Wyniki konkursu – edycja 2004

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft Inc.StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.
W edycji 2004 nadesłano ponad 30 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.
W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:
Dr inż. Marzeny Marcinowskiej, zatytułowaną „Efektywność wybranych metod szacowania udziału źródeł punktowych w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych„. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Marek Nawalany, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora.
Jednocześnie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, promujący pracę otrzyma 20 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.
Dr inż. Izabeli Polewiak, zatytułowaną „Porównanie wpływu uprawy zintegrowanej i tradycyjnej na porowatość warstwy ornej gleby – model matematyczny porowatości„. Promotorem pracy był dr hab. Ryszard Walkowiak, Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Poznaniu. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora.
Jednocześnie Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Poznaniu, promujący pracę otrzyma 20 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.
W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

Mgr inż. Justyny Kolat, zatytułowaną „Sekwencyjna alokacja w badaniach klinicznych„. Promotorem pracy była dr Alicja Jokiel-Rokita, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora.
Jednocześnie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, promujący pracę otrzyma 25 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. Aleksander Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Akademia Rolnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2005 zostanie przeprowadzona kolejna, ósma edycja konkursu. Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby. Szczegółowe informacje o konkursie oraz rodzinie programów STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.