Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Ogłoszone zostały wyniki siódmej edycji (2004) konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W kategorii prac doktorskich komisja przyznała dwie równorzędne nagrody za prace:

  • Dr inż. Marzeny Marcinowskiej „Efektywność wybranych metod szacowania udziału źródeł punktowych w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Marka Nawalanego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
  • Dr inż. Izabeli Polewiak „Porównanie wpływu uprawy zintegrowanej i tradycyjnej na porowatość warstwy ornej gleby – model matematyczny porowatości”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Walkowiaka na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu.

W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

  • Mgr inż. Justyny Kolat „Sekwencyjna alokacja w badaniach klinicznych”, napisaną pod kierunkiem dr Alicji Jokiel-Rokity na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Gratulujemy autorom i promotorom nagrodzonych prac.

W tym roku organizujemy kolejną ósmą już edycję konkursu. Zapraszamy do udziału i zgłaszania prac, a także do zapoznania się z wynikiami poprzednich edycji konkursu oraz regulaminem bieżącej edycji.