Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II


Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Cena: 49 złZamów

Wydawca: StatSoft Polska
Wydanie: Kraków, 2003
ISBN: 83-88724-07-X
Liczba stron: 384

Publikacja zawiera skróty wybranych prac doktorskich, które brały udział w III, IV i V edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem metod statystycznej analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA. Patronat nad kolejnymi edycjami konkursu objęło Polskie Towarzystwo Statystyczne. Tematyka prac obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień badawczych w obszarze nauk społecznych, ekonomicznych, biomedycznych, aż do nauk technicznych. Publikacja może stanowić cenną pomoc dla osób zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych metod analizy statystycznej oraz problematyką poprawnej interpretacji uzyskiwanych wyników.


Materiały dostępne są również w komplecie w cenie 175 zł.

Komplet materiałów „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych” obejmuje:


Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

TOM I

TOM II

TOM III

TOM IV

TOM V

Spis treści:

 • Analiza chemometryczna aktywności cytotoksycznej pochodnych imidazoakrydonu i triazoloakrydonu
  Adela Olejniczak, Katedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
 • Analiza stanu infrastruktury obszarów wiejskich Dolnego Śląska

  Irena Kropsz, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Analiza wieloletnich zmian w zespołach ryb rzeki warty

  Andrzej Kruk,
  Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki
 • Badanie korelacji pomiędzy wybranymi metalami ciężkimi, biopierwiastkami i wskaźnikami hematologicznymi u dzieci
  Joanna Chłopicka, Zakład Bromatologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Badanie wzrostu i rozwoju seradeli (ornithopus sativus brot.) w zależności od doboru roślin ochronnych i wybranych elementów agrotechniki
  Robert Witkowicz
  ,
  Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Czynniki rokownicze u chorych dorosłych na chłoniaki nieziarnicze

  Edyta Jabłońska,
  Klinika Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Krytyczne studia taksonomiczne nad elymus repens (L.) gould

  Magdalena Szczepaniak
  ,
  Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera, Kraków
 • Metoda ciągłej maderyzacji wina owocowego

  Barbara Maniak
  ,
  Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Metodyka analizy i prognozy obciążeń elektroenergetycznych systemów lokalnych

  Jacek Łyp
  ,
  Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Częstochowska
 • Model arbitrażu cenowego – empiryczna weryfikacja modelu w warunkach giełdy papierów wartościowych w Warszawie

  Anna Adamczak
  ,
  Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot
 • Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w wybranym regionie

  Marcin Zawada
  ,
  Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
 • Ocena stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych

  Paweł Urbański
  ,
  Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski
 • Odwzorowanie stępa konia w mechanicznym siodle do hipoterapii

  Alicja Dziuba
  ,
  Katedra Biomechaniki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Optymalizacja i walidacja metod oznaczania etanolu i innych związków lotnych we krwi. poszukiwanie markerów choroby alkoholowej

  Dariusz Zuba
  ,
  Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie
 • Organizacja zespołów i strategie życiowe ptaków w zróżnicowanym siedliskowo krajobrazie rolniczym okolic Krakowa

  Stanisław Tworek
  ,
  Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński; Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 • Percepcja emocji w schizofrenii i w jednostronnych uszkodzeniach mózgu

  Katarzyna Kucharska-Pietura
  ,
  Międzywydziałowa Katedra Nauk Humanistycznych, Akademia Medyczna w Lublinie; Katedra i Klinika Psychiatrii, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Piaskobetony specjalne na bazie piasku odpadowego modyfikowane mikrokrzemionką i zbrojeniem rozproszonym

  Jacek Katzer
  ,
  Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych, Politechnika Koszalińska
 • Porównanie efektywności sieci neuronowych i modeli ekonometrycznych we wspomaganiu decyzji kredytowych

  Anna Bechler
  ,
  Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Łódzki
 • Prognozowanie rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w polsce na podstawie zmian w budżetach gospodarstw domowych

  Robert Lisowski
  ,
  Katedra Mikroekonomii, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Refluks żołądkowo-przełykowy u dzieci z astmą oskrzelową

  Jarosław Kwiecień
  ,
  i Katedra Pediatrii, Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Zaburzeń Rozwoju Wieku Dziecięcego w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Rodzinne uwarunkowania osiągnięć muzycznych dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów szkół muzycznych i i ii stopnia)

  Gabriela Karin Konkol
  ,
  Sopocka Szkoła Muzyczna
 • Rozpoznawanie znaków polskiego alfabetu palcowego z wykorzystaniem morfologii matematycznej i sieci neuronowych

  Joanna Marnik
  ,
  Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska
 • Statystyczne metody rozpoznawania obrazów i ich zastosowania

  Małgorzata Misztal
  ,
  Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki
 • Studia nad zastosowaniem statystycznego sterowania procesem technologicznym w przemyśle mleczarskim zgodnie z systemem zarządzania jakością

  Anna Sylwia Tarczyńska
  ,
  Instytut Rozwoju Mleczarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Trauma przedwczesnych narodzin: procesy radzenia sobie rodziców
  a rozwój dziecka


  Grażyna Kmita
  ,
  Pracownia Zdrowia Rodziny Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • Waloryzacja cech morfologicznych i genetycznych w klasyfikacji storczykowatych (orchidaceae) na przykładzie wybranych gatunków dactylorhiza necker ex nevski

  Julita Minasiewicz
  ,
  Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański
 • Własności powłok metalowo-ceramicznych nałożonych na podłoże żeliwne

  Robert Starosta
  ,
  Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
 • Wpływ chropowatości powierzchni podłoża ze stali i grubości powłoki kompozytowej na jej wytrzymałość na odrywanie

  Mirosław Walkowski
  ,
  Instytut Podstaw Budowy Maszyn Okrętowych, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
 • Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zużycie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków

  Małgorzata Basińska
  ,
  Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
 • Wpływ parametrów roboczych obłuskiwacza tarczowego na efektywność obłuskiwania nasion rzepaku

  Andrzej Anders
  ,
  Katedra Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wpływ terminu i sposobu zbioru fasoli zwyczajnej (phaseolus vulgaris l.) na przyrost masy nasion i ich wartość użytkową

  Anna Wondołowska-Grabowska
  ,
  Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach zależności między strukturą chemiczną a aktywnością biologiczną nowych 2,4-dihydroksytiobenzanilidów

  Krzysztof Jóźwiak
  ,
  Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i wybranych metod statystycznych do wspomagania decyzji kredytowych

  Iwona Staniec
  ,
  Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • Zastosowanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w ocenie prawdopodobieństwa istnienia raka jajnika u kobiet z guzami przydatkowymi

  Agata Barbara Smoleń
  ,
  Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Zintegrowana metoda prognozowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  Tadeusz A. Grzeszczyk
  ,
  Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Politechnika Warszawska
 • Zmienność morfologiczna elymus hispidus (opiz) melderis

  Magdalena Szczepaniak
  ,
  Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera, Kraków
 • Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Polsce północnej i jej wpływ na produktywność rolniczą klimatu

  Barbara Banaszkiewicz,
  Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie