Jednostki administracji publicznej działając zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym podejmują zadania i problemy związane z niemal wszystkimi dziedzinami życia społecznego.

W szczególności są to zadania związane z finansami publicznymi, działalnością skarbową czy ubezpieczeniami społecznymi, ochroną zdrowia, przeciwdziałaniem bezrobociu i opieką społeczną. W zakresie działań administracji jest także edukacja, walka z przestępczością, zadania związane z transportem i komunikacją oraz ochrona środowiska.

Analiza danych i data miningu w marketingu
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

Obowiązek analizy danych

Chociaż jednostki administracji publicznej zajmują się tak rozległą i różnorodną tematyką – to jednak łączy je jedno. Na wszystkich spoczywa obowiązek gromadzenia informacji na temat podejmowanych zadań oraz wykonywanie na ich podstawie analiz, które umożliwiają wykonanie obowiązkowych sprawozdań a także pozwalają na lepsze poznanie organizacji oraz wpływu działających na nią czynników.

Obowiązek gromadzenia i analizy danych wynika po pierwsze z wymogów prawnych. Pieniądze, którymi dysponują organy administracji są środkami publicznymi, stąd też ciąży na nich obowiązek informowania społeczeństwa co do celu i sposobu ich wydatkowania. Do rzetelnego raportowania tej działalności konieczne jest wykorzystanie narzędzi analizy danych.

Dodatkowo należy pamiętać, że każda jednostka administracji korzysta ze środków publicznych, dlatego też musi dbać o racjonalne zarządzanie swoimi zasobami. Na poprawne funkcjonowanie administracji zasadniczy wpływ ma znajomość aktualnego stanu projektów i realizowanych zadań a także wpływających na te jednostki różnego rodzaju czynników. Nieodzowna w zdobyciu tej wiedzy jest właśnie analiza danych. Mapy w STATISTICA

Sprawozdawczość

Narzędzia analizy danych zawarte w STATISTICA pomagają zarówno w raportowaniu rutynowych działań organizacji, jak również w monitorowaniu stanu i realizacji projektów. Pozwalają także w należyty sposób ocenić wyniki podejmowanych działań, na przykład określić czy środki, którymi dysponowała dana jednostka wydawane były w sposób racjonalny i efektywny.

 Dzięki poprawnie prowadzonej sprawozdawczości jednostki administracji publicznej zyskują:

  • Szybki wgląd w aktualny stan projektów i realizowanych zadań
  • Możliwość oceny realizowanych projektów oraz przewidywanie zagrożeń

Jednym z narzędzi analitycznych STATISTICA powszechnie wykorzystywanych przez pracowników administracji jest program Mapy, pozwalający prezentować graficznie analizowane cechy w rozbiciu na województwa lub powiaty.

Automatyzacja sprawozdawczości

Sprawozdawczość realizowana przez jednostki administracji publicznej to zadanie, które rzadko wymaga skomplikowanych analiz. Największą trudnością jest pracochłonność i czasochłonność prac a także ryzyko popełnienia błędu w trakcie rutynowych czynności.
Trudności te można ominąć stosując mechanizmy zawarte w programie STATISTICA, pozwalające na przygotowanie szablonów analiz, które mogą być uruchamiane w sposób automatyczny dla nowych zbiorów danych. Szablony analiz umożliwiają zwiększenie stopnia automatyzacji sprawozdawczości przez co pozwalają na znaczne skrócenie czasu ich wykonywania oraz spadek ryzyka popełnienia błędu.
Przygotowane w STATISTICA raporty mogą być dodatkowo automatycznie zapisywanie w odpowiednim formacie na przykład PDF lub html i udostępniane zainteresowanym, uprawnionym osobom w sieci Internet bądź Intranet.

Wykrywanie zależności i prognozowanie

Sprawozdawczość pozwala wypełnić obowiązki nałożone przez przepisy prawne jednak wiedza uzyskana na jej podstawie pozwala co najwyżej rzetelnie przedstawić stan przeszły. Osoby kierujące organizacją, poza raportem opisującym aktualną sytuację potrzebują również dodatkowych informacji, które pozwoliłyby lepiej zrozumieć organizację a tym samym sprawnie nią zarządzać.
Narzędzia analizy danych zawarte w STATISTICA pozwalają na wykonywanie zaawansowanych analiz umożliwiających odkrywanie nieznanych wcześniej zależności, istotnych dla funkcjonowania organizacji. Wykorzystanie do zarządzania organizacją wiedzy uzyskanej na podstawie zaawansowanej analizy danych pozwala:

  • lepiej zrozumieć mechanizmy zjawisk będących przedmiotem zainteresowania organizacji
  • wyszukiwać i oceniać zależności pomiędzy badanymi zjawiskami,
  • identyfikować krytyczne czynniki, które wpływają na dane zjawiska,
  • oceniać poszczególne efekty podejmowanych działań,
  • oceniać zróżnicowanie efektów działań dla poszczególnych grup odbiorców oraz szukać przyczyn tego zróżnicowania.

Wyniki dogłębnej analizy danych mogą zwiększyć skuteczność działań podejmowanych przez jednostki administracji publicznej, poprawić efekty realizowanych projektów oraz pozwolić na bardziej racjonalne ich planowanie.

Dodatkowo uważna analiza danych historycznych gromadzonych na potrzeby sprawozdawczości może być podstawą do formułowania skutecznych prognoz dotyczących przyszłości. Dla osób, które planując działania muszą opierać się na szacunkowych wartościach przyszłych zjawisk, taka wiedza stanowi zwykle nieocenioną pomoc. Trafnie postawiona prognoza może więc być podstawą lepszych decyzji i planów, ale także może pozwolić lepiej przygotować się do spodziewanych zmian, jakie zajdą w przyszłości.

Dodatkowe informacje:

Artykuły z przykładami analizy i opisami najczęściej stosowanych metod