Wyniki konkursu – edycja 2003

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft, Inc.StatSoft Polska.

Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

W edycji 2003 nadesłano ponad 30 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:

Dr Beaty Paszko, zatytułowaną Biosystematyka gatunków górskich rodzaju Calamagrostis (sekcje Deyeuxia i Calamagrostis) w Polsce – jako podstawa ochrony ich różnorodności. Promotorem pracy był doc. dr hab. Ludwik Frey, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.

Jednocześnie Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, promujący pracę otrzyma 20 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

Dr Agnieszki Stanimir, zatytułowaną Wykorzystanie analizy korespondencji w badaniach marketingowych. Promotorem pracy był prof. dr hab. Józef Dziechciarz, Wydział Zarządzania i Informatyki, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Zarządzania i Informatyki, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, promujący pracę otrzyma 20 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

Mgra inż. Marcina Lucknera, zatytułowaną Automatyczna identyfikacja wybranych symboli notacji muzycznej. Promotorem pracy był dr Władysław Homenda, Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych, Politechnika Warszawska. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, promujący pracę otrzyma 25 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W skład komisji konkursowej wchodziły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. zw. dr hab. Aleksander Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Akademia Rolnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2004 zostanie przeprowadzona kolejna, siódma edycja konkursu. Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby. Szczegółowe informacje o konkursie oraz rodzinie programów STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.