Reporting Tables


Statistica Reporting Tables jest to wygodne i wydajne narzędzie do badania dużych zbiorów danych i prezentacji wyników w postaci tabeli. Program daje bardzo duże możliwości określania układu tabeli: wielu poziomów podsumowania, zagnieżdżonych wierszy i kolumn, uwzględniania zmiennych wielokrotnych odpowiedzi. Dane można podsumowywać za pomocą wielu podstawowych i zaawansowanych statystyk: od średniej i sumy po statystyki odporne. Układ tabeli określamy w graficznym środowisku przeciągając zmienne w odpowiednie pola okna definiowania tabeli. Podczas tworzenia tabeli użytkownik ma możliwość podglądu końcowej postaci tabeli i korygowania jej układu i formatu pól na bieżąco. Jednocześnie cały proces tworzenia tabeli można łatwo zautomatyzować dosłownie dwoma kliknięciami myszy. W odróżnieniu od innych narzędzi do tworzenia tabel, Statistica Reporting Tables może przetwarzać zbiory danych złożone z wielu milionów przypadków.

Statistica Raporting Tables

Funkcje Tabel raportujących:

 • Podsumowanie danych za pomocą rozmaitych statystyk
 • Zestawienie wielu statystyk opisowych w pojedynczej tabeli raportującej

Statistica Raporting Tables

 • Dla każdej grupy, określonej przez poziomy zmiennych grupujących w boczku i główce tabeli, w tabeli podawane są wybrane statystyki, w kolejności określonej przez użytkownika
 • Projekt tabeli określamy w graficznym środowisku użytkownika, przeciągając zmienne w pola odpowiadające poszczególnym wymiarom (osiom) tabeli

Statistica Raporting Tables

 • Zmienne mogą być zagnieżdżone lub równorzędne

Statistica Raporting Tables

Przykład zagnieżdżonych zmiennych:

Statistica Raporting Tables

Przykład równorzędnych zmiennych:

Statistica Raporting Tables

 • Po dodaniu zmiennej do analizy możemy zmienić jej ustawienia po dwukrotnym kliknięciu nazwy zmiennej

Statistica Raporting Tables

 • Zmienne mogą być podsumowane wieloma statystykami jednorazowo

Statistica Raporting Tables

 • Statystyki mogą być ułożone w wierszach lub kolumnach
 • W tabeli możemy przypisać własne nazwy każdej zmiennej i statystyce
 • Możemy łatwo dostosować formatowanie, określić własny styl obejmujący liczbę cyfr po przecinku
 • Za pomocą formatowania warunkowego możemy łatwo zastosować różne style, w zależności od warunków spełnianych przez dane

Statistica Raporting Tables

 • Nagłówki kolumn i wierszy mogą mieć różny układ

Statistica Raporting Tables

 • Poziomy zmiennej mogą być uszeregowane rosnąco lub malejąco
 • Dla każdej zmiennej grupującej można utworzyć wiersze lub kolumny z wartościami sumarycznymi (razem) i umieścić je przed albo po poszczególnych poziomach tej zmiennej  
 • Można uwzględniać zmienne pochodne (obliczane) zarówno dla zmiennych wielokrotnych odpowiedzi jak i dla grup w tabeli

Statistica Raporting Tables