Poniżej znajdują się wybrane opinie osób korzystających z efektów pracy naszych konsultantów.
Zapraszamy także do zapoznania się z opiniami o STATISTICA oraz kursach.


Vattenfall

„Vattenfall Distribution Poland SA niniejszym pismem zaświadczą że firma StatSoft Polska Sp. Z o.o. zrealizowała w latach 2009 -2011 na nasze zamówienie analizę statystyczno — empiryczną służącą ocenie jakości wybranych danych o sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN), odwzorowanych w systemie informatycznym SONET.
Konsultanci StatSoft wylosowali reprezentatywne elementy sieci elektroenergetycznej z naszego systemu informatycznego, które następnie zostały sprawdzone w terenie. Na podstawie zebranej danych w ramach próby, wyliczyli interesujące nas parametry — t.j wskaźniki jakości danych.
Co ważne, zastosowana przez SłatSoft metoda wyboru próby reprezentatywnej umożliwiła uogólnienie wyników (uzyskanych na podstawie stosunkowo małej próbki) na całą grupę badanych elementów z SONET. Dzięki temu udało Się bardzo znacznie ograniczyć koszty i czas przedsięwzięcia — uzyskaliśmy wyniki o zadowalającej precyzji bez konieczności sprawdzania wszystkich urządzeń w terenie.
Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością z zachowaniem najwyższych standardów oraz zgodnie z naszymi wymaganiami i oczekiwaniami. Polecamy firmę StatSoft jako doświadczonego wykonawcę projektów analityczno — badawczych.”

Mirosław Janik
Wicedyrektor ds. Utrzymania Sieci
Vattenfall Distribution Poland SAKlinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

„Konsultanci StatSoft w przystępny sposób, krok po kroku, przedstawili i wyjaśnili proces analizowania danych badawczych. Na podstawie zgromadzonych danych wykonywali analizę zwracając szczególną uwagę na szereg aspektów związanych z przygotowaniem danych, budową i oceną modeli oraz przede wszystkim prawidłową interpretacją wyników opierając się na najnowszych standardach obowiązujących w piśmiennictwie.
Głębokie zaangażowanie oraz profesjonalizm konsultantów z firmy Statsoft pozwoliło na nawiązanie pełnego merytorycznego porozumienia pomiędzy statystykiem a medykiem. Konsultacje w takiej relacji polegały na wytężonej pracy wielodyscyplinarnego zespołu co zaowocowało skutecznym rozwiązaniem postawionego zadania badawczego.
Oprócz uzyskania obszernej wiedzy z zakresu opracowywania wyników badań i budową oraz interpretacją modeli regresji logistycznej, wynikiem wspólnej pracy był zestaw gotowych modeli jedno oraz wieloczynnikowych opisujący wpływ wybranych czynników ryzyka na występowanie powikłań pooperacyjnych po transplantacji trzustki i nerki.”

Tadeusz Grochowiecki
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

„Ministerstwo Rozwoju Regionalnego stosuje oprogramowanie STATISTICA oraz korzysta z usług konsultingowych StatSoft do identyfikacji obszarów strategicznej interwencji w Polsce.
Bardzo wysoko oceniamy przeprowadzone przez StatSoft usługi konsultingowe, które w całości spełniły nasze oczekiwania.”

Agnieszka Kapciak
Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Kaska.pl

„Kaska.pl to przełomowe i zarazem pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku finansowym. Misją serwisu jest popularyzacja produktów finansowych i ułatwienie wszystkim przedsiębiorczym osobom realizowanie swoich planów i pasji. […] w celu miarodajnej i rzetelnej oceny weryfikacja będzie realizowana przy pomocy modeli skoringowych przewidujących spłatę pożyczki. W tym celu OIL zlecił StatSoft Polska budowę modeli skoringowych aplikacyjnych i behawioralnych.
W ramach projektu konsultanci StatSoft przekazali także wiele cennych wniosków uzyskanych w wyniku analizy danych, które pozwolą nam dodatkowo usprawnić nasze procesy oraz dzięki gromadzeniu dodatkowych danych zwiększać skuteczność działania modeli. Możliwość dostarczenia przez StatSoft modeli w postaci standardowych kart skoringowych, w połączeniu z krótkim i co ważne zgodnym z harmonogramem czasem budowy modeli, zdecydowało że implementacja modeli była szybka i bezproblemowa, a projekt zakończył się sukcesem.
Polecamy współpracę ze StatSoft Polska wszystkim, którzy poszukują specjalistów w zakresie analizy danych, i tym, którym zależy na jakości uzyskanych wyników oraz możliwości uzyskania dodatkowej wiedzy w ramach projektów. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy ze StatSoft Polska i jeśli w przyszłości będziemy mieli podobne projekty to na pewno skorzystamy z waszej pomocy.”

