Statystyka

Wydanie V uzupełnione


Statystyka

Cena: 52 złZamów

Autor: Mieczysław Sobczyk
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Wydanie: Warszawa, 2007 (wyd. V uzupełnione)
ISBN: 978-83-01-15199-7
Liczba stron: 430

W książce przedstawiono deterministyczne i stochastyczne metody opisu i wnioskowania statystycznego, które dotyczą badania struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych. Zaprezentowano je od podstaw, tak aby czytelnicy zdobyli umiejętność praktycznego ich wykorzystywania do rozwiązywania różnorodnych problemów. Do korzystania z podręcznika wystarczy znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.

Nowe wydanie podręcznika uzupełniono o dodatkowe zadania z odpowiedziami oraz o aneks, w którym przedstawione zostały przykłady wspomagania statystycznej analizy danych przy użyciu pakietu STATISTICA, najpopularniejszego na polskim rynku oprogramowania statystycznego. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z techniką komputerowego opracowywania danych statystycznych, która jest obecnie wykorzystywana do unowocześnienia, uatrakcyjnienia i przyspieszenia procesu nauczania metod ilościowych. Dodatkowo czytelnicy mogą skorzystać z danych wykorzystanych w prezentowanych w aneksie przykładach.


Spis treści:

 • Wprowadzenie
 • ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT, METODY i ORGANIZACJA BADAŃ STATYSTYCZNYCH
  • Przedmiot statystyki
  • Podstawowe pojęcia statystyczne
  • Rodzaje badań statystycznych
  • Organizacja badań statystycznych
 • ROZDZIAŁ II. OPISOWA ANALIZA STRUKTURY ZJAWISK MASOWYCH
  • Typy rozkładów empirycznych jednej zmiennej
  • Opisowe charakterystyki rozkładów
   • Miary średnie
   • Miary zmienności
   • Miary asymetrii
   • Miary koncentracji
  • Zadania
 • ROZDZIAŁ III. PODSTAWY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA i STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ
  • Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo
  • Zasadnicze twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa
  • Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa
  • Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne
   • Zmienne losowe typu skokowego
   • Zmienne losowe typu ciągłego
  • Dwuwymiarowe zmienne losowe
  • Twierdzenia graniczne i prawa wielkich liczb
  • Teoretyczne podstawy statystyki matematycznej
   • Statystyczna próba losowa
   • Podstawowe rozkłady statystyk z próby
   • Wprowadzenie do teorii estymacji
   • Testowanie hipotez statystycznych – uwagi ogólne
  • Zadania
 • ROZDZIAŁ IV. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE w ANALIZIE STRUKTURY
  • Estymacja przedziałowa parametrów rozkładu jednej zmiennej
   • Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej
   • Przedziały ufności dla wariancji i odchylenia standardowego
   • Przedziały ufności dla prawdopodobieństwa
  • Zagadnienie minimalnej liczebności próby
  • Parametryczne testy istotności
  • Nieparametryczne testy istotności
  • Zadania
 • ROZDZIAŁ V. METODY ANALIZY WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZJAWISK MASOWYCH
  • Uwagi wstępne
  • Proste sposoby stwierdzania zależności korelacyjnej
  • Test niezależności chi-kwadrat
  • Opisowe miary siły korelacji dwóch zmiennych
  • Związek cech niemierzalnych
  • Funkcja regresji
   • Szacowanie parametrów strukturalnych funkcji regresji metodą najmniejszych kwadratów
   • Metody badania dokładności oszacowanej funkcji regresji
  • Korelacja i regresja wielu zmiennych
  • Wnioskowanie statystyczne w analizie korelacji i regresji
  • Obliczanie współczynników korelacji i regresji szeregów czasowych
  • Zadania
 • ROZDZIAŁ VI. METODY ANALIZY DYNAMIKI ZJAWISK MASOWYCH
  • Pojęcie i rodzaje szeregów dynamicznych
  • Proste metody badania zmian szeregu dynamicznego
   • Przyrosty absolutne
   • Przyrosty względne
   • Wskaźniki dynamiki (indeksy)
   • Obliczanie średniego tempa zmian zjawisk w czasie
  • Indeksy indywidualne i zespołowe (agregatowe)
   • Indeksy zespołowe dla wielkości absolutnych
   • Indeksy zespołowe dla wielkości stosunkowych
  • Model wahań w czasie
  • Metody wyodrębniania tendencji rozwojowej (trendu)
   • Metoda mechaniczna
   • Aproksymacja funkcji trendu metodą analityczną
  • Wyodrębnianie wahań sezonowych
  • Wyodrębnianie wahań przypadkowych
  • Zadania
  • Odpowiedzi do zadań
  • Zadania dodatkowe
  • Aneks. Wspomaganie statystycznej analizy danych w programie STATISTICA
  • Literatura