Wyniki konkursu – edycja 2007

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft Inc.StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

W edycji 2007 na konkurs nadesłano ponad 30 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:

Dr inż. Joanny Chwiej, zatytułowaną „Promieniowanie synchrotronowe w badaniach składu pierwiastkowego oraz związków organicznych w komórkach nerwowych dla wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych”. Promotorem pracy był prof. Marek Lankosz, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza. Nagroda w wysokości 3000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, promujący pracę otrzyma 10 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

Dr Macieja Szaleńca, zatytułowaną „Ethylbenzene dehydrogenaze – biocatalytic oxidation of alkylaromatic and alkelheteroaromatic compouds”. Promotorem pracy była prof. Małgorzata Witko, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Nagroda w wysokości 3000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, promujący pracę otrzyma 10 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

Mgr Bartosza Kondratka, zatytułowaną „Klasyczna teoria testów a teoria odpowiadania na pozycje testowe. Teoretyczne i empiryczne porównanie rozwiązań dla pozycji ocenianych dychotomicznie”. Promotorem pracy był prof. Zbigniew Spendel, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, promujący pracę otrzyma 15 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Akademia Rolnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • Prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Adam Walanus, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2008 zostanie przeprowadzona kolejna, jedenasta edycja konkursu.

Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby. Szczegółowe informacje o konkursie oraz o programach z rodziny STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.