Dariusz Popiołek
Członek Zarządu
Online Investments & Loans Sp. Z o.o.


Opolskie Centrum Onkologii

„Realizacja poszczególnych raportów przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Zlecone zadanie zostało wykonane profesjonalnie, rzetelnie i sprawnie, było w pełni udokumentowane przekazanymi raportami. Rekomendujemy StatSoft Polska z siedzibą w Krakowie jako merytorycznie profesjonalnego i rzetelnego wykonawcę analiz statystycznych.”

Wiesława Kaczmarek
Kierownik Sekcji Statystyki Medycznej i Regionalnego Rejestru Nowotworów
Opolskie Centrum Onkologii


Instytut Badawczy Leśnictwa

 

„Pracownicy StatSoft Polska wykazali się wysokim profesjonalizmem i jakością świadczonych usług, dostarczając Instytutowi dedykowane dla badań leśnych Kreatory Statystyczne. Stworzone specjalnie dla Instytutu narzędzie posiada funkcjonalności ułatwiające pracownikom naukowym przeprowadzenie, typowych dla leśnictwa analiz statystycznych w sposób prosty i częściowo zautomatyzowany. Dzięki szybkiej i sprawnej obsłudze, kreator umożliwi użytkownikowi sprawdzenie założeń dla wybranej metody, poprawne przeprowadzenie badania statystycznego oraz otrzymanie kompletnego raportu z wynikami. StatSoft Polska dało się poznać jako rzetelny, zdyscyplinowany i zorganizowany zespół, o wysokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie przeprowadzanych działań. Całość prac została wykonana terminowo i rzeczowo. Uwzględniając powyższe, rekomendujemy StatSoft Polska, jako firmę godną polecenia, świadczącą wszelkie usługi na najwyższym poziomie.”

dr hab. Ryszard Szczygieł
Z-ca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
Instytut Badawczy Leśnictwa

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii.KCRI

„EUROTRANSFER Registry to ogólnoeuropejski rejestr pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (zawiera szczegółowe informacje o 1650 chorych z zawałem serca z 15 ośrodków badawczych z całej Europy). W oparciu o zgromadzone dane firma badawcza KCRI przeprowadziła badanie, którego celem było określenie skuteczności leków „rozrzedzających” krew i zapobiegających powstawaniu zakrzepów, które są przyczyną zawału serca.
Prace związane z analizą danych badawczych zostały powierzone specjalistom z firmy StatSoft Polska. Projekt obejmował całość procesu analizy. W pierwszej kolejności przygotowano i oczyszczono zbiór danych, a następnie wykonano analizę opisową i analizy przekrojowe na całej bazie danych. Prace te były podstawą do wykonania analizy danych w aspekcie podziału całej grupy chorych na podgrupy ze względu na rodzaj zastosowanej terapii, a badając różnice między poszczególnymi grupami terapeutycznymi wykorzystywano analizy anihilujące wpływ czynników zakłócających (tzw. propensity score).

Całość obliczeń związanych z określeniem wpływu leków została wykonana dwukrotnie: najpierw w trakcie napływania bieżących danych wykonano wstępną analizę na niepełnej bazie, a następnie obliczenia powtórzono na kompletnych danych.

Wyniki analiz zostały dostarczone w postaci gotowego raportu zawierającego podstawowe informacje uzyskane z analizy danych, ale przede wszystkim pełną interpretację uzyskanych wyników.
Istotna dla sukcesu całego przedsięwzięcia była ścisła współpraca pomiędzy przedstawicielami KCRI zaangażowanymi w projekt i analitykami StatSoft. W trakcie realizacji projektu często dochodziło do spotkań, podczas których prezentowane były bieżące wyniki analiz i omawiane dalsze kierunki badań.
„Doceniam stopień zaangażowania pracowników StatSoft w całość projektu. To ich szeroka wiedza i doświadczenie, ale także elastyczność, były gwarancją powodzenia projektu. Uważam, że tak poważne przedsięwzięcie, jakim jest analiza danych badawczych, powinno być realizowane przez profesjonalistów – polecam konsultantów firmy StatSoft Polska.”

