Analizy dodatkowe


Grupa modułów Analizy dodatkowe umożliwia obliczenie szeregu wskaźników wykorzystywanych do oceny koncentracji danej cechy, obliczenia miar efektu oraz współczynników zgodności sędziów. Dodatkowo zawiera kalkulator liczebności próby oraz moduł pozwalający wykonać test post-hoc dla ANOVA Friedmana.

Miary efektu dla tabel 2×2

jest dedykowanym modułem przeznaczonym do obliczania na podstawie tabeli 2×2 szeregu wskaźników powiązania lub efektu. Na przykład umożliwia on obliczenie efektu związanego z binarną zmienną zależną, spowodowanego manipulacją zmienną niezależną. Moduł umożliwia zarówno obliczenie wskaźników na podstawie danych surowych, jak również ręczne wprowadzenie lub korektę wartości w tabeli.


Miary efektu dla tabel 2x2

Miary te mają szczególne znaczenie w diagnostycznej analizie związków przyczynowych na podstawie rozkładów w tabeli obrazującej relacje typu test-efekt.

Współczynniki zgodności sędziów

Moduł pozwalają na obliczenie Kappy Cohena oraz Pi Scotta umożliwiających ocenę zgodności pomiędzy dwoma sędziami przy założeniu, że ich oceny są wyrażane na skali nominalnej. Kappa Fleissa rozszerza możliwość obliczania wskaźnika dla więcej niż dwóch sędziów. Alfa Krippendorfa pozwala dodatkowo na uwzględnienie innych skal niż nominalna (przy dowolnej liczbie sędziów).

Analiza koncentracji

Moduł ten pozwala obliczyć miary koncentracji dla pojedynczych cech. Koncentracja jest tutaj rozumiana jako nierównomierny podział ogólnej sumy wartości analizowanej zmiennej pomiędzy poszczególne przypadki należące do analizowanego zbioru. Bardzo często tego typu analizy wykonuje się przy badaniu dochodów, koncentracji produkcji, gęstości zaludnienia itp. Koncentracja może być mierzona za pomocą wskaźników Giniego bądź Herfindahla oraz przedstawiona za pomocą krzywej koncentracji Lorenza.


Analiza koncentracji

Miary efektu

Moduł umożliwia obliczenie miar pozwalających na zbadanie siły związku pomiędzy dwiema zmiennymi w analizowanej zbiorowości. W module zaimplementowano trzy miary efektu – d Cohena, g Hedgesa oraz Δ Glassa.

Kalkulator liczebności próby

Dodatkowym modułem wchodzącym w skład grupy Obliczanie wskaźników kalkulator liczebności próby. Umożliwia on obliczenie minimalnej liczebności próby pozwalającej z zadanym błędem oszacować liczebność próby dla frakcji lub dla zadanej liczebności próby obliczyć błąd oszacowania. Dodatkowymi parametrami uwzględnianymi w analizie są Poziom ufności, Liczebność populacji oraz Wskaźnik struktury.


Kalkulator liczebności próby

Test post hoc ANOVA Friedmana

Moduł umożliwia wykonanie testów post hoc dla nieparametrycznej analizy wariancji dla prób zależnych. Test może być oparty na średnich bądź sumach rang.

Wykres Blanda-Altmana

Wykres Blanda-Altmana wykorzystywany najczęściej w chemometrii i biostatystyce przedstawia stopień zgodności pomiędzy dwiema różnymi próbami bądź wskaźnikami. Merytorycznie jest on identyczny z wykresem średnia-różnica Tukeya.


Wykres Blanda-Altmana

Jednym z głównych zastosowań wykresu Blanda-Altmana jest porównanie dwóch wskaźników klinicznych, z których każdy obciążony jest pewnym błędem pomiaru. Może być on także wykorzystany do porównania nowej techniki pomiaru bądź wskaźnika z obowiązującym złotym standardem.

Na wykresie przedstawia się przedziały zgodności liczone jako średnia różnica pomiędzy badanymi wskaźnikami ± 1,96* odchylenie standardowe różnicy.