I. Cele konkursu

 • Promowanie autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach z rodziny Statistica.
 • Popularyzacja umiejętności poprawnego stosowania nowoczesnych metod analitycznych w różnych dziedzinach badań naukowych i zastosowaniach praktycznych.

II. Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest firma StatSoft Polska. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.

III. Warunki udziału w konkursie

 • Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane w polskich wyższych uczelniach i instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.
 • Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub Dziekanów wydziałów.
 • Zgłoszenia udziału należy kierować do sekretarza Komisji Konkursowej na adres: StatSoft Polska, 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, telefon 12 428 43 00, 601 414 151, faks 12 428 43 01. Termin zgłoszenia upływa 10 listopada 2017.
 • Pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie powinno obejmować:
  • 1 wydrukowany egzemplarz pracy
  • dane o autorze (aktualny adres do korespondencji, tel., e-mail), promotorze pracy (aktualny adres do korespondencji, miejsce pracy, tel., e-mail.) i wydziale promującym pracę
  • kopie ocen pracy dokonanych przez promotora (dotyczy prac magisterskich) i recenzenta(ów)
  • potwierdzenie złożenia pracy lub potwierdzenie, że praca została obroniona.
 • Praca musi być przygotowana z wykorzystaniem legalnej wersji programu (należy podać numer licencji).

IV. Główne kryteria oceny prac

 • Poprawność zastosowania wybranych metod statystyki i analizy danych
 • Walory naukowe, poznawcze i praktyczne uzyskanych wyników
 • Zastosowanie możliwie wielu różnych technik analitycznych zawartych w programach z rodziny Statistica.

V. Nagrody

Pula nagród dla autorów i promotorów prac: 10000 zł
Nagrody zostaną podzielone pomiędzy autorów i promotorów nagrodzonych prac.

Nagrody dla Wydziałów promujących prace doktorskie i magisterskie:
Szkolenie zamknięte dla grupy pracowników Wydziału wybrane z oferty kursów organizowanych przez StatSoft Polska.

VI. Komisja konkursowa

Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadza Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą profesorowie wyższych uczelni zajmujący się zastosowaniem metod statystycznej analizy danych w różnych dziedzinach badań naukowych, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz przedstawiciel StatSoft Polska.

VII. Przebieg konkursu

 • Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do dnia 10 listopada 2017.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2017.
 • Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród telefonicznie lub drogą mailową.
 • Nagrody dla autorów i promotorów prac zostaną przekazane w terminie 6 tygodni od ogłoszenia wyników przez Komisję Konkursową.

VIII. Uwagi końcowe

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania streszczeń lub fragmentów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez StatSoft Polska oraz umieszczanych na stronach internetowych).

W kwestiach merytorycznych nie objętych regulaminem decydować będzie Komisja Konkursowa a w sprawach organizacyjnych organizator. Regulamin może ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wysokości lub odstąpienia od przyznawania nagród lub do odwołania konkursu.


Dodatkowe informacje o konkursie oraz rodzinie programów Statistica można uzyskać w siedzibie firmy StatSoft Polska, telefonicznie (12 4284300) lub drogą mailową.