Laboratoria badawcze i pomiarowe

W nowoczesnych systemach zarządzania jakością laboratoria stały się kluczowym elementem pozwalającym zweryfikować jakość oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów. Jest zatem naturalne że niezbędne jest po pierwsze zapewnienie jakości działania samych laboratoriów i ich systemów pomiarowych, gdyż w oparciu o dostarczane przez nie wyniki podejmowane są ważne decyzje.

Laboratoria i ich dzisiejsze potrzeby

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z laboratoriami, które wykonują oznaczenia zawartości węgla w paliwie, czy zawartości substancji czynnej w leku, czy też mierzą średnicę tłoka silnikowego, narażone są na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. W celu oceny istotności wpływu różnych niekorzystnych czynników, należy przeprowadzić odpowiednie doświadczenia, które są oparte na przeprowadzeniu serii pomiarów i statystycznej ocenie ich właściwości. Sposób przeprowadzania pomiarów testowych oraz statystyczna ocena wyników jest regulowana przez różnego rodzaju normy, które często różnią się w zależności od gałęzi przemysłu, w którym są wykorzystywane. Poniżej zostały opisane rozwiązania przygotowane dla znormalizowanych zagadnień.

Laboratoria w branży motoryzacyjnej

Laboratoria w branży motoryzacyjnej

W przemyśle motoryzacyjnym obowiązuje norma ISO/TS 16949:2002, która szczegółowo omawia sposób weryfikacji jakości systemów pomiarowych w ramach MSA (Measurement System Analysis). Wszystkie niezbędne metody statystyczne wykorzystywane w obrębie MSA zostały zaimplementowane w programie STATISTICA w module Analiza Procesu. Oprócz „tradycyjnych” metod statystycznych takich jak R&R, zaproponowane zostały również metody oceny systemów pomiarowych, w których pomiary są wykonywane poprzez ocenę alternatywną (dobry/zły).

Dowiedz się więcej…

Walidacja metod pomiarowych

Sposób potwierdzania jakości pomiarów w laboratoriach badawczych i pomiarowych jest regulowany przez normę PN-EN ISO/IEC 17025 pt. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Norma ta mówi o potrzebie walidacji metod pomiarowych co wiąże się między innymi ze statystyczną analizą danych. W celu ułatwienia i  przyspieszenia procedury walidacji przygotowaliśmy specjalny dodatek do programu STATISTICAWalidacja metod pomiarowych. Problematyka ta została opisana w artykule pt. „Automatyczna walidacja metod badawczych i pomiarowych” opublikowanym w czasopiśmie LAB – Numer 08/06.

Dowiedz się więcej…

Badania międzylaboratoryjne i badania biegłości laboratoriów

Kolejnym, bardzo ważnym aspektem działania laboratoriów są badania międzylaboratoryjne oraz badania biegłości. W obydwu przypadkach organizator badań musi poświęcić wiele energii na obróbkę wyników i przygotowanie raportów w oparciu o przesłane przez uczestników dane. Przygotowany przez StatSoft Polska system do automatycznej obróbki danych i tworzenia raportów z badań międzylaboratopryjnych pozwoli skrócić ten czas do minimum.

Dowiedz się więcej…

Wyznaczanie niepewności pomiaru

Program Wyznaczanie niepewności pomiaru pozwala na opracowanie wyników badań laboratoryjnych z uwzględnieniem różnych źródeł niepewności pomiaru. Interfejs graficzny programu umożliwia łatwe wprowadzanie formuł oraz wyników poszczególnych pomiarów, a następnie przeprowadzenie obliczeń niepewności. Program automatycznie przeprowadza odpowiednie analizy statystyczne oraz generuje kompleksowy, gotowy do wykorzystania raport. Graficzny interfejs programu dostępny jest w języku polskim i angielskim. Użytkownik może też wybrać język, w którym ma zostać wygenerowany raport.

Dowiedz się więcej…

Walidacja systemów informatycznych

Walidacja systemów informatycznych

Od wielu lat komputery są standardowym narzędziem pracy i wiele zadań, które były realizowane ręcznie w formie papierowej coraz częściej są wspomagane lub wręcz przenoszone na systemy informatyczne. Jeżeli zadanie które obsługiwane jest przez system informatyczny jest zadaniem kluczowym, wtedy niezbędna jest walidacja takiego systemu informatycznego w celu potwierdzenia jego niezawodności. Sugestie dotyczące między innymi tej problematyki zostały zawarte w biuletynie informacyjnym klubu POLLAB 1/50/2008 pt. „Wytyczne do zarządzania komputerami i oprogramowaniem w laboratoriach w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005”. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom StatSoft oferuje szeroki zakres usług związanych z walidacją oferowanych rozwiązań informatycznych począwszy od wspomagania w procesie walidacji wykonywanego samodzielnie przez klienta, poprzez dostarczenie odpowiedniej dokumentacji a skończywszy na pełnej walidacji na stanowiskach w siedzibie klienta.

Dowiedz się więcej…

Integracja z systemami typu LIMS

Integracja z systemami typu LIMS

Wiele, zwłaszcza większych laboratoriów już wdrożyło lub nosi się z zamiarem wdrożenia systemu typu LIMS (Laboratory Information Management System). Systemy tego typu zapewniają pewne i szybkie zarządzanie wynikami pomiarów wykonywanymi w laboratorium. Zarówno sam program STATISTICA (STATISTICA Query) jak i dedykowane dla laboratoriów rozwiązania analityczne, mają możliwość pobierania danych z tego typu systemów, w celu utworzenia automatycznego raportu lub przeprowadzenia analiz statystycznych na surowych danych. W niektórych przypadkach, co zależy od konkretnej struktury informatycznej systemu, istnieje możliwość pełnej integracji, dzięki czemu wyeliminowany zostaje etap pobierania danych poza system LIMS.

Dane z urządzeń pomiarowych

Dane z urządzeń pomiarowych

W laboratoriach wykorzystywanych jest wiele urządzeń pomiarowych, które mają możliwość wysłania wyników pomiarów bezpośrednio do komputera lub zapisania ich do plików poprzez zintegrowane oprogramowanie. W takim przypadku istnieje możliwość automatycznego pobrania danych do systemu analizy danych. Powoduje to znaczne przyspieszenie pracy oraz wręcz wyklucza błedy, które często występują w trakcie ręcznego przenoszenia danych. Przykładem urządzeń pomiarowych, z których można pobrać dane w sposób automatyczny mogą być: waga analityczna firmy Radwag, która jest podłączona do komputera poprzez port szeregowy lub zrywarka firmy Zwick, która zapisuje wyniki planu pomiarowego w pliku tekstowym.

Warto przeczytać: