
  • Analiza wpływu zmiany założeń na wyniki metaanalizy
  • Metaanaliza z uwzględnieniem dodatkowych badań
  • Wyłączanie z metaanalizy wybranych kombinacji badań
  • Przeprowadzenie analizy wrażliwości
  • Wykresy analizy wrażliwości
 10. Ocena błędu publikacji (publication bias)
  • Wykres lejkowy (funnel plot)
  • Test Begga i Mazumdar, test Eggera
  • Fail-safe N
  • Metoda Trim and Fill
 11. Praktyczne aspekty metaanalizy
  • Kiedy przeprowadzamy metaanalizę
  • Raportowanie wyników metaanalizy
  • Metaanaliza – za i przeciw