Zestaw Plus


Zestaw przeznaczony jest zarówno dla osób wykonujących pogłębioną analizę danych w różnych obszarach biznesu, jak również naukowców opracowujących wyniki swoich badań. W skład programu wchodzi zestaw narzędzi do czyszczenia i przygotowania danych. Zestaw zawiera także zaawansowane moduły analityczne przydatne w codziennej pracy analityków. W skład zestawu wchodzą również narzędzia umożliwiające podsumowanie skal wykorzystywanych podczas badań ankietowych, obliczanie wskaźników przydatnych w badaniach naukowych oraz wielu branżach biznesu. Ponadto użytkownicy Zestawu Plus mają do dyspozycji szereg dostosowanych wykresów oraz narzędzia formatujące wyniki wykonanych analiz.

Pobierz wersję próbną

Poprawność danych

Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość łatwiejszego zdefiniowania reguł poprawności danych. W oknie definiowania reguł można wybrać nazwę zmiennej, wskazać żądane wartości lub odpowiadające im etykiety i połączyć je odpowiednim operatorem. Oprócz prostych reguł logicznych użytkownik ma możliwość wykorzystania zaawansowanej biblioteki funkcji zawartej w Statistica. Generowanie reguł ułatwia specjalnie przygotowany kreator. W arkuszu utworzone zostają zmienne wskazujące przypadki poprawne z punktu widzenia określonej reguły. Dodatkowo można utworzyć zmienną sprawdzającą poprawność względem wszystkich podanych reguł. Przygotowane reguły możemy zapisać do pliku konfiguracyjnego i wykorzystywać w innych modułach programu.

 

Braki danych

Moduł umożliwia przekodowanie braków danych według wskazanego schematu

 • Bogaty zestaw sposobów imputacji braków danych
  • Średnią, medianą, modalną
  • Średnią bądź medianą w grupach
  • Najbliższymi sąsiadami
  • Podaną wartością
 • Łatwe określanie tej samej akcji dla wielu zmiennych
 • Testowanie losowości braków danych
 • Zapis określonych schematów kodowania do pliku konfiguracji

 

Zmienne sztuczne

umożliwia zamianę cech jakościowych na odpowiadające im zmienne sztuczne. W programie zaimplementowano cztery schematy kodowania:

 • Kodowanie zero-jedynkowe na n zmiennych (n to liczba poziomów kodowanej cechy),
 • Kodowanie zero-jedynkowe na n-1 zmiennych,
 • Kodowanie z sigma ograniczeniami (quasi-eksperymentalne),
 • Kodowanie ortogonalne.

W przypadku wyboru trzech ostatnich schematów mamy możliwość ręcznego wyboru poziomu odniesienia.

Szybkie rekodowanie

Moduł umożliwia przekodowanie wybranych wartości (dowolna wartość, braki danych, pełne dane, wartość z podanego zakresu) zmiennych do wskazanych nowych wartości. Użytkownik może przekodować jednocześnie wiele zmiennych, a nowe kody mogą zostać wprowadzone do tych samych lub nowych zmiennych.

Przekształcenie zmiennych

Moduł ten umożliwia normalizację danych do skali testów psychologicznych (stenowej, tenowej, staninowej). Dodatkowo moduł umożliwia przekształcenie zmiennych za pomocą szeregu przekształceń np. operacji soft-max czy normalizacji.

 

Zliczanie wartości

Moduł umożliwia utworzenie dodatkowej zmiennej, która zawiera informację, ile razy w danym przypadku w określonej liście zmiennych wystąpiła wskazana przez użytkownika wartość (dowolna wartość, braki danych, pełne dane, wartość z podanego zakresu).

Wielokrotne odpowiedzi

Moduł umożliwia przekształcenie zmiennych zakodowanych w formie wielokrotnych odpowiedzi na wielokrotne dychotomie. Uzupełniająca funkcjonalność umożliwia posortowanie wartości w zmiennych wielokrotnych odpowiedzi zgodnie z kolejnością podaną przez użytkownika.

 

Liczebność próby

Pierwszym modułem wchodzącym w skład grupy Przygotowanie próby jest Kalkulator liczebności próby. Umożliwia on obliczenie minimalnej liczebności próby pozwalającej z zadanym błędem oszacować liczebność próby dla frakcji lub dla zadanej liczebności próby obliczyć błąd oszacowania. Dodatkowymi parametrami uwzględnianymi w analizie są Poziom ufności, Liczebność populacji oraz Wskaźnik struktury

Ważenie wieńcowe

Moduł realizuje ważenie wieńcowe przypadków (RIM weighting). Moduł obsługuje ważenie względem maksymalnie sześciu wymiarów. Aby wygenerować zestaw wag dla przypadków wystarczy podanie rozkładów brzegowych dla poszczególnych wymiarów.

 

Propensity score matching

Moduł przydatny dla osób prowadzących badania obserwacyjne bez możliwości wykonania zaplanowanego eksperymentu. Umożliwia korektę obciążenia mierzonego efektu spowodowanego nielosowym doborem do grupy interwencji i kontroli. 

 

Moduł realizuje procedurę dopasowywania (matching) za pomocą szeregu algorytmów:

 • Metoda najbliższego sąsiada,
 • Metoda z limitem,
 • Metoda z promieniem,
 • Metoda Kernel.

   

 

Podział na podpróby

Moduł Podział na podpróby pozwala na przygotowanie prób uczącej, testowej oraz (opcjonalnie) walidacyjnej na potrzeby budowy modeli predykcyjnych (klasyfikacyjnych lub regresyjnych). 

Moduł oferuje trzy główne opcje podziału zbioru na podpróby:

 • Prosty podział umożliwia podzielenie zbioru danych w sposób losowy na próby: uczącą, testową oraz walidacyjną (opcjonalnie) zgodnie z proporcjami określonymi w grupie Proporcje klas.
 • Zbalansuj uczący pozwala na przygotowanie próby uczącej zawierającej równe proporcje klas zmiennej zależnej. Opcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy problem, jaki chcemy analizować, jest zadaniem klasyfikacyjnym, z dwoma klasami zmiennej zależnej. W zależności od wyboru opcji w grupie Zbalansuj uczący, program dokona nadpróbkowania (oversampling) rzadszej klasy lub zmniejszy liczebność częstszej klasy (downsampling).
 • Analiza skupień pozwala dokonać podziału na podpróby na podstawie losowania przypadków ze skupień utworzonych w wyniku analizy k-średnich dla wybranych predyktorów. Metoda jest przydatna zwłaszcza w sytuacji mniejszych zbiorów danych, pozwala uniknąć nieproporcjonalnego rozłożenia danej klasy przypadków w podpróbach.

W wyniku analizy badacz otrzymuje nowy zbiór danych, który oprócz pierwotnego zestawu zmiennych zawiera dodatkowo kolumnę informującą, do jakiej próby (uczenie, test, walidacja) trafił konkretny przypadek.

Dyferencjał semantyczny

Moduł umożliwia wygenerowanie wykresu dyferencjału semantycznego (dla średnich bądź median) oraz wskazanie ewentualnych zmiennych grupujących.

 

Skala rangowa

Moduł pozwala użytkownikowi na wykonanie rankingu wartości wchodzących w skład skali rangowej oraz liczby wskazań danej wartości na każdej pozycji. Analiza obsługuje dwa sposoby kodowania (zmienne oznaczają oceniane cechy, a wartości przypisane rangi lub zmienne reprezentują kolejne rangi, a wartości oznaczają oceniane cechy).

 

Skala pozycyjna

Moduł umożliwia utworzenie zestawienia rozkładów procentowych wartości zmiennych reprezentujących cechy opisane za pomocą tej skali. Dodatkowo dostępna jest opcja wyróżniania poziomów najczęściej i najrzadziej reprezentowanych.

 

Skala Stapela

Pozwala on na wygenerowanie odpowiedniego wykresu podsumowującego tę skalę na podstawie średnich bądź median; dodatkowo użytkownik może wskazać zmienną grupującą oraz określić szereg parametrów wykresu.

 

Model Thurstone'a

Moduł umożliwia zbudowanie metrycznej skali preferencji na podstawie danych o preferencjach uzyskanych z wykorzystaniem skali porównań parami bądź skali rangowej (jest ona przekształcana do skali porównań parami).

 
 

Dodatkowo uzyskane wyniki można zobrazować za pomocą mapy percepcji utworzonej metodą skalowania wielowymiarowego.

Rzetelność skali

Moduł analizuje wymiarowość analizowanego zbioru, determinując, która z pozycji powinna wejść w skład skali. Następnie oblicza różnego rodzaju miary rzetelności skali oraz ocenia siłę dyskryminacyjną całej skali oraz poszczególnych pozycji.

 

Współczynniki zgodności sędziów

Moduł pozwalają na obliczenie Kappy Cohena oraz Pi Scotta umożliwiających ocenę zgodności pomiędzy dwoma sędziami przy założeniu, że ich oceny są wyrażane na skali nominalnej. Kappa Fleissa rozszerza możliwość obliczania wskaźnika dla więcej niż dwóch sędziów. Alfa Krippendorfa pozwala dodatkowo na uwzględnienie innych skal niż nominalna (przy dowolnej liczbie sędziów).

