STATISTICA Decisioning Platform ®


STATISTICA Decisioning Platform jest rozwiązaniem pomagającym firmom sprawniej podejmować trafne decyzje z wykorzystaniem analizy danych. Dzięki analizie danych możemy udoskonalić istniejący proces decyzyjny, aby przełamać bariery na drodze do realizacji celów biznesowych. Użyteczna wiedza wydobyta z danych, umożliwia przedsiębiorstwu udoskonalenie procesów w obszarach pozyskiwania i utrzymania klienta zagadnienia takie jak cross-selling, up-selling i churn, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ryzykiem, wykrywania nadużyć (ang. fraud detection), optymalizacji procesów i innych. W rezultacie przedsiębiorstwo ogólnie zwiększa swoją dochodowość.

Reguły, predykcja i duże możliwości

Dlaczego STATISTICA Decisioning Platform jest prawdziwym przełomem? Otóż jest to rozwiązanie łączące siedem kluczowych funkcji, wymaganych do sprawnego wykorzystania predykcji w codziennej działalności organizacji.

 • Reguły decyzyjne – zarządzenie i sprawdzanie reguł wynikających z:
  • Zasad prowadzenia działalności obowiązujących w danej organizacji (np. chcemy zachować udział w rynku we wszystkich segmentach demograficznych)
  • Zewnętrznych regulacji (np. czy dopuszczalny jest kontakt z danym klientem)
  • Interpretacji wyników modeli i zasad ich stosowania (np. czy prawdopodobieństwo wyłudzenia przekracza ½ i odszkodowanie nie zostało jeszcze wypłacone)
 • Modelowanie predykcyjne – nowoczesne narzędzia STATISTICA Data Miner umożliwiają wykorzystanie danych historycznych do segmentacji, klasyfikacji (np. dobry/zły), przewidywania i prognozowania
 • Zarządzanie modelami – sprawne wdrażanie i uruchamianie modeli, system uprawnień oraz nadzorowania działania modeli predykcyjnych w STATISTICA Enterpirse Server
 • Text Mining – wykorzystanie w modelach tekstów w języku naturalnym
 • Obliczanie przewidywań na życzenie (real time scoring) i w zadanych odstępach czasu (batch scoring) – stosowanie modeli dla nowych danych na życzenie (np. wyznaczanie skoringu kredytowego dla właśnie obsługiwanego klienta w realnym lub wirtualnym oddziale) lub w oparciu o harmonogram z zapisem wyniku w bazie lub hurtowni danych (np. cotygodniowe wyznaczenia ryzyka kredytowego dla wszystkich klientów). do stosowania modeli służy skalowalny system STATISTICA Live Score wykorzystujący do komunikacji technologię usług sieciowych (WebService).
 • Automatyzacja i integracja z innymi systemami – współpraca z innymi systemami z wykorzystaniem standardowych technologii (np. OLE DB, SOAP) i automatyzacja z wykorzystaniem skryptów Visual Basic
 • Wizualizacja danych – ułatwienie zrozumienia wykrytych wzorców i prezentacja wyników za pomocą wykresów

Wizualizacja danych STATISTICA Decisioning Platform
STATISTICA Decisioning Platform to sprawdzone rozwiązanie umożliwiające:

 • Wykorzystanie zarówno danych standardowych (o strukturze zmiennych i przypadków) jak i pozbawionych struktury danych tekstowych
 • Prostą i złożoną segmentację (wstępny skoring) i uwzględnianie polityki biznesowej (post-scoring)
 • Uwzględnienie modeli predykcyjnych i scenariuszy decyzyjnych w wydajnym, łatwym do zarządzania środowisku, w którym przetwarzanie danych reprezentowane jest graficznie przez przepływ informacji (
  workflow). Przepływ taki można łatwo wdrożyć w systemie skoringu na żądanie lub skoringu wsadowego (wykonywanego regularnie dla określonego zbioru obiektów), bez konieczności ponownego programowania (np. przekształcenia danych stosowane podczas tworzenia modelu, są objęte przepływem informacji (workflow) i nie trzeba ich dodatkowo implementować w bazie danych).