dr Łukasz Partyka
dr Zbigniew Siudak
KCRI
Ministerstwo Finansów

„Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów współpracował z firmą StatSoft Polska przy projekcie Analiza danych zawartych w PIT za rok 2003″.
Wynikiem przeprowadzonego projektu badawczego przez pracowników firmy StatSoft było dostarczenie raportu z przeprowadzonej analizy zawierającego przejrzystą interpretację wyników analizy oraz niezbędne tabele i wykresy ilustrujące zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Rezultaty wyników zawarte w raporcie oceniamy wysoko z uwagi na profesjonalne podejście, dużą wiedzę z zakresu metod statystycznych i właściwe wykorzystanie przekazanej przez nas wiedzy merytorycznej a także duże możliwości zastosowanych narzędzi oprogramowania analitycznego.
Uzyskane wyniki i statystyki danych o podatnikach PIT spełniają nasze oczekiwania i będą pomocne w bieżących analizach z zakresu podatku PIT, wykonywanych w naszym departamencie a współpraca z konsultantami firmy StatSoft Polska, stosującymi nowoczesne rozwiązania informatyczne przy realizacji projektów z zakresu badań statystycznych i analiz danych, jest naszym zdaniem w pełni satysfakcjonująca.”

Jacek Krzyślak
Dyrektor Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki
Ministerstwo Finansów


Grupa Wydawnicza INFOR S.A.

„W ramach szeroko zakrojonych działań mających na celu poprawę jakości jednego z produktów Grupy Wydawniczej INFOR S.A. wspólnie z firmą StatSoft Polska został opracowany i wdrożony system badań monitoringowych. Ponieważ z naszej perspektywy był to jeden z kluczowych czynników sukcesu całego przedsięwzięcia, potencjalnym kooperantom zostały postawione bardzo wysokie wymagania.
Złożoność oferty produktowej tytułu (czasopismo plus multimedia plus usługi okołoproduktowe) oraz potrzeba pomiaru dynamicznie zmieniających się parametrów związanych z poszczególnymi jej elementami z jednej strony, z drugiej zaś oczekiwania związane z możliwością wykorzystywania wyników przez różne struktury firmy powodowały, że poszukiwanie złotego środka było drogą trudną i najeżoną pułapkami.
W efekcie współpracy udało się stworzyć efektywne narzędzie do monitoringu jakościowego naszego dwutygodnika, które ze względu na swoje zalety znajduje zastosowanie w badaniach jakościowych innych naszych produktów. Otrzymane wyniki są wykorzystywane przez redakcje na poziomie operacyjnym, a dzięki możliwości tworzenia wskaźników syntetycznych także jako dane wejściowe do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym.
Należy podkreślić, że przez cały okres współpracy konsultanci ze StatSoft Polska wykazywali nie tylko zaangażowanie, ale przede wszystkim wiedzę i doświadczenie, dzięki którym projekt zakończył się sukcesem.”

Marek Korzyński
Menedżer Rozwoju Rynku
Grupa Wydawnicza INFOR S.A.
BP Polska Sp.z o.o.

„Firma BP Polska Sp. Z o.o. współpracowała z firmą StatSoft Polska w ramach projektu związanego z analizą wybranego fragmentu transakcyjnej bazy danych BP partnerclub. Preferencje zakupowe Klientów są niezmiernie istotne w procesie przygotowania promocji i akcji marketingowych BTC zarówno w zakresie samego mechanizmu jak również dopasowania ATL/BTL i dlatego też BP postanowiło wykorzystać doświadczenie i wiedzę ekspertów ze StatSoft w zakresie analizy takiej bazy. W ramach wspólnie przeprowadzonego projektu badawczego pracownicy firmy StatSoft wykonali statystyczne opracowanie 2% próby z bazy danych programu BP partnerclub przekazanej przez BP. Raport końcowy z badań przedstawiony został gronu osób zaangażowanych w marketing i sprzedaż w BP. Profesjonalne podejście oraz propozycje i wsparcie udzielane w trakcie trwania projektu dowiodły, że Konsultanci StatSoft to wysokiej klasy fachowcy. Jesteśmy przekonani, że połączenie wiedzy biznesowej i merytorycznej pracowników BP oraz wiedzy z zakresu metod statystycznych pracowników StatSoft przyniesie wymierne rezultaty i pozwoli lepiej zrozumieć zachowania i potrzeby Klientów. Na podstawie naszych doświadczeń przy tym projekcie polecamy wszystkim zainteresowanym współpracę z Konsultantami firmy StatSoft.”

Paweł Dziadkowiec
Loyalty Manager
BP Polska Sp.z o.o.