Krzywe ROC

Krzywe ROC (Receiver Operating Characteristic) są narzędziem służącym do oceny poprawności klasyfikatora (pojedynczej zmiennej lub całego modelu), zapewniają one łączny opis jego czułości i specyficzności. Ten sposób wspomagania systemu decyzyjnego jest szeroko stosowany w różnych obszarach analizy danych, m.in. W diagnostyce medycznej. 

Moduł Krzywe ROC umożliwia:

 • kreślenie krzywych ROC dla prób zależnych i niezależnych,
 • obliczanie pola powierzchni pod krzywą,
 • porównywanie istotności różnicy pól pomiędzy dwiema krzywymi
 • ustalanie optymalnego punktu odcięcia dla podanych kosztów błędnej klasyfikacji i prawdopodobieństw a priori występowania badanego zjawiska,
 • ustalanie optymalnego punktu odcięcia na podstawie indeksu Youdena,
 • obliczanie miar FP,TP FN, FP, Sensitivity, Specificity, ACC, PPV, NPV, False positive ratio, False negative ratio, LR dla wszystkich możliwych punktów odcięcia,
 • kreślenie wykresów dla wymienionych powyżej miar,
 • porównanie krzywych za pomocą miar IDI oraz NRI.

 

Metaanaliza i metaregresja

Moduł jest narzędziem umożliwiającym syntezę wyników wielu niezależnych badań szczególnie w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do danych surowych a dysponujemy jedynie zbiorczymi wynikami tych badań. Podejście takie pozwala rozszerzyć wnioski z pojedynczych badań na szerszą populację oraz zwiększyć wiarygodność otrzymanych wyników. Za pomocą dodatkowych narzędzi takich jak analiza niejednorodności, analiza w grupach czy metaregresja badacz może również ocenić zmienność uzyskanych wyników i wskazać jej źródła. Obliczenia są wykonywane dla szeregu miar efektu, a wyniki można przedstawić w postaci szczegółowych raportów oraz wykresów.

 
 

Moduł Metaanaliza i metaregresja umożliwia m.in.:

 • wprowadzenie wyników badań i gotowych (już wyliczonych) miar efektu;
 • wprowadzanie wyników przedstawionych w różnych formatach;
 • uwzględnienie w analizie badań z wynikami przedstawionymi w postaci różnych miar efektu (np. ilorazu szans oraz d Cohena);
 • obliczanie miar efektu dla pojedynczych badań;
 • obliczanie łącznych miar efektu dla modelu z efektem stałym i zmiennym (fixed effect model, random effects model);
 • wykonanie metaanalizy (meta-analysis) i utworzenie wykresu leśnego (forest plot);
 • przeprowadzenie analizy skumulowanej (cumulative meta-analysis);
 • wykonanie analizy niejednorodności (heterogeneity analysis) – miary Q, T2, I2;
 • utworzenie wykresów: L’Abbego i Galbraitha;
 • przeprowadzenie metaanalizy w grupach (subgroup analyses) dla modelu z efektem stałym oraz efektem zmiennym, z oddzielnym T2 i wspólnym T2;
 • wykonanie metaregresji (meta-regression) i przedstawienie jej wyników w postaci raportów i wykresu bąblowego;
 • przeprowadzenie analizy wrażliwości (sensitivity analysis) – analiza po dołączeniu grupy badań lub wyłączeniu wybranej kombinacji badań;
 • ocena błędu publikacji (publication bias);

 

Kreator Regresji Liniowej

Moduł umożliwia zbudowanie i ocenę modelu regresji liniowej. Korzystając z Kreatora badacz krok po kroku wykonuje kolejne etapy związane z budową modelu regresji poczynając od sposobu kodowania zmiennych oraz wyboru istotnych cech do analizy, poprzez sprawdzanie założeń i identyfikację interakcji aż po ocenę dobroci dopasowania modelu, analizę reszt czy zbadanie jego zdolności predykcyjnych. Funkcjonalność Kreatora obejmuje między innymi:

 • Wygodne określenie poziomów odniesienia predyktorów jakościowych
 • Definiowane transformacji predyktorów ilościowych
 • Uwzględnienie opóźnień, sezonowości oraz trendu w przypadku danych czasowych
 • Wykonanie jednoczynnikowej analizy dla wszystkich wybranych predyktorów
  • Oceny parametrów regresji
  • Ocena liniowości wpływu poszczególnych predyktorów ilościowych

