Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III


Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Cena: 49 złZamów

Wydawca: StatSoft Polska
Wydanie: Kraków, 2008
ISBN: 978-83-88724-38-1
Liczba stron: 448

Trzeci tom publikacji, w której przedstawiane są skróty wybranych prac doktorskich z konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem metod statystycznej analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA – tym razem z jego VI, VII, VIII i IX edycji. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne. Tematyka prac – jak w dwóch poprzednich tomach – obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień badawczych w obszarze nauk społecznych, ekonomicznych, biomedycznych, aż do nauk technicznych. Może stanowić cenną pomoc dla osób zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych metod analizy statystycznej oraz problematyką poprawnej interpretacji uzyskiwanych wyników.


Materiały dostępne są również w komplecie w cenie 175 zł.

Komplet materiałów „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych” obejmuje:


Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

TOM I

TOM II

TOM III

TOM IV

TOM V

Spis treści:

 • Ambulatoryjna opieka kardiologiczna w opinii pacjentów
  Maciej Wójcik
  Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
 • Analiza obszarów leśnych w systemach informacji przestrzennej wspomaganych systemami ekspertowymi i sztucznymi sieciami neuronowymi

  Wiktor Tracz
  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Analiza porównawcza funkcjonowania pamięci operacyjnej u osób subklinicznie depresyjnych oraz starszych: paradygmat poznawczej psychofizyki

  Aneta Brzezicka-Rotkiewicz
  Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
 • Angiogeneza w szpiku kostnym u chorych na chłoniaki nieziarnicze

  Rafał Becht
  Klinika Hematologii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
 • Automatyczna identyfikacja wybranych symboli notacji muzycznej

  Marcin Luckner
  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
 • Badania procesu sedymentacji w osadniku z wypełnieniem płytowym i profilowym

  Edyta Kujawska
  Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej, Politechnika Śląska, Gliwice
 • Chemizm wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej w rejonie między Obrą a Wartą

  Krzysztof Dragon
  Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dyspozycje emocjonalno-motywacyjne i sposoby radzenia sobie ze stresem jako wyznaczniki dysfunkcjonalnego korzystania z internetu

  Tomasz Rowiński
  Katedra Psychologii Osobowości, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Efektywność wybranych metod szacowania udziału źródeł punktowych w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych

  Marzena Marcinowska, Marek Nawalany
  Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 • Ekspresja osteopontyny i trombospondyny w nowotworze jelita grubego

  Marzena Łubkowska
  Zakład Medycyny Molekularnej, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości

  Anna Barańska
  Katedra Informacji o Terenie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Metodologia kam w oszacowaniu wiedzy gospodarek UE – analiza porównawcza

  Monika Basek
  Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej

  Alicja Ganczarek
  Katedra Statystyki, Akademia Ekonomiczna im Karola Adamieckiego, Katowice
 • Mikrostruktura mięśnia najdłuższego grzbietu świń kilku ras z uwzględnieniem genotypu odporności na stres (ryr1)

  Joanna Bogucka
  Zakład Histologii Zwierząt, Katedra Biotechnologii Zwierząt, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz
 • Modelowanie koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych tekstowych

  Szymon Chojnacki
  Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo objętościowej u pacjentów z wodogłowiem

  Magdalena Kasprowicz
  Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
 • Ocena ekspresji czynnika martwicy nowotworu (tnf) oraz interleukiny-6 (il-6) przed i w trakcie stosowania hormonalnej terapii zastępczej (htz) u kobiet w wieku pomenopauzalnym

  Dominik Rachoń
  Zakład Immunologii, Katedra Histologii i Immunologii, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Ocena gospodarki lipidowej, stanu odżywienia i świadomości prozdrowotnej populacji objętej opieką lekarzy rodzinnych

  Jacek Jóźwiak
  Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice
 • Ocena jakości środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych

  Joanna Korpus
  Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
 • Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerkozastępczo

  Bartosz J. Sapilak
  Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Ocena sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych

