Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych


StatSoft Polska

Uniwersytet Ekonomiczny

Program

Program studiów przewiduje 180 godzin zajęć, które kończą się obroną pracy dyplomowej.

Przedmioty:

 1. Przedmioty wprowadzające w zagadnienie analizy danych i prognozowania
  1. Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i procesów stochastycznych
  2. Wprowadzenie do STATISTICA
  3. Wprowadzenie do teorii prognoz
 2. Klasyczne metody prognozowania szeregów czasowych
  1. Analiza i prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu
  2. Analiza i prognozowanie na podstawie szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi
  3. Modele regresji w prognozowaniu
  4. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych
  5. Prognozowanie zmiennych jakościowych
 3. Prognozowanie finansowych szeregów czasowych
  1. Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych (procesy ARMA, ARIMA)
  2. Modele prognozowania wariancji procesu – wielowymiarowe procesy stochastyczne – modele klasy GARCH
  3. Estymacja i prognozowanie miar ryzyka
 4. Niestandardowe metody prognozowania szeregów czasowych
  1. Data mining w analizie danych i prognozowaniu
  2. Prognozowanie przy wykorzystaniu sieci neuronowych
  3. Inne metody prognozowania szeregów czasowych
 5. Wykorzystanie prognozowania w praktyce
  1. Prognozowanie w praktyce
  2. Warsztaty prognostyczne
 6. Seminarium