 • Analiza współliniowości predyktorów
  • Analiza korelacji
  • Wyznaczanie skupisk skorelowanych zmiennych
  • Automatyczne wyznaczanie reprezentantów zidentyfikowanych skupisk zmiennych
 • Analiza interakcji
  • Automatyczna identyfikacja istotnych interakcji
  • Tworzenie rankingu interakcji
  • Wygodny wybór interesujących interakcji
 • Krokowe metody doboru zmiennych do modelu
  • Krokowa postępująca i wsteczna
  • Wprowadzanie postępujące
  • Eliminacja wsteczna
 • Zaawansowane schematy walidacji modelu
  • Próba ucząca i testowa
  • Wielokrotna ocena krzyżowa
 • Bogaty zestaw miar jakości modelu
 • Testowanie założeń regresji
  • Szereg raportów i testów oceniających:
   • Normalność reszt
   • Heteroskedastyczność reszt (test White’a)
   • Postać funkcyjną (test RESET)
   • Autokorelacje reszt
   • Liniowość
 • Analiza reszt oraz wartości wpływowych
 • Wykresy regresji cząstkowej oraz reszt cząstkowych
 • Test stabilności Chowa
 • Zapis modelu oraz transformacji w postaci kodu Visual Basica
 • Generowanie prognozy dla nowych danych

 

Kreator Regresji Logistycznej

Moduł umożliwia zbudowanie i ocenę modelu regresji logistycznej. Korzystając z Kreatora badacz krok po kroku wykonuje kolejne etapy związane z budową modelu regresji poczynając od sposobu kodowania zmiennych oraz wyboru istotnych cech do analizy, poprzez sprawdzanie założeń i identyfikację interakcji aż po ocenę dobroci dopasowania modelu, analizę reszt czy zbadanie jego zdolności predykcyjnych. Funkcjonalność Kreatora obejmuje między innymi:

 • Wygodne określenie modelowanej klasy zmiennej zależnej oraz poziomów odniesienia predyktorów jakościowych
 • Wykonanie jednoczynnikowej analizy dla wszystkich wybranych predyktorów
  • Oceny parametrów regresji
  • Obliczanie ilorazów szans wraz z przedziałami ufności
  • Wykres leśny(forest plot) dla zmiennych jakościowych
 • Ranking istotności predyktorów na podstawie testu LR
 • Badanie linowości wpływu predyktorów ilościowych na logarytm szansy modelowanego zjawiska
 • Analiza współliniowości predyktorów
  • Analiza korelacji
  • Wyznaczanie skupisk skorelowanych zmiennych
  • Automatyczne wyznaczanie reprezentantów zidentyfikowanych skupisk zmiennych
 • Analiza interakcji
  • Automatyczna identyfikacja istotnych interakcji
  • Tworzenie rankingu interakcji
  • Wygodny wybór interesujących interakcji
 • Krokowe metody doboru zmiennych do modelu
  • Krokowa postępująca i wsteczna
  • Wprowadzanie postępujące
  • Eliminacja wsteczna
 • Zaawansowane schematy walidacji modelu
  • Próba ucząca i testowa
  • Wielokrotna ocena krzyżowa
  • Metoda LOO (Leave One Out)
 • Bogaty zestaw miar jakości modelu:
  • Testy LR
  • Odchylenie
  • Miary pseudo R2
  • AIC, BIC
  • Test Hosmera-Lemeshowa
 • Analiza reszt oraz wartości wpływowych
 • Analiza krzywych ROC
 • Wykresy przyrostu i zysku

 

Conjoint

Moduł pozwala na wykonanie analizy dla zmiennych zależnych mierzonych na skali co najmniej przedziałowej. Program oblicza cząstkowe użyteczności poszczególnych poziomów cech (przedstawiane także w formie wykresów), a także użyteczności całkowite dla każdej kombinacji cech produktu i każdego respondenta oraz ranking profili. Dodatkowo obliczane są relatywne oraz sumaryczne ważności analizowanych zmiennych. 

Analiza aglomeracji

Moduł ten uzupełnia klasyczny moduł aglomeracyjnej analizy skupień o możliwość wskazania (w sposób ręczny bądź automatyczny) optymalnego punktu odcięcia dendrogramu oraz przygotowania na tej podstawie zbioru danych z przypisaniem analizowanych obiektów do poszczególnych grup. 

PROFIT

Moduł wykorzystuje metodę skalowania wielowymiarowego do budowy klasycznej mapy percepcji. W drugim kroku do analizy wykorzystywane są informacje o preferencjach analizowanych marek i na ich podstawie na mapę percepcji nakładane są dodatkowe osie opisujące wymiary i ułatwiające interpretację zbudowanej mapy.

 

Uogólniona PCA

Moduł jest narzędziem umożliwiającym wykonie analizy zarówno dla zmiennych ilościowych jak i jakościowych. Moduł umożliwia automatyczne określenie optymalnej liczby składowych za pomocą sprawdzianu krzyżowego a także dynamiczne dodawanieusuwanie kolejnych składowych. Dostępny jest kompletny zestaw wyników przeprowadzonych analiz w tym wykres osypiska oraz biplot.

 

Porządkowanie liniowe

Porządkowanie liniowe – zadaniem metod porządkowania liniowego zbioru obiektów jest uszeregowanie, czyli ustalenie kolejności obiektów lub ich zbiorów według określonego kryterium. Moduł umożliwia określenie syntetycznej miary agregującej cechy obiektu, a następnie uporządkowanie na jej podstawie obiektów od „najlepszego” do „najgorszego”. Moduł oferuje szereg schematów i metryk obliczania syntetycznej miary porządkującej obiekty oraz sposobów prezentacji uzyskanych wyników. 


ANOVA – układy niestandardowe

W skład grupy analiz ANOVA – układy niestandardowe wchodzą moduły pozwalające badaczowi na wygodne i intuicyjne zdefiniowanie mniej standardowych układów ekspery­mentów. Dzięki nowym modułom badacz może zdefiniować układy typu:

 • split plot, split block, bloki randomizowane,
 • naprzemienny prosty
 • naprzemienny podwójny.


Split-plot, split-block i bloki randomizowane

Dzięki temu modułowi możemy przeprowadzić analizę bloków randomizowanych, split-plot oraz split-block. Te rodzaje analizy wariancji przydatne są zwłaszcza w doświadczeniach rolniczych, gdzie badaną zmienną zależną jest wielkość plonu, a ocenianymi czynnikami są odmiany, blok doświadczenia itp.

Aby przeprowadzić analizę, badacz musi w pierwszej kolejności określić interesujący go układ oraz liczbę czynników (od jednego do trzech). Po zatwierdzeniu typu analizy okno wyboru zmiennych dostosuje swój wygląd do jej wymagań.

Test nieparametryczny dla układu naprzemiennego prostego

Test ten stwierdza bez żadnych założeń o rozkładzie, czy istnieją różnice między skutecznością dwóch leków na podstawie wyników podawania ich w układzie naprzemiennym prostym. Układ taki oznacza, że pewne dwa leki, dla ustalenia uwagi oznaczmy je 'R' – referencja oraz 'T' – test, zostały podane w kolejności RT jednej grupie pacjentów oraz w kolejności TR drugiej grupie. Niepewność oszacowania jest obliczana za pomocą tak zwanego estymatora Hodgesa-Lehmanna.

 

Test parametryczny dla układu naprzemiennego podwójnego

Test ten jest używany do analizy wyników badania w układzie naprzemiennym podwójnym, gdy wyniki liczbowe spełniają założenia analizy wariancji. Jest to rodzaj badania porównującego skuteczność dwóch leków A i B, w którym każdy pacjent przyjmuje obydwa rodzaje leków w dwóch różnych dawkach: niższej (1) i wyższej (2). Mamy zatem cztery grupy odpowiadające sposobom przyjmowania leków: A1 i B2, A2 i B1, B1 i A2 oraz B2 i A1.
W wyniku analizy badacz uzyskuje raport analogiczny do wyniku klasycznej analizy wariancji oraz wykres analogiczny do zamieszczonego poniżej. 

 


 

Porównanie i ocena metod

Grupa Porównanie i ocena metod zawiera szereg narzędzi umożliwiających sprawdzenie, czy dwie metody pomiaru dają równoważne wyniki. Narzędzia te pozwalają również na ocenę jakości wybranego sposobu pomiaru, poprzez wyznaczenie pewnych charakterystyk świadczących o jego jakości. Grupa zawiera następujące moduły:

 • Wykres Blanda-Altmana
 • Regresja Passinga-Babloka i Deminga
 • Wykres górkowy
 • Wykres Youdena
 • Granice wykrywalności

Wykres Blanda-Altmana

Wykres Blanda-Altmana wykorzystywany najczęściej w chemometrii i biostatystyce przedstawia stopień zgodności pomiędzy dwiema różnymi próbami, bądź wskaźnikami. Merytorycznie jest on identyczny z wykresem średnia-różnica Tukeya. 

 

Jednym z głównych zastosowań wykresu Blanda-Altmana jest porównanie dwóch wskaźników klinicznych, z których każdy obciążony jest pewnym błędem pomiaru. Może być on także wykorzystany do porównania nowej techniki pomiaru, bądź wskaźnika z obowiązującym złotym standardem.
Na wykresie przedstawia się przedziały zgodności liczone jako średnia różnica pomiędzy badanymi wskaźnikami ± 1,96* odchylenie standardowe różnicy.

Regresja Passinga-Babloka i Deminga

Obydwie metody regresji mają na celu porównanie dwóch metod pomiarowych i różnią się istotnie od zwykłej regresji liniowej. Wynika to z faktu, że błędy losowe dotyczą obu badanych zmiennych, natomiast w podstawowych metodach przyjmujemy, że znamy dokładną wartość zmiennej odniesienia. Inna jest również interpretacja danych. Już na początku wiemy, że każda para obserwacji to pomiar tej samej wartości na różne sposoby, i chcemy sprawdzić, czy metody są równoważne, nie szukamy natomiast związków przyczynowo-skutkowych między nimi. 

