Wykresy i narzędzia


Wykresy

Czwarta grupa modułów to Wykresy pozwalające między innymi na utworzenie wykresu radarowego dla analizowanych zmiennych. Dodatkowo istniejące w programie STATISTICA wykresy słupkowe i sekwencyjne zostały dostosowane do szczególnych wymagań użytkowników zajmujących się analizami danych marketingowych.


Wykresy

Dodatkowo w skład tej grupy modułów wchodzi wykres Blanda-Altmana wykorzystywany najczęściej w chemometrii i biostatystyce przedstawia stopień zgodności pomiędzy dwiema różnymi próbami bądź wskaźnikami. Merytorycznie jest on identyczny z wykresem średnia-różnica Tukeya.


Wykres Blanda-Altmana

Jednym z głównych zastosowań wykresu Blanda-Altmana jest porównanie dwóch wskaźników klinicznych, z których każdy obciążony jest pewnym błędem pomiaru. Może być on także wykorzystany do porównania nowej techniki pomiaru bądź wskaźnika z obowiązującym złotym standardem.

Na wykresie przedstawia się przedziały zgodności liczone jako średnia różnica pomiędzy badanymi wskaźnikami ±1,96* odchylenie standardowe różnicy.

Narzędzia

Grupa Narzędzia umożliwia zapis zestawu wykresów zapisanych w skoroszycie STATISTICA w postaci plików graficznych o wskazanym formacie i rozdzielczości. Dodatkowo moduł Zapisz do MS Excel umożliwia zapisanie kolejnych obiektów skoroszytu STATISTICA w postaci osobnych zakładek arkusza MS Excel. Grupę uzupełnia moduł Formatuj arkusz lub skoroszyt, który pozwala nadać wynikowym arkuszom STATISTICA pożądany przez użytkownika format – użytkownik określa sposób wyświetlania wartości komórek, typ i wielkość czcionki i inne parametry arkusza istotne podczas publikacji wyników.