STATISTICA Decisioning Platform
 

Właściwa informacja dla właściwych osób

Narzędzia analityczne STATISTICA udostępniają zainteresowanym osobom dokładne modele predykcyjne, dzięki czemu udoskonalają podejmowanie decyzji w całym przedsiębiorstwie. Jest to realizowane poprzez:

1. Personalizację

Logowanie STATISTICA Decisioning Platform
Cele przedsiębiorstwa są osiągane w wyniku współpracy wielu osób o różnych umiejętnościach i odpowiedzialności. Środowisko systemów korporacyjnych STATISTICA można dostosować do potrzeb konkretnych osób. Rożne grupy użytkowników mają dostęp do różnych obszarów danych, różnych narzędzi, pracują w odmiennych środowiskach, korzystają z przepływów informacji właściwych do ich zakresu odpowiedzialności. Przykładowo:

 • Osoba tworząca modele ma dostęp do wszystkich możliwości analizy danych.
 • Analityk biznesowy tworzy i sprawdza reguły biznesowe, wskazuje modele stosowane do poszczególnych produktów, decyduje kiedy zamiast wyników modelu zastosować inne reguły ze względu na politykę przedsiębiorstwa lub wymagania instytucji nadzorczych
 • Pracownicy biur obsługi klienta otrzymują rekomendacje, co zaproponować danemu klientowi, czy dana osoba może otrzymać kredyt itp.

2. Zarządzanie modelami

W każdej organizacji istnieje wiele obszarów działalności, gdzie stosuje się analizę danych. Przykładowo modele predykcyjne będą dawać rekomendacje dla różnych produktów, działów, segmentów klientów. STATISTICA Decisioning Platform umożliwia łatwe stworzenie takich modeli, zweryfikowanie ich poprawności i dalsze zarządzanie modelami. Wszystkie modele przechowywane są w jednym miejscu na serwerze STATISTICA, zapisywane są różne wersje modeli, ich historia i stan, dzięki czemu wiadomo, które wersje modeli są zatwierdzone do stosowania.

3. Skoring

Analiza danych jest stosowana w różny sposób w celu zaspokojenia różnych potrzeb. Przekłada się to na różne scenariusze stosowania modeli, w szczególności skoringu. Czasami konieczny jest skoring na żądanie, np. jeśli w momencie złożenia wniosku wymagane jest natychmiastowe oszacowanie ryzyka kredytowego, albo gdy przy zgłoszeniu szkody potrzebna jest informacja o prawdopodobieństwie, że zgłoszenie jest próbą wyłudzenia. z drugiej strony, skoring często wykonywany jest dla dużych zbiorów klientów, a wynik zapisywany w składnicy danych. Przykładowo, możemy wyznaczyć skłonność do zakupu karty kredytowej dla wszystkich osób posiadających ROR, a nie mających jeszcze karty kredytowej.

4. Reguły decyzyjne

W praktyce konieczne jest stosowanie zarówno rekomendacji wynikających z modeli predykcyjnych, jak i reguł decyzyjnych. Twórca modeli wykorzystuje narzędzia data mining STATISTICA do wychwycenia wzorców i zależności. Oczywiście mają one pewien kontekst biznesowy. W niektórych przypadkach obowiązują pewne reguły wpływające albo zastępujące rekomendacje modeli predykcyjnych. Reguły te mogą być skutkiem zasad przyjętych w danym przedsiębiorstwie, uwarunkowań prawnych i innych czynników. Przykładowo niektórzy klienci mogą nie wyrazić zgody na otrzymywanie korespondencji reklamowej i nawet jeśli z modelu wynika, że jest duża szansa na pozytywną odpowiedź na ofertę, nie wolno jej wysłać. STATISTICA Decisioning Platform udostępnia odpowiednie narzędzia i środowisko pracy osobom zarządzającym regułami decyzyjnymi i integrującym je z rekomendacjami modeli.

Potężne narzędzie dla sektora finansowego

STATISTICA Decisioning Platform umożliwia tworzenie i wdrażanie kart skoringowych, modeli skoringowych i scenariuszy decyzyjnych w znacznie krótszym czasie, dzięki zarządzaniu modelami i rutynowej rekalibracji. Skrócenie czasu przygotowania modeli powoduje, że są one bardziej aktualne i trafniejsze. z kolei precyzyjne szacowanie ryzyka, umożliwia przyznanie większej liczby kredytów, bez zwiększania frakcji kredytów niespłaconych. System przyspiesza również wyznaczanie skoringu dla wszystkich klientów i kont, dzięki czemu częściej można określać ryzyko portfela kredytów. W skład STATISTICA Decisioning Platform wchodzi również specjalne narzędzie do wyznaczania skoringu na życzenie (on-line).
STATISTICA Decisioning Platform umożliwia stawienie czoła wyzwaniom, przed którymi stają instytucje finansowe:

 • Wymagania nadzoru finansowego odnośnie przejrzystości i poprawności decyzji kredytowych.
 • Szeroka gama produktów kredytowych spełniających wymagania rozmaitych klientów, zarówno osób fizycznych, jak i firm.
 • Potrzeba zwiększenia zyskowności produktów, bez wzrostu ryzyka kredytowego i narażenia na straty.
 • Współpraca między działami obsługującymi klientów, a analitykami i IT, którzy tworzą i wdrażają modele.

STATISTICA Decisioning Platform rozwiązuje powyższe problemy dzięki:

 • Integracji predykcji, text mining i reguł biznesowych zarządzanych w jednym środowisku, zapewniającym zgodność i przejrzystość decyzji kredytowych
 • Zarządzaniu modelami predykcyjnymi dla dużej liczby produktów kredytowych w ramach zintegrowanego systemu. System zapewnia kontrolę dostępu, zapis wersji i historii modeli oraz łatwe wdrożenie pozwalające uniknąć kłopotliwego i podatnego na błędy procesu przenoszenia warunkowych modeli skoringowych i reguł do innych systemów.
 • Możliwości szybkiego obliczania skoringu dla ogromnych zbiorów danych, a także wyznaczania skoringu na żądanie w ciągu milisekund, nawet jeśli wymaga to zastosowania modelu predykcyjnego i reguł biznesowych.
 • Wygodnemu, umożliwiającemu optymalne modelowanie ryzyka środowisku tworzenia modeli predykcyjnych, text mining, przygotowania danych i wizualizacji.

STATISTICA Decisioning Platform jest jedynym korporacyjnym systemem do predykcji i wspomagania podejmowania decyzji

 • Przeznaczonym do stosowania w różnych departamentach, przez osoby o różnych zadaniach (analityków, inspektorów, informatyków)
 • Łączącym predykcję, text mining i reguły, aby obsłużyć wszystkie aspekty oceny wniosków kredytowych i klientów. Połączenie reguł i modeli predykcyjnych umożliwia przełożenie przewidywań modeli na decyzje biznesowe

 

Pewne rozwiązanie dla ubezpieczeń

Ubezpieczyciele wykorzystują analizę danych, text mining i reguły decyzyjne:

 • W całym procesie obsługi szkody do oceny prawdopodobieństwa wyłudzenia, funduszu zapasowego i spodziewanej złożoności sprawy.
 • W celu udoskonalenia procesu szacowania, akceptacji lub odrzucenia ryzyka ubezpieczeniowego.
 • Do znalezienia i utrzymania najlepszych klientów.

STATISTICA Decisioning Platform jest jedynym korporacyjnym systemem do predykcji i wspomagania podejmowania decyzji

 • Przeznaczonym do stosowania w różnych departamentach, przez osoby o różnych zadaniach (analityków, inspektorów, informatyków)
 • Łączącym predykcję, text mining i reguły, aby obsłużyć wszystkie aspekty analizy klientów. Text mining umożliwia wykorzystanie dokumentów takich jak opis zdarzenia, raport medyczny itp. Połączenie reguł i modeli predykcyjnych umożliwia przełożenie przewidywań modeli na decyzje biznesowe.

Dlaczego warto stosować predykcję i reguły?
STATISTICA Decisioning Platform daje korzyści w takich zastosowaniach jak:

 • Ocena szkód w toku całego procesu obsługi pod kątem możliwości odzyskania i subrogacji.
 • Wykrywanie wyłudzeń. Zautomatyzowany i ustandaryzowany proces oceny prawdopodobieństwa nadużycia dla zgłoszonych szkód umożliwia szybsze wykrywanie nadużyć (ang. fraud detection), zmniejsza straty i zwiększa poziom odzyskania odszkodowań. Możliwość uwzględnienia w modelach dokumentów testowych, takich jak opis wypadku, dodatkowo zwiększa trafność modeli. System umożliwia określenie zasad przekazywania sprawy do dokładniejszego badania.
 • Określanie funduszu zapasowego. Każda nowa informacja o szkodach może zostać uwzględniona w szacowaniu wymaganego funduszu zapasowego.
 • Złożoność spraw. System może szacować oczekiwaną złożoność sprawy, tak aby zmniejszyć koszty obsługi „oczywistych” szkód poprzez przekazanie ich na „szybką ścieżkę”.
 • Szacowanie, akceptacja lub odrzucenie ryzyka ubezpieczeniowego. Analiza szkód, uwzględniająca także dokumenty tekstowe umożliwia odkrycie czynników ryzyka i przyczyn strat. Dzięki temu ubezpieczyciel może doskonalić politykę cenową dla każdego produktu, aby być bardziej konkurencyjnym i zmniejszyć ryzyko.
 • Sprzedaż i marketing. Optymalizacja działań sprzedażowych i marketingu przez określenie charakterystyki najlepszego klienta, uwzględniając zyskowność i lojalność.

 

Przykłady zastosowań i korzyści

Szybkie wdrożenie złożonych reguł decyzyjnych, zawierających wyrafinowane i na bieżąco aktualizowane modele predykcyjne, wywiera znaczący wpływ na efektywność przedsiębiorstwa. STATISTICA Decisioning Platform wspomaga przedsiębiorstwa w różnych dziedzinach

 • Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel osiąga znaczące oszczędności przez oznaczanie zgłoszeń szkód, które są próbą wyłudzenia i przekazanie ich do sprawdzenia.
 • Bankowość. Duża instytucja finansowa umożliwiła analitykom kredytowym szybkie podejmowanie decyzji o przydzieleniu kredytu.
 • Zarządzanie ryzykiem. Inny międzynarodowy bank używa STATISTICA Decisioning Platform do skoringu kredytowego, zarządzania kartami skoringowymi, modelami segmentacji i stosowania reguł w jednym systemie, unifikującym modele i przepływy informacji w celu wydajnego wykonywania skoringu na życzenie i regularnego skoringu grup klientów.
 • Marketing. W zastosowaniach marketingowych można zwiększyć liczbę pozytywnych odpowiedzi na ofertę, dostarczając przedstawicielom handlowym automatycznie tworzone podpowiedzi, jaka jest najbardziej odpowiednia i dochodowa oferta dla danego klienta. Podpowiedzi tworzone są w oparciu o dokładne modele predykcyjne i reguły biznesowe.
 • Produkcja. Producent złożonych maszyn może stosować modele predykcyjne i przepływy informacji do przewidywania i nadzorowania jakości produktu oraz wydajności na każdym etapie procesu wytwórczego. Takie podejście daje wgląd w cały proces i łączy cechy surowców i półproduktów, parametry procesu z jakością produktu końcowego i jego działaniem u odbiorcy (badanie reklamacji).