Produkcja

Wszystkie współczesne przedsiębiorstwa i organizacje codziennie stają w obliczu nowych wyzwań i problemów, powodowanych przez rosnące wymagania klientów, coraz silniejszą konkurencję i szybki postęp techniczny. Jako klienci mamy coraz większe wymagania, ale jako producenci musimy te wymagania zaspokoić.
W celu osiągnięcia optymalnej jakości produkcji i usług, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, większość organizacji wdraża systemy zarządzania i zapewnienia jakości, takie jak TQM, Six Sigma, czy normy ISO 9000 i ISO/TS 16949. Do efektywnego stosowania zasad narzucanych przez te systemy potrzebna jest odpowiednia infrastruktura informatyczna służąca do gromadzenia danych, przekształcania ich w użyteczną wiedzę i upowszechniania tej wiedzy.

Z wieloletniego doświadczenia wielu przedsiębiorstw, wynika że gromadzenie danych i ich analiza daje ogromne oszczędności i umożliwia wytwarzanie coraz lepszych produktów. Właśnie korzystanie z danych i wydobytej z nich wiedzy przy podejmowaniu decyzji jest jednym z najważniejszych postulatów Six Sigma i fundamentem sukcesu firm, które stosują tę strategię.

Analiza danych i data mining w przemyśle
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

W wielu dziedzinach przemysłu zbieranie i przechowywanie danych oraz ich analiza są wymogiem prawnym, tak jest np. W przemyśle farmaceutycznym.
Oferowane przez nas oprogramowanie i usługi pomogą Państwu efektywnie zastosować analizę danych w codziennej działalności, tak aby była ona jak najłatwiejsza do przeprowadzenia i skuteczna, przy zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów.

Poniżej znajdziecie Państwo przykłady zastosowań, w których analiza danych jest szczególnie przydatna i daje największe korzyści. Są to między innymi: statystyczne sterowanie jakością procesów (SPC), przewidywanie problemów z jakością, optymalizacja procesów i produktów. Dla każdego z tych obszarów StatSoft Polska dysponuje odpowiednim rozwiązaniem informatycznym, niezbędną wiedzą oraz praktyką wyniesioną ze zrealizowanych wdrożeń. Umiejętności i doświadczenie naszych pracowników pomogą Państwu szybko i efektywnie wdrożyć metody analityczne w swojej organizacji i maksymalnie wykorzystać wiedzę ukrytą w danych, a przy tym spełnić wymagania odpowiednich norm.

Warto przeczytać:

Statystyczne sterowanie jakością procesów (SPC)

 • Monitorowanie jakości
 • Analiza Pareto
 • Analiza zdolności

Statystyczne sterowanie jakością procesów (SPC)

Już w latach dwudziestych ubiegłego stulecia E. Shewhart udowodnił że procesami produkcyjnymi można efektywnie sterować przy użyciu odpowiednich technik statystycznych. Od tego czasu minęło prawie 100 lat, a zaproponowane wtedy metody ciągle są skuteczne i znajdują nowe pola zastosowań. Karty Kontrolne, które są wizytówką SPC, pozwalają producentom zapanować nad zmiennością procesów i w wyniku tego poprawić jakość produktów i zmniejszyć koszty. Wielokrotnie okazało się, że stosowanie tych technik pozwala organizacji wyróżnić się na rynku, np. dzięki weryfikacji zdolności procesów produkcyjnych do spełnienia wymagań stawianych przez klientów.

Dowiedz się więcej o SPC.

STATISTICA QC


Optymalizacja procesów i produktów metodami DOE

 • Planowanie Doświadczeń (DOE)
 • ANOVA, komponenty wariacyjne
 • Profile odpowiedzi i funkcje użyteczności

Ciągłe doskonalenie procesów i produktów jest konieczne dla istnienia i rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa. Jednym z warunków udoskonalania produktów i procesów jest zdobycie o nich rzetelnej wiedzy. Sprawdzoną drogą uzyskiwania takiej wiedzy jest przeprowadzenie doświadczenia. Zazwyczaj wykonanie doświadczeń jest kosztowne i czasochłonne. Zastosowanie technik Planowania doświadczeń (ang. Design of Experiments, DOE) pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania przy minimalnych kosztach i czasie badań. W przypadku gdy zebraliśmy dane o procesie i właściwościach produktu, możemy je przeanalizować w celu znalezienia optymalnych parametrów procesu i czynników wpływających na finalny produkt. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi, takich jak profile odpowiedzi, możemy jednocześnie optymalizować wiele właściwości produktu. Dowiedz się węcej o planowaniu doświadczeń (DOE).

STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC


Analiza systemów pomiarowych (MSA)

 • Analiza R&R
 • Liniowość miernika
 • Zdolność miernika
 • Stabilność miernika

Zarówno tradycyjne SPC, jak i np. strategia Six Sigma nie mogą obejść się bez pomiarów. Zanim będzie można mówić o poprawnym i skutecznym działaniu systemu jakości opartego na danych, niezbędne jest zapewnienie jakości działania samych systemów i urządzeń pomiarowych. Brak zapewnienia jakości systemów pomiarowych zazwyczaj generuje nieprzewidziane koszty, spowodowane np. przez alarmy wynikłe z błędów pomiarowych. Analiza systemów pomiarowych jest kluczową kwestią przy monitorowaniu procesów, gdyż pozwala określić zmienność pochodzącą z procesu pomiaru i z samego procesu produkcyjnego. Dowiedz się więcej o MSA.

STATISTICA QC


Przewidywanie i modelowanie procesów

 • Prognozowanie
 • Wykrywanie przyczyn wad
 • QC data mining
 • Przewidywanie problemów z jakością

Procesy produkcyjne są często bardzo skomplikowane i wieloetapowe. Dzięki zastosowaniu statystyki i data mining możemy przewidywać właściwości produktów jeszcze przed zakończeniem procesu ich wytwarzania, np. W celu skorygowania ustawień lub przerwania procesu wytwarzania dla produktów, które nie będą spełniały końcowych wymagań. Statystyczny model procesu ułatwia wykrycie przyczyn wad produktu oraz zidentyfikowanie parametrów procesów, które są kluczowe dla właściwości finalnego produktu. Modele są w stanie przewidywać krytyczne zdarzenie, takie jak awaria maszyny lub wystąpienie defektu. Ze względu na skomplikowane zależności i dużą ilość danych w takich zastosowaniach bardzo dobrze sprawdzają się narzędzia data mining, np. Sieci Neuronowe i drzewa klasyfikacyjne. Dowiedz się więcej o modelowaniu procesów produkcyjnych.

STATISTICA Process Optimization


Procesy o wielu właściwościach

 • Procesy wsadowe (okresowe)
 • Analizy wielowymiarowe
 • Wielowymiarowe statystyczne sterowanie jakością (MSPC)

We współczesnym przemyśle procesy są bardzo często sterowane za pomocą automatyki przemysłowej, która zapisuje bardzo dużo parametrów procesów. Dane te po przetworzeniu za pomocą odpowiednich technik wielowymiarowych stanowią dobrą podstawę do podejmowania decyzji. W wielu gałęziach przemysłu (m.in. chemicznym, farmaceutycznym, petrochemicznym, spożywczym) stosuje się procesy wsadowe, których badanie wymaga specjalnych przekształceń i metod analizy danych, określanych jako wielokierunkowe wielowymiarowe statystyczne sterowanie jakością (ang. Multiway Multivariate SPC). Zastosowanie odpowiednich metod analizy danych daje tu ogromne korzyści, zwłaszcza że jakość wyrobów wytwarzanych w procesach wsadowych jest często krytyczna (np. W produkcji leków jest kwestią życia i śmierci). Dowiedz się więcej o MSPC.

STATISTICA, STATISTICA MSPC


Niezawodność

 • Funkcja intensywności uszkodzeń (ryzyka)
 • Badanie rozkładu czasu uszkodzeń
 • Przewidywanie czasu poprawnego działania

Niezawodność stanowi istotny element decydujący o jakości produktu. Dlatego ważne jest ilościowe ujęcie niezawodności wyrobu pozwalające na ocenę czasu trwania jego przydatności. Dysponując wiarygodną oceną niezawodności i przedziałem ufności dla tej oceny, można podejmować racjonalne decyzje o tym, kiedy należy podjąć działania zapobiegające awarii (np. przegląd lub wymiana maszyny). Dowiedz się węcej o badaniu niezawodności.

STATISTICA QC


Badanie zadowolenia klienta

 • Poznawanie wymagań klientów
 • Monitorowanie zadowolenia klienta
 • Badania ankietowe
 • Analiza przyczyn reklamacji

Jednym z kluczowych wyzwań, przed jakimi stoją nowoczesne przedsiębiorstwa, jest ukierunkowanie na klienta i lepsze spełnienie jego potrzeb. Strategie zarządzania jakością, takie jako ISO 9000, Six Sigma i TQM są skoncentrowane na kliencie i zaspokojeniu jego potrzeb. Oczywiście aby móc zaspokoić potrzeby, trzeba je najpierw poznać. Równie ważne jest poznanie przyczyn niezadowolenia klientów, przyczyn najczęściej zgłaszanych reklamacji itp. Do realizacji obu tych celów niezbędne są odpowiednie metody analizy danych. Dowiedz się węcej o badaniu zadowlenia klienta.

STATISTICA QC


Analiza danych w przemyśle farmaceutycznym

 • Walidacja
 • Wymagania FDA
 • PAT (Process Analytical Technology)

Przemysł farmaceutyczny spośród innych gałęzi przemysłu wyróżniają ostrzejsze normy, które należy spełnić. Zapewnienie jakości, a co za tym idzie bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych, jest wyjątkowo istotną kwestią. Dlatego też wymaga się od producentów między innymi przeprowadzenia działań mających na celu potwierdzenie odpowiedniego działania procesów produkcyjnych (walidacja). Niezwykle pomocne w tych działaniach jest odpowiednie zastosowanie statystycznych metod analizy danych, które pomogą zwalidować proces. Biorąc pod uwagę postęp technologiczny, zaproponowane zostało nowe podejście do zapewnienia jakości : Process Analytical Technology (PAT), które może zastąpić tradycyjne metody walidacji.

STATISTICA QC, Zestaw Farmaceutyczny, STATISTICA Document Management System


Systemy zbierania, gromadzenia i analizy pomiarów

 • Zbieranie danych z urządzeń pomiarowych
 • Integracja i centralna baza danych
 • Automatyzacja

Jednym z kluczowych zagadnień związanych z SPC jest gromadzenie wyników pomiarów, wykorzystywanych do monitorowania na bieżąco procesów produkcyjnych oraz do generowania na podstawie tych danych odpowiednich raportów. Dane gromadzone są w jednej, centralnej, dedykowanej do celów SPC bazie danych. Właściwie zaplanowana, dedykowana baza danych pozwala wykorzystać w późniejszym czasie dane pomiarowe do otrzymywania użytecznych i rzetelnych analiz i raportów. System do zbierania danych pomiarowych umożliwia przesyłanie danych z urządzeń pomiarowych bezpośrednio do bazy danych, ograniczając do minimum wkład pracy operatora na stanowisku pomiarowym. Operatorzy śledzą na bieżąco przebieg procesu, prezentowany w formie kart kontrolnych odświeżanych na bieżąco wraz z nachodzącymi nowymi pomiarami. Wyniki jednorazowych analiz lub szablony raportów opracowane przez analityków mogą być udostępniane określonej grupie lub publikowane szerszej grupie odbiorców, np. W intranecie. Dowiedz się węcej o systemach.

STATISTICA Enterprise QC, STATISTICA Enterprise Server


Six Sigma

 • Ciągła poprawa jakości
 • Wiedza oparta na danych
 • Analiza przyczyn i skutków

Strategia Six Sigma została po raz pierwszy wdrożona w firmie Motorola na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy okazało się, że tradycyjne metody sterowania jakością nie przynoszą odpowiednio dużych korzyści. Połączenie filozofii ciągłej poprawy jakości z dogłębną analizą danych przy użyciu najróżniejszych metod statystycznych okazało się strzałem w dziesiątkę. Strategia ta okazała się tak skuteczna, że przeżywa obecnie swój rozkwit. Warto zauważyć, że głównym motorem sukcesów tej strategii jest położenie dużego nacisku na statystyczna analizę danych, co nie było odpowiednio uwypuklone, np. W metodologii TQM (Total Quality Management). Dowiedz sie więcej o Six Sigma w STATISTICA.

STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC


Normy ISO 9000 i TS 16949

 • Karty Kontrolne
 • MSA
 • Zarządzanie dokumentami

Jednym ze sposobów, które pozwalają przedsiębiorstwom sprostać najróżniejszym żądaniom klientów, jest wprowadzenie jednolitego mechanizmu regulacyjnego, jakim jest seria opracowanych w 1987 roku norm ISO 9000. Niemniej, jednak ze względu na fakt, że normy ISO nie uwzględniały w odpowiedni sposób takich gałęzi przemysłu, jak przemysł samochodowy, stworzona została norma QS 9000/TS 16949. W trakcie wdrażania systemu jakości 90% działań to wdrażanie procedur i systemów do SPC, które są szczególnie ważne w przypadku przemysłu samochodowego, zatem istotnym elementem, który minimalizuje czas wdrożenia, jest dobór odpowiedniego oprogramowania analitycznego.

