STATISTICA MAS (Monitoring & Alerting System)


Monitoring and Alerting Server wykorzystuje STATISTICA Enterprise/QC, a w szczególności jego funkcje zarządzania metadanymi i współpracy z systemami bazodanowymi, do definiowania i operowania na właściwościach oraz określania analiz wykonywanych na parametrach procesów i produktów. Monitoring and Alerting Server może współpracować z różnorodnymi systemami zbierania i gromadzenia danych (m.in. transakcyjnymi bazami danych, systemami LIMS).

Do bieżącego monitorowania procesów można wykorzystywać procedury statystyczne programów z rodziny STATISTICA takie jak:

Użytkownik MAS określa warunki i zdarzenia, których wystąpienie powoduje podjęcie pewnych działań. Definicja zdarzenia może być prosta (np. przekroczenie granicy kontrolnej), albo bardzo skomplikowana (np. W wyniku zastosowania modelu uzyskano pewną prognozę wartości parametru). Dla każdej monitorowanej właściwości system MAS pozwala określić konkretne działanie. W  przypadku wystąpienia zdarzenia system wykonuje jedną lub wiele operacji (w zależności od rodzaju zdarzenia i badanej właściwości). W szczególności system może wysłać informacje pocztą elektroniczną lub SMS do zainteresowanych osób.

Przewidujące alarmowanie

Jednym z zastosowań MAS jest monitorowanie bardzo wielu krytycznych parametrów procesu lub produktu. W takim przypadku dzięki MAS użytkownik nie musi ręcznie uruchamiać i sprawdzać wielu monitorów (np. kart kontrolnych) – to system automatycznie wykonuje wszystkie niezbędne analizy, a czasochłonne i wymagające dużych zasobów przetwarzanie odbywa się na jednym lub wielu serwerach STATISTICA. System wykonuje analizę danych, sprawdza określone przez użytkownika warunki i jeśli wystąpiło istotne zdarzenie, podejmuje odpowiednie działanie. Przykładowo system może poinformować odpowiednie osoby o wystąpieniu rozregulowania procesu. MAS jest w stanie monitorować tysiące właściwości jednocześnie.

Zarządzanie wieloma monitorami

W przypadku złożonego procesu produkcyjnego o wielu istotnych parametrach, często ręczne sprawdzanie bieżących wartości dla wszystkich właściwości staje się niemożliwe. Zamiast tego, pracownicy potrzebują łatwego i szybkiego dostępu do informacji o stanie procesu. MAS umożliwia zdefiniowanie środowiska z ogólnymi informacjami o wielu parametrach (np. czy mieszczą się one w granicach kontrolnych). Środowiska te powiązane są z uprawnieniami użytkowników i grup w systemie STATISTICA Enterprise QC, dzięki czemu każdy użytkownik ma dostęp do informacji o procesach, które są w sferze jego odpowiedzialności.

Web Statistica