  Roma Ryś-Jurek
  Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań
 • Ocena udziału czynnego punktowego źródła emisji w wielkości imisji

  Dorota Kaleta
  Katedra Ochrony Powietrza, Politechnika Śląska, Gliwice
 • Parametryczna identyfikacja struktur mechanicznych tłumionych w sposób nieciągły w zastosowaniu do obudowy kotwiowej

  Andrzej Staniek
  Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości w poznaniu. analiza socjologiczna w perspektywie wskaźników jakości życia

  Piotr Jabkowski
  Centrum Badania Jakości Życia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pomiar wybranych aspektów sprawności komunikacyjnej

  Dorota Ortenburger
  Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa
 • Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. studium empiryczne dla regionu łódzkiego
  Anna Szmit
  Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • Sekwencyjna alokacja w badaniach klinicznych

  Justyna Kolat
  Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławska
 • Sezonowość urodzeń chorych na schizofrenię w Polsce
  Andrzej Bembenek
  i Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 • Ssaki jako bioindykatory zanieczyszczeń chemicznych w ekosystemach południowego bałtyku i jeziora bajkał – implikacje analityczne

  Tomasz Ciesielski
  Katedra i Zakład Bromatologii, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Stężenie interleukiny 17 w popłuczynach nosowych i indukowanej plwocinie u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa po prowokacji donosowej alergenem
  Aleksandra Semik-Orzech
  Wydział Lekarski, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • System automatycznej analizy wzorców zmienności w rytmie serca płodu

  Paweł Łabaj
  Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych
  Anna Lewandowska, Zenon Foltynowicz
  Katedra Ekologii Produktów, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Typologia młodych lekarzy Polskich

  Wojciech Bolanowski
  Zakład Medycyny Społecznej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Wpływ negatywnych stereotypów o zdolnościach intelektualnych na procesy rozumowania
  Sylwia Bedyńska
  Katedra Metodologii Badań Psychologicznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Wpływ płci na farmakokinetykę wybranych leków

  Lucyna Konieczna, Henryk Lamparczyk
  Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Wpływ warunków przechowywania na profil związków polifenolowych i jakość sensoryczną wybranych soków cytrusowych
  Inga Klimczak, Maria Małecka
  Katedra Towaroznawstwa Artykułów Spożywczych, Wydział Towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Wpływ zabiegów krioterapii ogólnej i sauny na stabilność postawy ciała

  Agnieszka Pisula
  Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i dokarmiania dolistnego na wartość biologiczną marchwi
  Sylwester Smoleń
  Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Wydział Ogrodniczy, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Wykorzystanie analizy korespondencji w badaniach marketingowych

  Agnieszka Stanimir
  Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław
 • Zastosowanie analizy czynnikowej w szacowaniu nieruchomości
  Elżbieta Jasińska
  Katedra Informacji o Terenie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Zastosowanie analizy struktury do oceny właściwości betonów

  Janusz Konkol
  Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa, Politechnika Rzeszowska
 • Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej
  Monika Kaźmierczuk
  Zakład Geofizyki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Zastosowanie wielowymiarowych technik eksploracyjnych w badaniach morfologicznych ryb na przykładzie karpia (cyprinus carpio l.)

  Anna Małgorzata Wiśniewska
  Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zmiany zooplanktonu wywołane presją ryb w wybranych jeziorach eutroficznych

  Jacek Tunowski
  Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 • Zmienność morfologiczna trzcinnika pstrego [calamagrostis varia]

  Beata paszko
  Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera, Kraków
 • Znaczenie syntetazy tymidylowej w rokowaniu u chorych z rakiem jelita grubego

  Anna Patla
  Katedra i Klinika Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Zróżnicowanie antropologiczne populacji ludzkich z dorzecza odry i wisły w okresie wpływów rzymskich w świetle problemów etnogenezy Słowian

  Robert Dąbrowski
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk”, Nowa Sól
 • Zróżnicowanie międzygatunkowe trzcinników [calamagrostis]
  w obrębie sekcji deyeuxia


  Beata Paszko
  Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera, Kraków