STATISTICA QC, STATISTICA Document Management System

  Thomson Displays
  Thomson Displays jest czwartym co do wielkości producentem kineskopów kolorowych na świecie.

  „Z polskim oddziałem firmy StatSoft współpracujemy niemal od początku jego istnienia. Współpraca z firmą StatSoft Polska trwa, umożliwiając nam realizację zadań inżynierskich, które byłyby znacznie opóźnione, gdyby prowadzić je samodzielnie lub przy nieskoordynowanej pomocy ekspertów uniwersyteckich. Zespół StatSoft Polska oferuje nam zarówno kompetentną pomoc techniczną na miarę naszych potrzeb, jak również współpracę przy rozwiązywaniu specyficznych dla naszego zakładu zadań i problemów. W zakresie precyzowanym przez kolejne umowy, StatSoft pomaga nam wdrożyć system ciągłego monitorowania głównych parametrów procesu produkcyjnego, opracowując na bazie systemu SEWSS [STATISTICA Enterprise QC] i modułów programu STATISTICA statystyczne monitory procesu, które są dostosowane do naszych potrzeb analizy i prezentacji różnorodnych danych, współpracujące z zewnętrznymi bazami danych, nietypowymi co do wielkości i częściowo struktury. Realizacja pracy odbywa się na zasadach bliskiej, koleżeńskiej współpracy naszych inżynierów z zespołem StatSoftu, podczas której nasi pracownicy zyskują nowe umiejętności. Terminy realizacji wstępnych, testowych aplikacji wahają się w granicach od pięciu dni do dwóch tygodni, gdyż intensywna praca rozpoczyna się tuż po przekazaniu przez nas założeń technicznych oraz po telefonicznym uzgodnieniu kosztów zamówienia.”


  VISTEON
  VISTEON to jeden z największych na świecie dostawców podzespołów i systemów dla przemysłu motoryzacyjnego. Podczas przebudowy systemu SPC i przygotowywania się do certyfikacji QS9000, VISTEON wybrał system STATISTICA Enterprise QC. Na wybór wpłynęło wiele czynników. Jak mówi przedstawiciel VISTEON

  SEWSS [STATISTICA Enterprise QC] jest naprawdę elastyczny i mogliśmy doskonale dopasować oprogramowanie do naszego aktualnego systemu: wprowadzanie każdego parametru (np. nazwisko operatora, numer partii) można skonfigurować, co umożliwia bardzo dokładną analizę zmienności procesu. Rozbudowane narzędzia systemu SEWSS [STATISTICA Enterprise QC](DOE, analizy wielowymiarowe) również miały istotny wpływ na naszą decyzję”.


  Georgia-Pacific Resins
  Georgia-Pacific Resins, Inc. (GPRI) to producent chemikaliów wykorzystywanych m.in. W przemyśle drzewnym, lotniczym i papierniczym. Według pracownika Działu Badań i Rozwoju:

  „GPRI zdecydowało się wdrożyć STATISTICA Enterprise-Wide SPC System (SEWSS [STATISTICA Enterprise QC]) ze względu na szeroki zestaw metod statystycznych i wywierający wrażenie zestaw wspierających je narzędzi graficznych”

  Oprogramowanie STATISTICA wybrało wiele przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Są to m.in.: ABB Sp. Z o.o., Alstom Power Sp. Z o.o., Cadbury Wedel Sp. Z o.o., Coca-Cola HBC Polska Sp. Z o.o., Delphi Automotive Systems Poland Sp. Z o.o., Can-Pack S.A., Fabryka Śrub Śrubex S.A., Fiat Auto Poland S.A., Frantschach Świecie S.A., Gillette Poland International Sp. Z o.o., GKN Driveline Polska Sp. Z o.o., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Górażdże Cement S.A., Grupa Lotos S.A., Hochland Polska Sp. Z o.o., ISPAT POLSKA STAL SA, Isuzu Motors Polska Sp. Z o.o., Jabil Circuit Poland Sp.z o.o., Kompania Piwowarska S.A., Lear Corporation Poland Sp. Z o.o., Masterfoods Polska Sp. Z o.o., Pepsi-Cola General Bottlers Sp. Z o. o., Philips Consumer Electronics Industries Poland S.A., Philips Lighting Farel Mazury Sp. Z o.o., Rigips Polska -Stawiany Sp. Z o.o., Robert Bosch Sp. Z o.o., Rockwool Polska Sp. Z o.o., Saint-Gobain Velimat Polska Sp. Z o.o., Thomson multimedia Polska Sp. Z o.o., Timken Polska Sp. Z o.o., Visteon Poland S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.