Regresja Passinga-Babloka służy wyłącznie do sprawdzania równoważności dwóch metod pomiarowych, nie zaś do oceny zależności liniowej między metodami. Regresja Deminga pozwala na ocenę zależności liniowej dwóch sposobów pomiaru, a nie tylko na określenie równoważności. Jest ona odpowiednikiem regresji liniowej dla przypadku, gdy błędy pomiarów związane są z każdą ze zmiennych.

Wykres górkowy

Wykres górkowy (mountain plot) służy do porównywania metod pomiaru i jest użytecznym uzupełnieniem innych narzędzi, jak np. wykres Blanda-Altmana. Wykres tworzony jest poprzez wyznaczenie percentyli dla uszeregowanych rosnąco różnic między wynikami nowej metody i metody odniesienia. Nazwa wykresu pochodzi stąd, że percentylom rzędu powyżej 50 przyporządkowujemy i zaznaczamy na wykresie (100 rząd percentyla), co daje swoisty dla tego rodzaju wykresu wierzchołek. W module, oprócz metody odniesienia, możemy wskazać jedną lub dwie nowe metody. Poniżej przedstawiono przykładowy wykres uzyskany w module. 

Wykres Youdena

Za pomocą wykresu Youdena możemy ocenić rozbieżności w dwukrotnych pomiarach laboratoryjnych tych samych próbek. Z tego użytecznego wykresu rozrzutu wyczytamy wielkość błędu systematycznego wynikającego ze sposobu pomiaru w danym laboratorium w odniesieniu do wielkości błędu czysto losowego.

Na wykresie Youdena widnieją zawsze dwie proste: pionowa i pozioma przechodzące przez środek skupiska punktów, a dokładniej krzyżują się one w punkcie zwanym medianą manhattańską. Na wykresie mamy dodatkowo możliwość zaznaczenia okręgów b% i prostokątów c SD i wówczas wyrysowana zostanie także odpowiednia prosta ukośna. Okno analizy przedstawiono poniżej: 

Granice wykrywalności

Zagadnienie wyznaczania granicy wykrywalności jest ważnym problemem w wielu badaniach laboratoryjnych. Na przykład przy ocenie testów na obecność narkotyków czy chorób zakaźnych trzeba określić, przy jakim poziomie stężenia rozpatrywanej substancji test da pozytywny wynik z odpowiednio niskim prawdopodobieństwem błędu. Zalecana metoda badania takich właściwości zakłada wielokrotne przeprowadzenie testu przy różnych poziomach stężenia, a następnie dopasowanie do danych tzw. krzywej probitowej, na podstawie której jest wyliczana graniczna wartość. Nowy moduł umożliwia automatyczne przeprowadzenie obliczeń dla zadanego poziomu wykrywalności, zwracając punktowe i przedziałowe oceny granicznego stężenia oraz wykresy ilustrujące zmierzone wyniki. 

Miary efektu dla tabel 2×2

jest dedykowanym modułem przeznaczonym do obliczania na podstawie tabeli 2×2 szeregu wskaźników powiązania lub efektu. Na przykład umożliwia on obliczenie efektu związanego z binarną zmienną zależną, spowodowanego manipulacją binarną zmienną niezależną. Moduł umożliwia zarówno obliczenie wskaźników na podstawie danych surowych, jak również ręczne wprowadzenie lub korektę wartości w tabeli.

 
 

Miary te mają szczególne znaczenie w diagnostycznej analizie związków przyczynowych na podstawie rozkładów w tabeli obrazującej relacje typu test-efekt.

Analiza koncentracji

Moduł ten pozwala obliczyć miary koncentracji dla pojedynczych cech. Koncentracja jest tutaj rozumiana jako nierównomierny podział ogólnej sumy wartości analizowanej zmiennej pomiędzy poszczególne przypadki należące do analizowanego zbioru. Bardzo często tego typu analizy wykonuje się przy badaniu dochodów, koncentracji produkcji, gęstości zaludnienia itp. Koncentracja może być mierzona za pomocą wskaźników Giniego bądź Herfindahla oraz przedstawiona za pomocą krzywej koncentracji Lorenza

Standaryzowane miary efektu

Moduł umożliwia obliczenie miar pozwalających na zbadanie siły związku pomiędzy dwiema zmiennymi w analizowanej zbiorowości. W module zaimplementowano trzy miary efektu – d Cohena, g Hedgesa, Δ Glassa oraz miarę korelacji V Cramera.

 

Test post hoc ANOVA Friedmana

Moduł umożliwia wykonanie testów post hoc dla nieparametrycznej analizy wariancji dla prób zależnych. Test może być oparty na średnich bądź sumach rang.

CATANOVA

Moduł umożliwia wykonanie analizy zmiennych jakościowych analogicznej do analizy wariancji. Moduł oblicza między innymi wskaźniki Tau Goodmana-Kruskala oraz C.

Karta CUSUM ważona ryzykiem

Moduł pozwala na monitorowanie jakości procesów medycznych w trybie on-line. Narzędzie to przeznaczone jest do wewnętrznego monitorowania jakości. Umożliwia śledzenie przebiegu badanego procesu w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Pozwala na szybkie wychwycenie niepokojących objawów (wysoka czułość) i adekwatną reakcję na zaistniałą sytuację.

KMO i test Bartletta

Moduł umożliwia obliczenie indeksu KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) oraz wykonanie test sferyczności Bartletta. Obydwie miary ułatwiają ocenę stosowalności analizy czynnikowej.

Konfiguracyjna analiza częstości (CFA)

CFA (Configural Frequency Analysis) jest narzędziem służącym do wyszukiwania wzorców i schematów w tabelach wielodzielczych. Pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy wśród zgromadzonych danych występują pewne schematy pojawiające się częściej (typ) bądź rzadziej (anty-typ) niż byśmy się tego spodziewali. Wykorzystywana jest na przykład w naukach społecznych (określanie typów, wzorców zachowań klientów/pacjentów), czy badaniach skuteczności nowych programów nauczania (badania na dwóch grupach, w jednej wykorzystywano nowe metody, w drugiej stare; badanie porównuje postępy w obu grupach).

Moduł CFA umożliwia:

 • budowę tabel liczności dla danych surowych (zawierających pojedyncze obserwacje),
 • obliczenie częstości brzegowych,
 • obliczenie wartości oczekiwanych,
 • przeprowadzenie wybranego testu sprawdzającego występowanie typów/anty-typów w tabeli liczności.

Dodatkowo moduł umożliwia badaczowi określenie zakresu wyników, jakie powinny trafić do raportu.

Analiza AMMI

AMMI (Additive Main Effect and Multiplicative Interaction) to analiza niezbędna w nowoczesnym doświadczalnictwie rolniczym. Przypuśćmy, że badamy wpływ odmiany i miejsca uprawy na wielkość plonu. Najczęściej powtarzamy doświadczenie dla każdych warunków kilkakrotnie. Mając taki układ, warto zanalizować wyniki za pomocą AMMI, gdyż cechą szczególną tego rodzaju analizy jest uwzględnienie tego, że interakcja odmiany i miejsca jest, jak się okazuje, szczególnej postaci. Daje to przewagę nad klasycznym podejściem wykorzystującym analizę wariancji. 

Badanie ciągów pomiarów

Moduł ten służy do analizy zgromadzonych wartości pomiarów, które były wykonywane w pewnych odstępach czasowych u pacjentów należących do różnych grup. Mierzyć możemy na przykład stężenie ustalonej substancji we krwi w różnych momentach czasu, który upłynął od podania leku pacjentowi, a następnie badać, czy występuje statystycznie istotna różnica między różnymi grupami pacjentów pod względem pewnej wielkości obliczanej z wyników pomiarów. Może to być stężenie maksymalne, odsetek czasu poniżej pewnej wybranej wartości, pole pod krzywą stężenie-czas lub szereg innych parametrów. 

Przedziały odniesienia

Przedmiotem obliczeń są przedziały odniesienia dla wybranej zmiennej wraz z przedziałami ufności końców tych przedziałów. Zostaje też utworzony odpowiedni wykres. Na przykład 95% przedział odniesienia to taki przedział, do którego przeciętnie trafia 95% wszystkich obserwacji. Nie wiadomo, gdzie dokładnie znajdują się jego końce, więc ich wartości są szacowane wraz z podaniem dla nich przedziałów ufności, by móc poznać wielkość niepewności tego szacowania. W module możemy w zależności od potrzeb wybrać różne sposoby obliczeń. 

Wykres słupkowy (Kolorowe słupki)

Moduł umożliwia utworzenie wykresu słupkowego i zdefiniowanie dla każdego ze słupków odrębnego koloru. Moduł daje również możliwość zmiany szeregu parametrów wykresu zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

 

Wykres sekwencyjny

Moduł umożliwia utworzenie wykresu sekwencyjnego i zdefiniowanie dla każdego z grup odrębnego koloru. Moduł daje również możliwość zmiany szeregu parametrów wykresu zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. 

Wykres radarowy

Moduł umożliwia utworzenie wykresu radarowego dla wybranych zmiennych na podstawie średnich bądź median. Możliwe jest wskazanie zmiennej grupującej oraz edycja szeregu parametrów wykresu. 

