Statystyka w biznesie. Laboratoria komputerowe STATISTICA PL wersja 6

 


Statystyka w biznesieNakład wyczerpany

Autor: Andrzej Luszniewicz
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa
im. Ryszarda Łazarskiego
Wydanie: Warszawa, 2002
ISBN: 83-88690-36-1
Liczba stron: 132

Opis podręcznika

Publikacja obejmuje 6 laboratoriów komputerowych, poświęconych wybranym statystycznym metodom komputerowej analizy zjawisk ekonomicznych. Dotyczą one: porównawczych analiz i struktur, wnioskowania z prób losowych, analizy regresji zmiennych, korelacji zmiennych oraz szeregów czasowych. Wszystkie wyróżnione części Statystyki w biznesie kończą się rekapitulacjami tematycznymi, natomiast do całości podręcznika dołączono aneksy metodologiczne. Składają się one z prezentacji przykładowego komputerowego sprawdzianu statystycznej wiedzy studentów (A) oraz ze skróconego wykazu (B) wybranych modułów, procedur i opcji pakietu STATISTICA PL (wersja 6). do każdego laboratorium komputerowego podano liczne przykłady numeryczne analiz zjawisk ekonomicznych, prowadzonych ze wspomaganiem komputera. Na podstawie prezentowanych wydruków pakietu starano się zwrócić uwagę na prawidłowy wybór metod analizy statystycznej, na symulację trudniejszych rachunków wykonywanych przez komputer oraz na sposoby prowadzenia analiz w warunkach niepewności.


Spis treści:

Przedmowa
Porównawcze analizy struktur
(pierwsze laboratorium komputerowe)

1. Statystyki opisowe
2. Standaryzacja danych jednostkowych
3. Rozkład normalny
Rekapitulacja pierwszego laboratorium

Wnioskowanie z prób losowych
(drugie laboratorium komputerowe)

4. Rozkłady statystyk z prób losowych
5. Przedziały ufności
6. Weryfikacja hipotez statystycznych
Rekapitulacja drugiego laboratorium

Analizy regresji zmiennych
(trzecie laboratorium komputerowe)

7. Analiza wariancji
8. Analiza regresji liniowej
9. Analiza regresji nieliniowej
Rekapitulacja trzeciego laboratorium

Analizy korelacji zmiennych
(czwarte laboratorium komputerowe)

10. Analiza korelacji liniowej
11. Analiza korelacji nieliniowej
12. Analiza korelacji zmiennych jakościowych
Rekapitulacja czwartego laboratorium

Analiza szeregów czasowych
(piąte i szóste laboratorium komputerowe)

13. Szeregi czasowe bez okresowości
14. Szeregi czasowe z okresowością
15. Modele wahań w czasie
Rekapitulacja piątego i szóstego laboratorium

Aneksy

A. Komputerowy sprawdzian wiedzy statystycznej
B. Moduły, procedury i opcje pakietu (wersja 6)