WoE


Moduł Statistica WoE stanowi elastyczne narzędzie do zautomatyzowanego przekształcania zmiennych ilościowych i jakościowych na nowe zmienne jakościowe z przypisaniem każdej klasie nowych zmiennych wartości statystyki WoE (ang. Weight of Evidence, polskie tłumaczenie waga dowodu). Współczynnik WoE (ang. Weight of Evidence, polskie tłumaczenie waga dowodu) jest powszechnie stosowaną miarą „siły” wpływu przynależności obiektu do pewnej klasy na prawdopodobieństwo zdarzenia. Dane wejściowe są przekształcane tak, aby uzyskać jak największą różnicę w wartościach WoE (a co za tym idzie w rozkładzie zmiennej zależnej) między wynikowymi klasami. Podczas poszukiwania najlepszego podziału na grupy program może dodatkowo uwzględniać warunki nałożone na przebig WoE w grupach.