Zestaw Skoringowy


Za pomocą Zestawu Skoringowego analityk w wygodny sposób może przeprowadzić wstępną ocenę danych, dokonać dyskretyzacji bądź kategoryzacji predyktorów z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych (np. algorytm CHAID) oraz dokonać oceny jakości podziału i mocy predykcyjnej przekształcanej zmiennej na podstawie wskaźnika WoE oraz IV.

W kolejnym etapie na podstawie wybranych przez użytkownika predyktorów i określonych parametrów skali budowany jest model skoringowy, który można następnie przekształcić do postaci tablicy skoringowej (scorecard). Budowa modelu skoringowego może przebiegać w sposób automatyczny, ale zaawansowani użytkownicy mają możliwość wyboru trybu eksperckiego, w którym mogą modyfikować wszystkie parametry modelu. Tablicę skoringową można zapisać w postaci odpowiedniego skryptu (Visual Basic, XML) oraz zachować w postaci dokumentu tekstowego, bądź pliku Excela. System można rozbudować tak, aby generował tablicę skoringową w innych ustalonych formatach.

Funkcjonalność w zakresie budowy tablic skoringowych uzupełniają specjalnie przygotowane raporty przydatne zarówno podczas budowania, strojenia jak i utrzymania tablic skoringowych, np. Do oceny zbudowanej tablicy, do wyboru optymalnego punktu odcięcia a także do badania stabilności populacji. Ponadto system zawiera moduł do analizy wniosków odrzuconych pozwalający na analizę wniosków odrzuconych przez bank i uwzględnienie ich przy budowie tablicy skoringowej poprzez uzupełnienie brakującej informacji o typie kredytu: „dobry/zły” z wykorzystaniem metod probabilistycznych.

Funkcjonalność Zestawu Skoringowego obejmuje:

 1. Wybór predyktorów
  • przygotowanie rankingu predyktorów na podstawie miar Information Value, Gini oraz V Cramera
  • wygodna eliminacja nieistotnych predyktorów
  • wybór reprezentantów skupisk skorelowanych zmiennych ilościowych za pomocą analizy głównych składowych przydatne zwłaszcza w skoringach behawioralnych

 2. Reguły i interakcje
  • wyszukiwanie reguł umożliwiających identyfikację podgrup wysokiego ryzyka
  • wykorzystanie metody Losowy Las (Random Forest) do identyfikacji reguł
  • generowanie rankingu interakcji pomiędzy parami zmiennych przy użyciu regresji logistycznej

 3. Dyskretyzacja zmiennych – konstrukcja atrybutów
  • manualne definiowanie przedziałów dla zmiennej ciągłej,
  • manualne grupowanie dla zmiennej dyskretnej
  • automatyczne tworzenie przedziałów dla zmiennej ciągłej według zadanych parametrów dotyczących liczebności kredytów w poszczególnych przedziałach
  • automatyczne tworzenie przedziałów dla zmiennej dyskretnej na podstawie minimalnej liczności
  • automatyczne tworzenie przedziałów dla zmiennej ciągłej lub dyskretnej za pomocą algorytmu CHAID
  • obsługa wartości nietypowych
  • diagnozowanie jakości podziału na przedziały na podstawie Weight of Evidence, wskaźnika Information Value oraz odpowiednich wykresów
  • możliwość wczytania skryptu dyskretyzacji i reedycja zdefiniowanych przedziałów

