Analiza danych pomiarowych i sygnałów

Opis szkolenia: Kurs ten przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych zastosowaniami statystyki i pakietu STATISTICA do przetwarzania sygnałów oraz interpretacji wyników pobranych z różnorodnych urządzeń pomiarowych. Potencjalnymi odbiorcami są: inżynierowie, lekarze, biolodzy, fizycy oraz eksperymentatorzy wykonujący sekwencje pomiarów. Kurs obejmuje przegląd podstawowych metod statystycznych, analizę porównawczą w grupach, analizę korelacji i regresji. Szczególny nacisk położony jest na opis procesu pomiarowego z użyciem komputera, przetwarzanie, przechowywanie i przesyłanie rezultatów pomiaru. Zasadniczymi zagadnieniami są: filtracja sygnałów oraz analiza sygnałów w dziedzinie częstotliwości (jedno- i dwukanałowa). Opcjonalnym uzupełnieniem wykładu może być wprowadzenie do teorii i przegląd zastosowań czasowo-częstotliwościowych reprezentacji sygnałów.

Wymagania:
umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków lub Statystyka w jakości – kurs podstawowy.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:cykl szkoleń Six Sigma, DOE – komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych, Statystyka w walidacji metod pomiarowych, Analizy wielowymiarowe, Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QC, Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA.

Terminy szkoleń:

Program szkolenia

 • Prowadzenie pomiarów z użyciem rejestratorów cyfrowych
  • Cyfrowa reprezentacja sygnałów analogowych
  • Sygnał (seria czasowa)
  • Zjawiska związane z próbkowaniem
  • Częstotliwość próbkowania i widmo
 • Podstawy pracy z programem STATISTICA, konwencje i proste zastosowania metod statystycznych do poprawy jakości danych pomiarowych
 • Redukcja informacji
  • Uogólnianie obserwowanych zjawisk przez przybliżanie serii pomiarów funkcjami matematycznymi
  • Problem dopasowania
  • Wyciąganie wniosków nt. wzajemnej współzależności zmian mierzonych wartości
  • Korelacja
 • Zastosowanie programu STATISTICA do obliczania korelacji i do aproksymacji danych pomiarowych
 • Analiza ciągów danych pomiarowych w dziedzinie częstotliwości
  • Transformacja Fouriera – praktyczne aspekty zastosowań
  • Jak przygotować sygnał do transformacji Fouriera (temperowanie i redukcja składowej stałej)
  • Jak interpretować sygnał w dziedzinie częstotliwości
 • Odwracalność transformacji Fouriera – najprostszy filtr
 • Widmo nie takie straszne
  • Opis „czarnej skrzynki” z użyciem statystyki widma
  • Działania arytmetyczne i przetwarzanie sygnałów w dziedzinie częstotliwości