Goodyear Dunlop Tires Polska

„Pragniemy podziękować firmie StatSoft Polska za opracowanie dla firmy TC Dębica
i Goodyear Dunlop Tires Polska programu wspierającego prognozowanie potencjałów
polskiego rynku opon. Przygotowane przez StatSoft rozwiązania oparte na STATISTICA,
które dotyczą tworzenia rynkowych prognoz krótko- i długoterminowych, są
dodatkowym narzędziem usprawniającym proces planowania i prognozowania w naszej
firmie. Z dużym uznaniem odnosimy się do faktu, że proces przygotowania modeli
prognostycznych przebiegał zgodnie z harmonogramem i przy pełnym zaangażowaniu
zespołu StatSoft Polska. Ze swej strony polecam firmę StatSoft Polska jako
zespół ekspertów i profesjonalistów działających w oparciu o najnowocześniejsze
rozwiązania informatyczne wykorzystywane w opracowaniu badań i analiz
statystycznych.”


Goodyear Dunlop Tires Polska


Akademia Ekonomiczna w Krakowie

„Pragnę tą drogą wyrazić podziękowania pracownikom firmy StaSoft w rozwiązaniu statystyczno-matematycznego problemu związanego z moją pracą naukową. Szczególnie cenny okazał się fakt, że uzyskałem nie tylko rozwiązanie nurtującego mnie problemu, lecz także głęboko merytoryczne, a jednocześnie przystępne wyjaśnienia, niezbędne do jego właściwego zrozumienia. Niebagatelną sprawą jest także krótki czas oczekiwania na rozwiązanie oraz bardzo życzliwy sposób przyjęcia i gotowość wyjaśnienia wszystkich kwestii ubocznych, związanych z tematem, które nasuwają się po przeczytaniu profesjonalnie przygotowanego sprawozdania. Poziom usług firmy StaSoft potrafię tym bardziej docenić w kontraście ze swoimi wcześniejszymi doświadczeniami.”

Dr hab.inż. Stanisław Popek
Akademia Ekonomiczna w Krakowie


Centralny Instytut Ochrony Pracy

„Składamy serdeczne podziękowania za statystyczne opracowanie wyników badań.
Analiza, którą otrzymaliśmy została przeprowadzona w sposób wnikliwy i
kompetentny. Jesteśmy szczególnie wdzięczni za przygotowanie profesjonalnego
raportu z przeprowadzonej analizy zawierającego przejrzystą interpretację
wyników analizy oraz niezbędne tabele i wykresy ilustrujące zależności między
analizowanymi zmiennymi. „

Anna Marszałek
Centralny Instytut Ochrony Pracy
-Państwowy Instytut Badawczy


Politechnika Częstochowska

„Składam serdeczne podziękowania za profesjonalną pomoc i konsultacje (z których mogłam korzystać w każdej chwili i zawsze bez wyjątku spotykałam się z wielkim profesjonalizmem i życzliwością ze strony specjalistów firmy StatSoft) przy budowie modeli prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw, będących przedmiotem badań mojej pracy doktorskiej. Dzięki skorzystaniu z usług konsultingowych StatSoft Polska, świadczonych profesjonalnie i na bardzo wysokim poziomie, opartych na doświadczeniu i najnowocześniejszych programach informatycznych, mogę z całą pewnością stwierdzić, że każdy kto podejmie współpracę z firmą StatSoft nie zawiedzie się i będzie w pełni usatysfakcjonowany. Wszystkim polecam również korzystanie z czytelni StatSoft Polska dostępnej on-line, w której znajduje się bardzo dużo ciekawych i przydatnych artykułów. Życzę zespołowi StatSoft Polska utrzymania tak wysokiego poziomu świadczonych usług.”

Wioletta Skibińska
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska


Klinika Psychiatrii AM w Białymstoku

„Od października 2003r. współpracuję z konsultantem firmy StatSoft przygotowując moją pracę doktorską na temat neuroobrazowania ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów ze schizofrenią. Jest to praca wieloetapowa więc cenię sobie stały kontakt ze statystykiem, począwszy od wprowadzania danych do pliku aż do opisania wyników.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom klienta, spojrzenie na problem z różnych
stron, proponowanie możliwych rozwiazań – to podstawowe zalety tego
kontaktu. Efektem tej współpracy jest raport (napisany w
sposób bardzo przejrzysty). Dzięki współpracy pogłębiam też swoją wiedzę
w zakresie statystyki oraz zdobywam umiejętności praktycznego zastosowania
metod statystycznych w mojej pracy naukowej.”

Beata Galińska
Klinika Psychiatrii AM w Białymstoku