Profile uwalniania
Moduł Zestaw Farmaceutyczny Profile Uwalniania wykorzystywany jest jako podstawowe narzędzie w kontroli jakości. Oprogramowanie jest szczególnie pomocne do:

 • określenia różnic w zmienności wewnątrz i pomiędzy seriami;
 • rozróżnienia pomiędzy ‘złą’ a ‘dobrą’ serią produktu leczniczego;
 • przewidywania zachowania się produktu in-vivo,
 • oceny ‘istotnego podobieństwa’ między produktem badanym a referencyjnym
 • oraz oceny ‘istotnego podobieństwa’ pomiędzy produktami przed i po wprowadzeniu zmian w trakcie cyklu życia.

Oprogramowanie umożliwia dobór odpowiedniej metody porównania profilu dla danego przypadku, standaryzację przeprowadzanych analiz statystycznych i interpretację wyników oraz pozwala na wygenerowanie raportu w formie tabelarycznej i/lub graficznej koniecznego do złożenia dokumentacji rejestracyjnej. Metody wykorzystane w module są zgodne z rekomendacjami zawartymi w regulacjach agencji europejskiej EMA oraz amerykańskiej FDA.

Program umożliwia wprowadzenie danych zarówno w postaci skoroszytu programu Statistica, co pozwala na wykorzystanie możliwości importu danych z różnych źródeł, jak i bezpośrednio w programie. Program profile uwalniania przygotowany został w taki sposób, aby po wprowadzeniu danych i naciśnięciu jednego przycisku można otrzymać raport w postaci dokumentu Microsoft Word, który zawiera wyniki wykonanych analiz oraz komentarze ułatwiające interpretację otrzymanych rezultatów. Końcowy raport jest gotowy do wydruku lub wprowadzenia ewentualnych modyfikacji. Opcjonalnie, dane mogą być składowane w dedykowanej bazie danych, a wyniki generowane w formacie PDF bez możliwości edycji przez użytkownika. Analizy te mogą zostać wykonane zarówno dla serii produktu referencyjnego, serii produktu badanego oraz serii produktu referencyjnego i badanego.

Profile uwalniania
Rysunek 1 Okno startowe programu Profile uwalniania

 

Podstawowe Funkcjonalności

 • Metody porównania profili niezależne od modelu
  • Współczynnik podobieństwa f1
  • Współczynnik różnicy f2
  • Wieloczynnikowa odległość statystyczna (oparta na odległości Mahalanobisa)
 • Metody porównania profili zależne od modelu
  • Model zerowego rzędu
  • Model pierwszego rzędu
  • Model Hixson – Crowella
  • Model Higuchiego
  • Model kwadratowy
  • Model Gompertza
  • Model logistyczny
  • Model Weibulla
  • Model Korsemeyara- Peppasa
 • Tworzenie standardowych raportów do dokumentacji
  • Informacje o badaniu
  • Zestawienie danych surowych
  • Zestawienie statystyk opisowych
  • Zestawienie parametrów wybranego modelu
  • Ocena dobroci dopasowania modelu
  • Graficzna analiza porównawcza
  • Ocena podobieństwa profili uwalniania

Profile uwalniania
Rysunek 2 Fragment raportu wygenerowanego przy pomocy nowej wersji programu

 

Dodatkowe informacje: