Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych


StatSoft Polska
Uniwersytet Ekonomiczny

Regulamin

Pozostałe szczegóły, nieokreślone w niniejszej ofercie są uregulowane w Regulaminie studiów podyplomowych UEK. Jeśli zapisy regulaminu różnią się od niniejszej oferty obowiązują zasady określone w niniejszej ofercie.