  Dyskretyzacja zmiennych ? konstrukcja atrybutów

 4. Tworzenie tablicy skoringowej na podstawie przygotowanych danych
  • tworzenie modelu skoringowego za pomocą regresji logistycznej – zaawansowane strategie doboru zmiennych do modelu
  • budowa modelu logistycznego na podstawie prób bootstrapowych
  • podział na próbę ucząca i testową
  • tworzenie wyskalowanej tablicy skoringowej (również typu weight of evidence) na podstawie modelu regresji logistycznej
  • zapis tablicy skoringowej w postaci kodu Visual Basic oraz XML
  • zapis tablicy skoringowej w postaci pliku Excela
  • możliwość zapisu tablicy skoingowej w postaci kodu w dowolnym języku (c, php, java itp.) na podstawie specyfikacji klienta
  • raport opisujący powstałą tablicę skoringową
  • tworzenie modelu skoringowego a pomocą drzew klasyfikacyjnych CART
  • tworzenie modelu skoringowego za pomocą wzmacnianych drzew klasyfikacyjnych (boosted trees)

   

  Tworzenie tablicy skoringowej

 5. Tworzenie modelu skoringowego typu SURVIVAL:
  • budowa modeli scoringowych za pomocą proporcjonalnego hazardu Coxa
  • symulacja przebiegu funkcji przeżycia dla różnych wartości parametrów wejściowych

 6. Analiza wniosków odrzuconych
  • Parceling (połączenie metod statystycznych z wiedzą ekspercką)
  • Metoda k-najbliższych sąsiadów

 7. Ocena modeli
  • Ocena tablic zapisanych w postaci XML (tablica skoringowa bądź model SURVIVAL)
  • Ocena modeli na podstawie skoringu bądź prawdopodobieństwa zapisanego w arkuszu danych (dowolna metoda analityczna)
  • Ocena jakości zbudowanych modeli na podstawie miar:
   • IV (Information Value)
   • KS (Kołmogorowa-Smirnowa) – dodatkowo wartość prawdopodobieństwa testowego p
   • Hosmera-Lemeshowa – dodatkowo wartość prawdopodobieństwa testowego p
   • Dywergencji
   • Giniego
   • Pola pod krzywą ROC
  • Analiza lift
   • Wykres lift
   • Wykres gain
   • Raport wartości lift
  • Raporty
   • Cech (Characteristic report)
   • Końcowej punktacji (Final score report)
   • Wykresy Bad rate oraz Odds

  Ocena modeli

 8. Zarządzanie punktem odcięcia
  • możliwość wskazania od 1 do 3 punktów odcięcia
  • zestaw narzędzi i raportów pozwalających ocenić trafność odcięcia
  • wybór punktu odcięcia na podstawie analizy ROC dla zadanych kosztów błędnych klasyfikacji i wskazanej frakcji złych kredytów
  • symulacja zyskowności modelu dla skoringu kredytowego, marketingowego oraz modeli lojalnościowych (churn)

   

  Zarządzanie punktem odcięcia

   

 9. Obliczanie skoringu
  • obliczanie skoringu dla nowych danych na podstawie wybranego modelu
  • możliwość wyliczania PD (default probability)
  • skalowanie wartości PD dla modeli budowanych na zbilansowanym zbiorze danych
  • wyliczanie scoringu dla modeli typu SURVIVAL

 10. Testy kalibracji
  • Testowanie zgodności realizacji ryzyka w poszczególnych grupach ratingowych ze zdefiniowaną masterskalą
  • Test dwumianowy i normalny
  • Zaimplementowana strategia traffic light approach

 11. Badanie stabilności populacji i cech
  • raport stabilności populacji
  • raporty stabilności cech
  • zestaw dodatkowych wykresów

  Badanie stabilności populacji i cech

   

 12. Analiza Vintage
  • monitorowanie stanu portfela kredytów w kolejnych miesiącach spłaty
  • przygotowanie raportu w zależności od celu, statusu kredytów, liczby dni przeterminowania oraz wieku kredytobiorców
  • zestaw wykresów pozwalających na łatwiejszy monitoring portfela kredytów i interpretację zachodzących zmian

 13. Macierze migracji
  • Obliczanie raportów struktury portfela oraz migracji kredytów
  • Ujęcie ilościowe i kwotowe
  • Zestaw wykresów opisujących zmiany przeterminowania

   

Warto przeczytać: