Gromadzenie i analiza danych ankietowych


Niniejsze rozwiązanie umożliwia zarządzanie całym procesem badań od tworzenia kwestionariusza, poprzez jego publikację w sieci Internet, zarządzania próbą badawczą, aż po gromadzenie danych w specjalnie zaprojektowanej do tego celu bazie danych i dostęp w czasie rzeczywistym do wyników badań. Przy czym każdy element procesu może być w prosty sposób kontrolowany i zarządzany z poziomu jednego systemu. Obsługa Systemu nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy technicznej.

Oferowany przez nas System pozwala na usprawnienie i zautomatyzowanie całego procesu badań ankietowych, podnosi jakość wyników badań, ogranicza czasochłonność prac oraz redukuje koszty badań.

Składniki Systemu

 • Moduł do zarządzania ankietami – narzędzie przeznaczone do:
  • definiowania szablonów ankiet
  • zarządzania programami badań ankietowych
 • Wprowadzanie danych ankietowych – moduł do wypełniania ankiety przez respondenta
 • STATISTICA – moduł analityczny przeznaczony do:
  • generowania automatycznych raportów podsumowujących
  • całościowego opracowywania wyników ankiety
 • Centralna baza danych – zawierająca:
  • definicje szablonów ankiet
  • informacje dotyczące użytkowników systemu
  • wyniki odpowiedzi respondentów

Funkcjonalność systemu

 • System wspiera prowadzenie wielu programów badawczych realizowanych w tym samym czasie. W tym kontekście system umożliwia istnienie w tym samym czasie wielu różnych zdefiniowanych w systemie kwestionariuszy i przeprowadzanie w tym samym czasie wielu procesów zbierania danych ankietowych i ich analizy;
 • System wspiera cyklicznie prowadzone programy badawcze powtarzane co pewien okres czasu, uwzględniając zmiany w kwestionariuszach albo docelowej grupie respondentów w kolejnych cyklach programu. W tym kontekście system pozwala w łatwy i wygodny sposób definiować nowe wersje szablonu ankiety;
 • Centralna baza danych przechowuje definicje wszystkich szablonów ankiet zdefiniowanych kiedykolwiek w systemie oraz wyniki wszystkich procesów zbierania danych ankietowych od respondentów;
 • Powyższe cechy mogą być szczególnie użyteczne w kontekście porównywania wyników ankiet poprzez różne grupy respondentów (np. z różnych kwestionariuszy zawierających ten sam podzbiór pytań) albo w kontekście zmian opinii respondentów wraz z kolejnymi cyklami tego samego programu;
 • System ma zaimplementowaną szeroką listę możliwych typów pytań obejmującą większość stosowanych powszechnie typów. Ponadto w systemie można zaimplementować dowolny inny typ pytania;
 • System zapewnia zachowanie zasad poufności, w szczególności respondent nie ma możliwości podglądu wyników innych respondentów;
 • Wyniki ankiet zbierane w centralnej bazie danych, dzięki zdefiniowanym w bazie strukturom oraz zdefiniowanemu generatorowi szablonu danych, umożliwia w łatwy sposób pobranie danych ankietowych do dalszej analizy w programie STATISTICA. Zakres tych danych może obejmować jeden albo kilka programów badawczych.
 • System umożliwia generowanie stanu ankietyzacji (np. liczba wypełnionych ankiet w podziale na jednostki) w formie raportów;
 • System generuje na bieżąco (lub na żądanie administratora) raport podsumowujący wyniki ankiet (dla każdego pytania zamkniętego) dla bieżącego programu badawczego. Raport ten może być generowany np. W formie pliku Word, html. Raport ten może być gotowym raportem podsumowującym analizę danych ankietowych bądź też częścią końcowego raportu rozbudowanego o końcowe oceny wyników albo rozbudowanego o wyniki zaawansowanych analiz.