Wykres mozaikowy

Moduł umożliwia utworzenie wykresu mozaikowego dla wybranych zmiennych jakościowych bardzo pomocnego w wizualizacji tabel kontyngencji. Możliwa jest edycja szeregu parametrów wykresu.

 

Wykres kołowy (SPie plot)

Moduł umożliwia utworzenie wykresu SPie będący odmianą wykresu kołowego, pozwalającą uwzględnić różnice w analizowanych grupach, zarówno za pomocą kątów, jak i długości promieni tworzonych wycinków. Możliwa jest edycja szeregu parametrów wykresu.

 

Zapisz do pliku Office 

Umożliwia zapisanie utworzonego skoroszytu Statistica do arkusza MS Excel lub dokumentu MS Word. W przypadku wzbrania formatu MS Excel, każdy obiekt skoroszytu zapisywany jest na osobnym arkuszu.

 

Zapisz pliki graficzne

Moduł umożliwia zapisanie wszystkich wykresów znajdujących się w skoroszycie Statistica do pliku osobnych plików graficznych w określonym formacie i rozdzielczości.

Formatuj arkusz

Moduł pozwala nadać wynikowym arkuszom Statistica pożądany przez użytkownika format – użytkownik określa sposób wyświetlania wartości komórek, typ i wielkość czcionki oraz inne parametry arkusza istotne podczas publikacji wyników.

Ogólne możliwości programu

Kreator testów statystycznych przeznaczony jest dla osób pragnących zweryfikować prawdziwość swojej hipotezy badawczej za pomocą testu statystycznego, mających jednocześnie trudności z wyborem testu, który byłby najbardziej odpowiedni w ich sytuacji. Kreator automatycznie sprawdza wszelkie założenia związane z danym typem problemu i w zależności od ich spełnienia proponuje poprawny test. Korzystając z tego narzędzia, badacz musi jedynie określić kwestie merytoryczne prowadzonej analizy, takie jak:

 • Jaką analizę chcemy przeprowadzić? 
 • Czy badane próby są zależne/niezależne od siebie? 
 • Ile grup analizujemy? 
 • Na jakiej skali mierzone są badane zmienne? 

Wynikiem działania programu jest skoroszyt zawierający wyniki poszczególnych testów (dotyczące założeń i głównego pytania) razem z interpretacją oraz wykresy i dodatkowe analizy generowane standardowo przy danym rodzaju badań. 

W obecnej wersji Kreator testów statystycznych umożliwia wykonanie dwóch rodzajów analiz: 

 • Testy dla pojedynczej zmiennej, 
 • Badanie istotności różnic. 

Wybranie jednego z nich spowoduje wyświetlenie schematu w postaci drzewa, dzięki któremu badacz w prosty, intuicyjny sposób może określić, jaki dokładnie typ analizy chce przeprowadzić.

Testy dla pojedynczej zmiennej

W celu przejścia do schematu dotyczącego analizy pojedynczej zmiennej wystarczy kliknąć w odpowiednie pole rodzaju analiz. Na ekranie pojawi się poniższy schemat. 

Jak można zauważyć, w chwili obecnej program oferuje trzy typy testów dla pojedynczej zmiennej: 

 • Normalność, 
 • Losowość, 
 • Obserwacje odstające. 

W celu przeprowadzenia analizy wystarczy wybrać jeden z nich. Zostanie wtedy odblokowana możliwość wyboru zmiennych oraz wykonania analizy.

Badanie istotności różnic

Po wybraniu tego rodzaju analizy, podobnie jak w przypadku analizy dla jednej zmiennej, pojawi się schemat ułatwiający dokładne określenie właściwej ścieżki postępowania. Kreator będzie prowadził użytkownika krok po kroku, zadając mu kolejne pytania pozwalające doprecyzować rodzaj analizowanego problemu. Przykładowy schemat decyzyjny zamieszczono poniżej. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania, użytkownik musi jedynie wybrać zmienne i uruchomić analizę. Program sprawdzi założenia związane z daną klasą problemu, wybierze odpowiedni test i wygeneruje komplet wyników wraz z ich interpretacją.

Dodatkowe możliwości programu

Jak już wcześniej nadmieniono, program przeznaczony jest dla badaczy mających nieco mniejsze doświadczenie w analizie statystycznej. Parametry programu są zatem dostosowane do najbardziej typowych sytuacji. Bardziej doświadczeni analitycy mają jednakże możliwość określenia szeregu szczegółowych opcji dotyczących wyboru i konfiguracji testów. Ważnym atutem kreatora jest niewątpliwie możliwość zapisu raportu z analizy, zarówno w formacie Statistica, jak i MS Word. Poniżej zamieszczono fragment przykładowego raportu w formacie MS Word.